Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy zarządzania strategicznego 530-ZN1-2PZS
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 18
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura

1. G. Gierszewska, N. Romanowska, Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE Warszawa 2017

2. M. Romanowska, Planowanie strategiczne w przedsiębiorstwie, PWE Warszawa 2017

3. Z. Pierścionek, Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwie, PWN Warszawa 2015

4) K. Obłój, Strategia organizacji, PWE Warszawa 2014

Efekty uczenia się:

PZS_U01 – potrafi prawidłowo interpretować przyczyny i przebieg zjawisk w sferze ekonomicznej, społecznej, technologicznej i prawno-

regulacyjnej w oparciu o pozyskiwane danych ze źródeł informacji strategicznej (KA6_UW1) (analiza strategiczna wybranej firmy)

PZS_U02 – potrafi pozyskiwać dane ze źródeł informacji strategicznej z wykorzystaniem technologii informacyjnych (KA6_UW2) (analiza

strategiczna wybranej firmy)

PZS_U03 – potrafi w oparciu o pozyskane dane o przedsiębiorstwie konstruować wnioski i rekomendacje służące procesom rozwojowym

organizacji (KA6_UW3)

PZS_U04 – potrafi wykorzystując posiadaną wiedzę dokonać analizy i rozstrzygnąć proponując rozwiązania, konkretne problemy

(KA6_UW4) (analiza strategiczna wybranej firmy)

PZS_U05 – potrafi przygotować pisemne opracowanie i/lub prezentację multimedialną poświęconą prezentacji danej firmy i podjętych

rozstrzygnięć dla danej firmy (praca pisemna i/lub prezentacja multimedialna)

PZS_U06 – potrafi wypowiadać się na dany temat wykorzystują słownictwo dedykowane zarzadzaniu strategicznemu opierając się o

wcześniej przygotowany materiał (wypowiedź ustna dotycząc podsumowania analizy strategicznej wybranej firmy)

PZS_U07 – potrafi zajmując różne role pracować skutecznie w zespole (KA6_U01) (praca w grupach nad analizą strategiczna wybranej

firmy)

PZS- KO1 – potrafi priorytetowo określać ważność zadań własnych i grupy (KA6_U02)

(praca w grupach nad analizą strategiczna wybranej firmy)

PZS – KK2 – posiada świadomość co do zdobytej wiedzy i umiejętności oraz potrzeby ciągłego poszukiwania i dobywania nowych

zasobów wiedzy oraz uczenia się w obliczu świata VUCA (KA6_KK1)

Metody i kryteria oceniania:

Studentowi przysługuje jedna nieusprawiedliwiona nieobecność na zajęciach. W przypadku przekroczenia 50% nieobecności na

zajęciach student nie podlega kwalifikacji (brak możliwości zaliczenia zajęć)

Zaliczeniem przedmiotu jest realizacja poszczególnych metod analizy strategicznej wybranej firmy punktowanej w skali 0-10 pkt.

Suma punktów uzyskanych z poszczególnych wyników metod analizy strategicznej daje ocenę końcową wyliczaną jako % udział w

maksymalnej puli punktów do zdobycia:

51%-60% - dost.

61%-705% - dost. plus

71%-80% - db

81%-90% - db+

91%-100% - bdb.

Zakres tematów:

1. Źródła informacji strategicznej

2 Metody analizy makrootoczenia: metod scenariuszowa

3) . Metody analizy otoczenia konkurencyjnego:

sił konkurencji M.E. Portera,

punktowa ocena atrakcyjności sektora,

4). Metody analizy potencjału wewnętrznego organizacji:

analiza kluczowych czynników sukcesu,

5) Analiza SWOT

Metody dydaktyczne:

Analiza studiów przypadku, analiza strategiczna wybranego przedsiębiorstwa,

dyskusja, burza mózgów, praca w grupie.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co druga sobota (nieparzyste), 9:50 - 11:35, sala 133
Monika Garwolińska 19/ szczegóły
2 co druga sobota (nieparzyste), 8:00 - 9:45, sala 133
Monika Garwolińska 19/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Wydziału Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)