Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Statystyka 530-ZS2-1STA
Wykład (WYK) Rok akademicki 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Podstawowa:

1. Żyżyński J., Podstawy metod wnioskowania statystycznego dla zarządzania: estymacja, testowanie hipotez, korelacja i regresja z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, 2019.

2. Kowalczyk B., Witkowski B., Mathematical statistics for management, Warszawa, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2015.

3. Roszkowska E., Elementy rachunku prawdopodobieństwa dla ekonomistów, Wyd. UwB, Białystok 2003.

4. Jóźwiak J., Podgórski J., Statystyka od podstaw, PWE, Warszawa 1995 i nast. wyd.

Uzupełniająca:

1. Bąk I., Markowicz I., Mojsiewicz M., Wawrzyniak K., Statystyka matematyczna : przykłady i zadania, CeDeWu, Warszawa 2020,

2. Michna Z. , Statistics, Publishing House of Wrocław University of Economics, Wroclaw 2014.

3. Ostasiewicz K. A., Mathematical statistics, Publishing House of Wrocław University of Economics, Wrocław 2014.

4. Rogowski J., Roszkowska E., Testy z wnioskowania statystycznego, Wydawnictwo UwB, Białystok 2010.

5. Sobczyk M., Statystyka. Podstawy teoretyczne. Przykłady – zadania, wyd. UMCS, Lublin 2000.

6. Ostasiewicz S., Rusnak Z., Siedlecka U., Statystyka. Elementy teorii i zadania, wyd. AE, Wrocław 1995 i nast. wyd.

7. Luszniewicz A., Statystyka nie jest trudna. Metody wnioskowania statystycznego, PWE Warszawa 1994 i nast. wyd.

8. Kassyk-Rokicka H. (red.), Statystyka. Zbiór zadań, PWE, Warszawa 1994 i nast. wyd.

Efekty uczenia się:

1ST_W01: Egzamin pisemny.

1ST_W02: Egzamin pisemny.

1ST_U02: Egzamin pisemny.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest osiągnięcie założonych efektów kształcenia.

Do egzaminu dopuszczone są osoby posiadające zaliczenie ćwiczeń na ocenę co najmniej 3,0. Egzamin ma formę pisemną i składa się z pytań testowych. Podstawą zdania egzaminu jest uzyskanie co najmniej 51% maksymalnej liczby punktów.

Ogólne warunki określa Regulamin studiów Uniwersytetu w Białymstoku (Załącznik do Obwieszczenia nr 6/2022 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 7 grudnia 2022 r.).

Zakres tematów:

1. Powtórzenie zagadnień ze statystyki opisowej dotyczących miar: tendencji centralnej, zmienności oraz asymetrii.

2. Rozkłady prawdopodobieństwa zmiennych losowych skokowych i ciągłych.

3. Dwuwymiarowe zmienne losowe.

4. Wybrane parametry rozkładów prawdopodobieństwa.

5. Wybrane rozkłady prawdopodobieństwa skokowe oraz ciągłe.

6. Przykłady wybranych rozkładów statystyk z próby.

7. Estymacja punktowa i przedziałowa. Przedziały ufności, określanie minimalnej liczebności próby.

8. Weryfikacja hipotez statystycznych.

Metody dydaktyczne:

Metody podające (wykład z wykorzystaniem prezentacji w Power Point) i metody praktyczne oraz aktywizujące.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 15:00 - 16:30, sala 302
Paweł Jamróz 64/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Wydziału Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0 (2024-02-26)