Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Statystyka matematyczna 360-MF2-2SM
Wykład (WYK) Rok akademicki 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Efekty uczenia się:

Student zna:

- najważniejsze twierdzenia z zakresu statystyki matematycznej dotyczące przestrzeni statystycznych, statystyk, wykładniczych przestrzeni statystycznych, testowania hipotez oraz estymacji, decyzji statystycznych - egzamin i/lub domowe prace rachunkowe/problemowe,

- fundamenty teorii informacji Fishera - egzamin i/lub domowe prace rachunkowe/problemowe.

Student potrafi:

- wyznaczyć statystyki i estymatory o zadanych własnościach, jak również testować hipotezy - egzamin i/lub domowe prace rachunkowe/problemowe,

- dowodzić fundamentalnych twierdzeń statystyki z wykorzystaniem narzędzi analizy matematycznej, zespolonej i fourierowskie - egzamin i/lub domowe prace rachunkowe/problemowe.

Metody i kryteria oceniania:

1. Do egzaminu z przedmiotu dopuszczony jest student, który uzyskał zaliczenie ćwiczeń i laboratorium.

2. Na wykładzie przewidziane są:

• prace domowe, za które można otrzymać łącznie 10 punktów,

Punktowanie i zaliczanie prac pisemnych odbywa się zgodnie z zasadami obowiązującymi przy zaliczaniu ćwiczeń.

3. Egzamin odbywa się w formie pisemnej i składa się z dwóch części: praktycznej i teoretycznej, z których łącznie może uzyskać 70 punktów. Każdą z części egzaminu prowadzący ocenia we właściwej dla niej skali punktowej, z tym że ostateczny wynik przeliczana na określoną powyżej punktację z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

4. Istnieje możliwość zwolnienia z części praktycznej egzaminu. Ze zwolnienia może skorzystać student, który nie ściągał na kolokwium/kolokwiach oraz uzyskał co najmniej 80% punktów z kolokwium/kolokwiów na ćwiczeniach.

Student zwolniony z części praktycznej egzaminu otrzymuje liczbę punktów proporcjonalną do liczby punktów uzyskanych odpowiednio z kolokwium/kolokwiów. Liczba zwolnionych studentów nie może przekroczyć 10% ogólne liczby studentów, przy czym otrzymana liczba jest zaokrąglana w górę do najbliższej liczby naturalnej. Zwolnienie następuję w kolejności otrzymanych wyników.

5. Podstawą do wystawienia oceny końcowej z egzaminu jest łączna suma punktów uzyskanych z: części praktycznej i teoretycznej egzaminu, prac domowych z wykładów, 10% punktów zdobytych na ćwiczeniach oraz 10% punktów zdobytych na laboratorium. Ocena końcowa wystawiana zgodnie ze skalą ocen z par. 23 ust. 6 Regulaminu studiów UwB.

Zakres tematów:

Przestrzeń statystyczna; przestrzenie statystyczne wykładnicze; statystyki dostateczne i swobodne; informacja statystyczna; matematyczne podstawy teorii estymacji; matematyczne podstawy testowania hipotez statystycznych; teoria decyzji statystycznych.

Metody dydaktyczne:

Wykłady, konsultacje, praca nad literaturą, rozwiązywanie zadań domowych.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 10:30 - 12:00, sala 3002
Jarosław Kotowicz 10/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Matematyki i Wydziału Informatyki - Kampus
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)