Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Statystyka 530-ZS2-1STA
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Podstawowa:

1. Żyżyński J., Podstawy metod wnioskowania statystycznego dla zarządzania: estymacja, testowanie hipotez, korelacja i regresja z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, 2019.

2. Kowalczyk B., Witkowski B., Mathematical statistics for management, Warszawa, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2015.

3. Roszkowska E., Elementy rachunku prawdopodobieństwa dla ekonomistów, Wyd. UwB, Białystok 2003.

4. Jóźwiak J., Podgórski J., Statystyka od podstaw, PWE, Warszawa 1995 i nast. wyd.

Uzupełniająca:

1. Bąk I., Markowicz I., Mojsiewicz M., Wawrzyniak K., Statystyka matematyczna : przykłady i zadania, CeDeWu, Warszawa 2020,

2. Michna Z. , Statistics, Publishing House of Wrocław University of Economics, Wroclaw 2014.

3. Ostasiewicz K. A., Mathematical statistics, Publishing House of Wrocław University of Economics, Wrocław 2014.

4. Rogowski J., Roszkowska E., Testy z wnioskowania statystycznego, Wydawnictwo UwB, Białystok 2010.

5. Sobczyk M., Statystyka. Podstawy teoretyczne. Przykłady – zadania, wyd. UMCS, Lublin 2000.

6. Ostasiewicz S., Rusnak Z., Siedlecka U., Statystyka. Elementy teorii i zadania, wyd. AE, Wrocław 1995 i nast. wyd.

7. Luszniewicz A., Statystyka nie jest trudna. Metody wnioskowania statystycznego, PWE Warszawa 1994 i nast. wyd.

8. Kassyk-Rokicka H. (red.), Statystyka. Zbiór zadań, PWE, Warszawa 1994 i nast. wyd.

Efekty uczenia się:

1ST_W01: Kolokwium, aktywność na zajęciach

1ST_W02: Kolokwium, aktywność na zajęciach

1ST_U01: Projekt

1ST_U02: Kolokwium, aktywność na zajęciach

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest osiągnięcie założonych efektów kształcenia.

Podstawą zaliczenia ćwiczeń jest uzyskanie co najmniej 51% sumy punktów z kolokwium i aktywności na zajęciach, która wynosi 70 oraz 50% punktów z projektu (max 30). Kolokwium ma formę pisemną i składa się z zadań otwartych.

Opuszczenie przez studenta więcej niż 4 godz. dydaktycznych (nieusprawiedliwionych i nieodrobionych) kwalifikuje do niezaliczenia

przedmiotu. Zaliczenie nieobecności odbywa się na konsultacjach.

Ogólne warunki określa Regulamin studiów Uniwersytetu w Białymstoku (Załącznik do Obwieszczenia nr 6/2022 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 7 grudnia 2022 r.).

Zakres tematów:

1. Rozwiązywanie zadań dotyczących wyznaczania wybranych miar: tendencji centralnej, zmienności oraz asymetrii.

2. Rozwiązywanie zadań dotyczących funkcji prawdopodobieństwa zmiennej losowej skokowej (własności, dystrybuanta, parametry).

3. Rozwiązywanie zadań dotyczących funkcji gęstości zmiennej losowej ciągłej (własności, dystrybuanta, parametry).

4. Rozwiązywanie zadań dotyczących dwuwymiarowych zmiennych losowych skokowych (rozkłady brzegowe i warunkowe, niezależność zmiennych losowych).

5. Rozwiązywanie zadań z wykorzystaniem wybranych rozkładów prawdopodobieństwa (np. rozkład Bernoulliego, Poissona, jednostajny,

normalny, t-Studenta, chi-kwadrat) i ich wizualizacja w aplikacji VUstat.

6. Rozwiązywanie zadań dotyczących wybranych rozkładów statystyk z próby.

7. Rozwiązywanie zadań dotyczących estymacji przedziałowej i minimalnej liczebności próby.

8. Rozwiązywanie zadań dotyczących weryfikacji hipotez statystycznych (parametryczne i nieparametryczne testy istotności) oraz wykorzystanie narzędzi informatycznych do przeprowadzenia testu istotności.

Metody dydaktyczne:

Metody praktyczne oraz aktywizujące (praca indywidualna przy tablicy, praca w grupach, praca samodzielna - domowa).

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 16:45 - 18:15, sala 303
Paweł Jamróz 21/ szczegóły
2 każdy poniedziałek, 18:30 - 20:00, sala 303
Paweł Jamróz 21/ szczegóły
3 każdy wtorek, 15:00 - 16:30, sala 303
Paweł Jamróz 22/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Wydziału Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0 (2024-02-26)