Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zarządzanie projektami UE-przedmiot oferowany w języku angielskim 530-ZS1-3ZPR#E
Wykład (WYK) Rok akademicki 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

1. A guide to the project management body of knowledge, PMBOK Guide, Newtown Square: Project Management Institute, Six Edition (on-line)

2. Samuel J. Mantel, Jr. [et al.]., Project Management in Practice, 4th ed., Hoboken, NJ: Wiley, 2011

3. Dokumenty programowe dostępne na: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/ i https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/projects-results

Efekty uczenia się:

1. ZPR_W1 - student ma wiedzę o normach i regułach (organizacyjnych, etycznych i prawnych) organizujących struktury i instytucje

społeczne i rządzących nimi prawidłowościach oraz o ich źródłach, naturze, zmianach i sposobach działania w zakresie zarządzania

projektami UE - KA6_WG2

2. ZPR_W2 - Student ma podstawową wiedzę odnośnie powstawania, funkcjonowania, przekształcania i rozwoju organizacji gospodarczych w zakresie zarządzania projektami UE - KA6_WK3

3. ZPR_W3 - student posiada elementarną wiedzę o rodzajach relacji zachodzących między organizacjami w skali krajowej, międzynarodowej w zakresie zarządzania projektami UE- KA6_WK4

4. ZPR_W4 - student posiada wiedzę o zasadach funkcjonowania organizacji oraz procesach zmian zachodzących w ich strukturach oraz czynnikach determinujących przyczyny, przebieg, skale i konsekwencje tych zmian w zakresie zarządzania projektami UE - KA6_WK7

Weryfikacja powyższych efektów kształcenia na podstawie pisemnego egzaminu (test).

Metody i kryteria oceniania:

Formy zaliczenia przedmiotu:

egzamin końcowy pisemny, do którego dopuszczeni zostaną jedynie studenci posiadający zaliczenie z ćwiczeń.

Punktowy system oceny, w tym procent punktów dla uzyskania oceny:

bardzo dobrej - 100% - 91%,

dobrej plus - 90% - 81%,

dobrej - 80% - 71%,

dostatecznej plus - 70% - 61%,

dostatecznej - 60% - 51%

niedostatecznej - 50% i mniej.

Możliwość podwyższenia oceny z egzaminu dla studentów wyróżniających się aktywną postawą, zaangażowaniem udziałem w prowadzonych dyskusjach na wykładach.

Zakres tematów:

1. Wprowadzenie do projektów i systemu zarządzania projektami UE - podstawowe zagadnienia i definicje. Cykl życia projektu.

2. Zasady, cele, system instytucjonalno-prawny wdrażania projektów UE.

3. Źródła finansowania projektów UE (wybrane programy operacyjne, instrumenty terytorialne).

4. Jak otrzymać dofinansowanie projektu ze środków UE - analiza krok po kroku (dokumentacja konkursowa, wybór projektów)

5. Elementy wniosku o dofinansowanie i wybrane zagadnienia szczegółowe przygotowania i realizacji projektu UE:

a. Analiza problemów i cele projektu

b. Wskaźniki realizacji projektu

c. Struktura podziału zadań i harmonogramowanie, analiza ryzyka

d. Budżet i rodzaje kosztów projektu, zasady kwalifikowalności

e. Zasady horyzontalne w projektach UE, a znaczenie i rola uniwersalnego projektowania.

6. Wybrane elementy wdrażania i rozliczanie projektów UE (zamówienia publiczne a zasada konkurencyjności, wnioski o płatność,

trwałość projektów UE, kontrola projektu)

7. Dobre praktyki projektów współfinansowanych ze środków UE.

Metody dydaktyczne:

Zapewnienie różnego sposobu przekazywania informacji na zajęciach edukacyjnych oraz różnorodnych form angażowania i

motywowania studentów. Wykład prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, w tym możliwość wykorzystania

internetowej platformy edukacyjnej, możliwość zadawania pytań i dyskusji.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 13:15 - 14:45, sala 229
Anna Busłowska 4/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Wydziału Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)