Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Dydaktyka fizyki I 390-FM2-1DFI
Laboratorium (LAB) Rok akademicki 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 45
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

[1] Dydaktyka i pedagogika kognitywistyczna. Zasady ogólne i implementacje w fizyce. Praca zbiorowa, red. D. Siemieniecka, G. Karwasz, WN UMK, Toruń 2023,

[2] G. Karwasz, A. Karbowski, K. Rochowicz: Dydaktyka fizyki z elementami dydaktyki ogólnej i dydaktyki astronomii. Materiały pomocnicze do wykładów i laboratorium, UMK Toruń 2014.

[3] G. Karwasz, A. Karbowski, K. Fedus: Dydaktyka fizyki współczesnej, UMK Toruń 2022.

[4] M. Winkler, A. Commichau: Sztuka prowadzenia wykładów i lekcji, WAM 2008.

[5] M. Sawicki: Jak uczyć fizyki w gimnazjum, Semper 1999.

[6] A. Krajna, L. Ryk, K. Sujak-Lesz: Problemy dydaktyki fizyki, ATUT 2011.

Efekty uczenia się:

1. Student określa specyfikę i prawidłowości nauczania i uczenia się fizyki na III i IV etapie edukacyjnym w świetle zapisów podstawy programowej kształcenia ogólnego, programów nauczania, podręczników szkolnych.

2. Student projektuje proces nauczania fizyki oraz przygotowuje plany metodyczne z wykorzystaniem wiedzy o stylach poznawczych i strategiach nauczania i uczenia się oraz różnych środków dydaktycznych, technologii informacyjnej, szczególnie aktywizujących uczniów.

3. Student planuje sposoby diagnozowania, analizowania i prognozowania sytuacji dydaktycznych oraz projektuje różne metody i formy sprawdzania i oceniania osiągnięć uczniów oraz ewaluacji procesu dydaktycznego.

4. Student przedstawia refleksję na temat własnego przygotowania, podejmowanych działań, zadań wykonywanych indywidualnie i w zespołach.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę końcową z laboratorium składa się suma punktów uzyskanych za konspekty, scenariusze i prowadzone lekcje pokazowe . Możliwe do uzyskania w każdej z kategorii punkty w skali 0-20 liczone są z odpowiednimi wagami: konspekt - 0,2, scenariusz - 0,3 i lekcja pokazowa 0,5.

Kryteria ocen:

% pkt. ocena

<0, 50%) 2 (ndst)

<50%, 60%) 3 (dst)

<60%, 70%) 3,5 (dst +)

<70%, 80%) 4 (db)

<80%, 90%) 4,5 (db +)

<90%, 100%) 5 (bdb)

Zakres tematów:

Laboratorium obejmuje 14 tematów do wyboru z wykorzystaniem podstaw hyper-konstruktywistycznej dydaktyki fizyki [1].

Wybrane tematy są opracowywane przez studentów pod kątem konspektu i scenariusza w 4-ech wariantach prowadzenia lekcji. Wariant 1 - pokaz nauczyciela, wariant 2 - doświadczenia w grupach, wariant 3 - doświadczenia indywidualne z uwzględnieniem kontynuacji w warunkach domowych, wariant 4 - doświadczenia z wykorzystaniem technologii IT.

Tematy do wyboru w oparciu o wyposażenie I pracowni fizycznej.

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne obejmują metody i formy pracy. Metody pracy: pogadanka, pokaz, doświadczenia w grupach, parach lub indywidualne. Wykorzystanie apletów i arkuszy kalkulacyjnych, panel dyskusyjny.

Formy weryfikacji wiedzy: wejściówka, kartkówka, odpowiedź ustna, karta pracy ucznia, praca klasowa, sprawdzian, praca domowa, forma referatu.

W ramach laboratorium studenci przygotowują się do konkretnych zadań dydaktyczno-wychowawczych, w tym prowadzenia jednostki lekcyjnej z fizyki, zajęć pozalekcyjnych i ich hospitacji. Studenci wykonują zadania nastawione na kształtowanie ich umiejętności praktycznych związanych z projektowaniem pracy dydaktycznej: analiza podstaw programowych kształcenia ogólnego, ocena podręczników fizyki, konstruowanie planów metodycznych, wykonywanie prostych zestawów dydaktycznych do wykorzystania na lekcjach fizyki, planowanie obserwacji i eksperymentów uczniowskich, konstruowanie różnych form zadań sprawdzających wiadomości i umiejętności uczniów. Podstawowym celem zajęć laboratoryjnych jest wykształcenie u studenta przekonania o istotnej roli w procesie nauczania fizyki, szkolnego eksperymentu fizycznego jako źródła wiedzy oraz weryfikacji treści teoretycznych.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Katarzyna Rećko 1/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)