Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Systemy operacyjne 390-FG1-1SO
Laboratorium (LAB) Rok akademicki 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa:

W. Stallings, Systemy operacyjne. Robomatic, 2004.

E. Nemeth i in., Przewodnik administratora systemu Unix. WNT, 1998.

Literatura uzupełniająca:

A. Frisch, Unix. Administracja systemu. Wyd. 3. ReadMe / O'Reilly, 2003.

Silberschatz, J.L. Peterson, G. Gagne, Podstawy systemów operacyjnych. WNT, 2005.

C. Sobaniec, System operacyjny Linux — przewodnik użytkownika. Nakom, 2002.

S. Prata, D. Martin, Biblia systemu UNIX V. LT&P,1994.

Efekty uczenia się:

Student

1. umie scharakteryzować pojęcie systemu operacyjnego, wymienia typy systemów oraz najpopularniejsze systemy [K KOs] [K KO3] [K KO1]

2. potrafi zidentyfikować różnice w konstrukcji systemów operacyjnych oraz zna konsekwencje tych różnic w ich działaniu i możliwym zastosowaniu [K KOs] [K KO3] [K KO1]

3. zna fundamenty implementacyjne systemów typu Linux/Unix oraz konkurencyjnych [K KOs] [K KO3] [K KO1]

4. umie zainstalować dowolną dystrybucję Linuxa na dysku twardym komputera [K U25]

5. umie posługiwać się maszyną wirtualną [K U22]

6. potrafi posługiwać się zasobami systemu poprzez typowy interfejs użytkownika (tekstowy i graficzny) [K U22] [K U25]

7. potrafi posługiwać się podstawowymi poleceniami systemowymi i programami narzędziowymi w systemach typu Linux/Unix [K U22] pisze proste skrypty powłoki bash [K U23]

8. identyfikuje zadania administracyjne zarządcy systemu i potrafi znaleźć się w jego roli, ma wiedzę i umiejętności pozwalające na konfigurację systemu i instalowania oprogramowania [K U22] [K U25]

9. umie ze zrozumieniem i krytycznie korzystać z literatury i zasobów Internetu w odniesieniu do problemów z informatyki

10. umie korzystać ze źródeł wiedzy w języku angielskim

11. potrafi samodzielnie wyszukiwać informacje w literaturze i zasobach Internetu, także w językach obcych

[K U22] umie pracować w środowisku różnych systemów operacyjnych oraz korzystać z wybranych programów aplikacyjnych

[K U23] umie napisać prosty program komputerowy w wybranym języku

programowania, skompilować go i uruchomić

[K U25] umie wyszukiwać i wykorzystywać specjalistyczne oprogramowanie komputerowe w zasobach Internetu z poszanowaniem własności Intelektualnej oraz zasad użytkowania

[K KO1] zna ograniczenia swojej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego

kształcenia, podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych

[K KO3] rozumie znaczenie uczciwości intelektualnej w działaniach własnych i innych osób

[K KOs] potrafi samodzielnie wyszukiwać informacje w literaturze i zasobach Internetu, także w językach obcych

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie przedmiotu odbywa się na podstawie przeprowadzanych podczas zajęć laboratoryjnych wejściówek lub zadań wykonywanych przez studentów samodzielnie bądź w małych grupach. Do uzyskania zaliczenia laboratorium wymagane jest uzyskanie określonej przez prowadzącego liczby punktów (np. 51% sumarycznej punktacji z wejściówek i wykonywanie zadań w trakcie zajęć). Dopuszczalna liczba nieusprawiedliwionych nieobecności to 20% zajęć. Każda nieobecność skutkuje uzyskaniem 0-punktów z danej wejściówki i z listy zadań.

Zakres tematów:

Instalacja systemu operacyjnego na przykładzie wybranej dystrybucji systemu Linux. Zapoznanie się z drzewem katalogów systemu Unix, poruszanie się po nim i jego modyfikacja. Metaznaki. Przeszukiwanie strumieni danych z dopasowywaniem wzorców tworzonych w oparciu o wyrażenia regularne. Przeszukiwanie systemu plików. Zaawansowane wyrażenia regularne. Zaawansowane przetwarzanie plików ASCII i strumieni danych. Modyfikacja danych przy zastosowaniu edytora strumieniowego. Zarządzanie procesami w systemie Linux. Zapoznanie się z narzędziami do zarządzania systemami plików Unixa. Kompresja i archiwizacja danych. Zmienne środowiskowe. Zapoznanie się z popularnymi edytorami i menadżerami plików. Tworzenia i zarządzanie aliasami. Typy i znaczenia znaków cytowania. Tworzenie skryptów powłoki Bash. Instrukcje porównujące i testujące. Operatory logiczne i arytmetyczne. Wyrażenia łańcuchowe i rozpoznawanie słów kluczowych. Proste obliczenia wyrażeń. Ekspansja zmiennych przez powłokę. Rozwinięcia parametryczne zmiennych. Pojęcie kodu wyjścia poleceń i jego interpretacja. Argumenty wywołania poleceń i zarządzanie nimi w skryptach Bash. Konstrukcja zwrotnicy warunkowej if-then-else z zastosowaniem polecenia test. Metody interakcji poleceń z użytkownikiem. Zaawansowane działania na liczbach i znakach. Zmienne tablicowe. Warunkowe działanie na podstawie wzorców. Pętle for, while i until i sterowanie nimi. Tworzenie i wykorzystanie funkcji w powłoce Bash. Zarządzanie pakietami: instalacja, modyfikacja, usuwanie; kompilacja pakietów z wersji źródłowych. Zapoznanie się z podstawowymi sygnałami systemu i zarządzaniem nimi. Kontrolowanie i planowanie zadań w systemie. Tworzenie okien dialogowych w konsoli i środowiskach graficznych. Analiza procesu startu systemy operacyjnego. Zapoznanie się z kompilatorem języka C i narzędziem do zarządzania kompilacją pakietów.

Metody dydaktyczne:

Laboratorium: 30 godz.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Adam Bonda 4/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)