Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie cz. 1 530-ZN2-1PSM1
Seminarium (SEM) Rok akademicki 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 18
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. S. Nowak, Metodologia badań społecznych, PWN, Warszawa 2012.

2. K. Meredyk, Przedmiot i metoda badań ekonomicznych, Wyd. UwB, Białystok 2003

3. R. Zenderowski, Technika pisania prac magisterskich i licencjackich, Wydawnictwo CeDeWu.pl, Warszawa 2011.

4. K. Wojcik, Piszę akademicką pracę promocyjną - licencjacką, magisterską, doktorską, Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2011.

5. J. Sztumski, Wstęp do metod i technik badań społecznych, Wyd. Śląsk, Katowice 2020.

Literatura uzupełniająca:

1. E. Babbie, Badania społeczne w praktyce, PWN, Warszawa 2007.

2. M. Węglińska, Jak pisać pracę magisterską? Poradnik dla studentów. Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2009.

3. J. Majchrzak, T. Mendel, Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych, Wyd. UE w Poznaniu, Poznań 2009

Efekty uczenia się:

1PSM_WG01 - ma rozszerzoną wiedzę z zakresu nauk o zarządzaniu, w obszarze problematyki dotyczącej pisanej pracy magisterskiej (KA7_WG1)

1PSM_WG02 - ma pogłębioną wiedzę dotyczącą metod i narzędzi opisu oraz technik pozyskiwania, analizy i prezentacji danych właściwych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu, w obszarze problematyki analizowanej w pracy magisterskiej (KA7_WG6)

1PSM_WG03 - ma pogłębioną wiedzę o zasadach organizacyjnych, technicznych, prawnych i etycznych pisania pracy magisterskiej (KA7_WG7)

1PSM_WK01 - zna i rozumie pojęcie i zasady ochrony praw autorskich oraz konieczność prawidłowej ich ochrony (KA7_WK1)

1PSM_UW01 - potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać zjawiska społeczne i relacje między nimi w zakresie analizowanej w pracy magisterskiej problematyki (KA7_UW1)

1PSM_UW02 - potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną, dotyczącą problematyki analizowanej w pracy magisterskiej, do opisu i analizowania przyczyn i przebiegu procesów i zjawisk społecznych z tą problematyką związanych, formułować własne opinie na ten temat i dobierać krytycznie dane i metody analiz w tym zakresie (KA7_UW2)

1PSM_UW03 - potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg procesów i zjawisk społecznych dotyczących analizowanej w pracy magisterskiej problematyki, formułować własne opinie na ten temat oraz stawiać proste hipotezy badawcze i je weryfikować (KA7_UW3)

1PSM_UW04 - potrafi wykorzystać, w ramach pisanej pracy magisterskiej, zdobytą wiedzę z obszaru nauk o zarządzaniu, poddać ją krytycznej analizie i ocenić jej skuteczność w praktyce (KA7_UW5)

1PSM_UW05 - wykorzystuje zdobytą wiedzę z zakresu nauk o zarządzaniu i dziedzin komplementarnych do proponowania rozwiązań i samodzielnego rozstrzygania konkretnych problemów z zakresu problematyki dotyczącej pisanej pracy magisterskiej (KA7_UW6)

1PSM_UO01 - potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji zadań własnych w ramach pisania pracy magisterskiej (KA7_UO2)

1PSM_UU01 - potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności z zakresu problematyki pracy magisterskiej o wymiar interdyscyplinarny (KA7_UU1)

1PSM_UK01 - ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności z zakresu problematyki pracy magisterskiej oraz rozumie potrzebę stałego uczenia się w tym zakresie, ze względu na dynamikę procesów rynkowych i społecznych zachodzących w świecie (KA7_UK1)

Metody i kryteria oceniania:

Ogólna forma zaliczenia seminarium:

- złożenie i zaakceptowanie przez promotora tematu pracy, założeń metodologicznych, planu pracy oraz pierwszego rozdziału pracy magisterskiej.

Ogólne warunki określa rozdział XI Regulamin studiów Uniwersytetu w Białymstoku (Obwieszczenie nr 6/2022 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 7 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały nr 2424 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie Regulaminu studiów Uniwersytetu w Białymstoku).

Dopuszczalna jedna nieobecność na seminarium.

Zakres tematów:

1. Prezentacja i ocena zebranych materiałów, niezbędnych do konstrukcji rozdziałów pracy magisterskiej.

2. Prezentacja i dyskusja nad określonymi problemami sformułowanymi w ramach samodzielnie przygotowanych rozdziałów pracy magisterskiej.

3. Prezentacja i dyskusja nad opracowanymi rozdziałami pracy magisterskiej.

Metody dydaktyczne:

Zajęcia w formie konwersatorium, prezentacje, dyskusja nad określonymi problemami.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co druga sobota (parzyste), 19:00 - 20:45, sala 225
Ewa Kuzionko-Ochrymiuk 10/10 szczegóły
2 co druga sobota (parzyste), 17:10 - 18:55, sala 136
Anna Szafranek 10/10 szczegóły
3 co druga sobota (parzyste), 17:10 - 18:55, sala 134
Mariusz Citkowski 8/10 szczegóły
4 co druga sobota (parzyste), 17:10 - 18:55, sala 225
Marek Kruk 10/10 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Wydziału Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)