Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wstęp do fizyki 390-FM1-1WDF
Laboratorium (LAB) Rok akademicki 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa:

-Skrypty pracowni laboratoryjnych

-Treści wykładów umieszczone na platformie e-learningowej

-Robert Resnick, David Halliday, Jearl Walker, Podstawy fizyki Tom 1-5, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2015

Literatura dodatkowa:

-S.Szczeniowski, Fizyka Doświadczalna część 1, PWN, Warszawa 1980

Efekty uczenia się:

K_W02; rozumie rolę modelu ilościowego i abstrakcyjnego opisu obiektu fizycznego oraz zjawiska fizycznego w zakresie podstawowych działów fizyki

K_W03; uzyskuje świadomość wagi eksperymentu jako sposobu weryfikacji koncepcji teoretycznych oraz świadomość niepewności eksperymentalnych

K_W05; zna ograniczenia stosowalności wybranych teorii fizycznych, modeli obiektów fizycznych i opisu zjawisk fizycznych wę oraz zasady działania aparatury pomiarowej do wybranych doświadczeń z zakresu mechaniki,

K_W15 zna sposoby eksperymentalnej weryfikacji praw i koncepcji fizycznych, zna budowę oraz zasady działania aparatury pomiarowej do wybranych doświadczeń z zakresu optyki i fizyki elektromagnetycznych zjawisk falowych,

K_U24 umie wykorzystywać narzędzia komputerowe do rozwiązywania problemów matematyki i fizyki, w tym środowiska informatyczne do analizy danych, obliczeń numerycznych i symbolicznych

Metody i kryteria oceniania:

Student w celu zaliczenia przedmiotu zobowiązany jest wykonać 8 doświadczeń i oddać sprawozdania ze wszystkich wykonanych eksperymentów. Ocena uwzględnia merytoryczne przygotowanie do eksperymentu, rzetelność przeprowadzonych pomiarów oraz sposób opracowania wyników i dyskusji błędów pomiarowych. 3 nieobecności i więcej na zajęciach kwalifikują do niezaliczenia przedmiotu.

Zakres tematów:

1. Omówienie zasad obowiązujących w pracowni fizycznej oraz zasad BHP. Metodyka pisania raportów z wykonanych eksperymentów.

2. Wykonanie 8 eksperymentów z listy:

-Pomiar gęstości wody.

-Pomiar pi.

-Wahadło matematyczne.

-Badanie drgań sprężyny.

-Prawo Ohma.

-Prawo Archimedesa.

-Zależność natężenia promieniowania w funkcji odległości od źródła.

-Zależność natężenia dźwięku w funkcji odległości od głośnika.

-Zegar słoneczny.

Metody dydaktyczne:

Konsultacje. Omawianie wyników otrzymanych podczas wykonywania eksperymentów, poprawności pisania sprawozdań (poprawna struktura sprawozdania, analiza niepewności pomiarowych, poprawność wyciąganych wniosków).

Student samodzielnie wykonuje 8 doświadczeń i sporządza sprawozdania z uzyskanych w eksperymentach wyników.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Łukasz Łabieniec 4/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)