Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Technologia informacyjna 520-KS1-1TECH
Laboratorium (LAB) Rok akademicki 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

LITERATURA:

A. J. Blikle, J. Deminet, Komputerowa edycja tekstów dla średniozaawansowanych, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2021.

T. Negrino, PowerPoint. Tworzenie prezentacji., Wydawnictwo Helion, Gliwice 2005.

M. Szpunar, Internet - medium informacji versus dezinformacji, E-mentor nr 2(19), Warszawa 2007, s. 46-51.

D. Batorski, Korzystanie z Internetu – przemiany i konsekwencje dla użytkowników. [w:] Łukasz Jonak i inni (red.). Re: Internet – społeczne aspekty medium. Polskie konteksty i interpretacje. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2006, s. 119-152

Efekty uczenia się:

WIEDZA

Absolwent zna i rozumie:

- miejsce i znaczenie nauk o kulturze i religii w relacji

do nauk humanistycznych oraz społecznych, ich specyfikę przedmiotową i metodologiczną (KA6_WG1)

- główne kierunki i tendencje przeobrażeń we współczesnej kulturze (KA6_WK2)

UMIEJĘTNOŚCI

Absolwent potrafi:

- wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować

i użytkować informacje z wykorzystaniem różnych sposobów i źródeł (pisanych, ikonicznych, elektronicznych etc.) (KA6_UW1)

- stworzyć i zaprezentować proste opracowania krytyczne oraz wytwory własnej pracy (artystycznej, naukowej)

z zastosowaniem właściwych metod i narzędzi, w tym zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych (ICT) (KA6_UW5)

- wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować

i użytkować informacje z wykorzystaniem technologii multimedialnych (KA6_UW6)

- przygotowywać wystąpienia ustne, pisemne i prezentacje multimedialne, w języku polskim i języku obcym, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych i różnych źródeł (KA6_UK4)

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Absolwent jest gotów:

- wykorzystywania posiadanej przez siebie wiedzy

i posiadanych umiejętności, rozumie potrzebę ustawicznego dokształcania się i rozwoju zawodowego (KA6_KK1)

- organizowania pracy własnej i pracy zespołowej,

ma kompetencje do pracy w zespole na rzecz środowiska społecznego oraz działania w sposób przedsiębiorczy (KA6_KO2)

- przestrzegania zasad etycznych związanych

z odpowiedzialnością za przekazywaną różnymi kanałami

i w różnych formach wiedzę (KA6_KR2)

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie w formie praktycznej na ocenę. Ocenianie ciągłe (aktywność). Dozwolona jest jedna nieobecność nieusprawiedliwiona. Student ma możliwość odrobienia nieobecności w czasie konsultacji.

51% punktów uzyskanych przez studenta z zaliczenia jest niezbędne do uzyskania przez niego oceny pozytywnej.

Zakres tematów:

1. Wprowadzenie. Zapoznanie ze specyfiką przedmiotu. Definicja technologii informacyjnej. Rola komputera i Internetu w studiowaniu.

2. Internet jako narzędzie pozyskiwania informacji.

3. Źródła informacji dla humanisty. Wyszukiwarki i bazy danych.

4. Rozwijanie umiejętności obsługi edytora tekstu – Microsoft Word.

5. Bibliografia podmiotowa i przedmiotowa – ćwiczenia.

6. Rozwijanie umiejętności edycji grafiki – Canva.

7. Rozwijanie umiejętności tworzenia grafiki prezentacyjnej - Microsoft Power Point.

8. Podsumowanie pracy na zajęciach. Zaliczenie.

Metody dydaktyczne:

Dyskusja, ćwiczenia laboratoryjne

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co drugi poniedziałek (parzyste), 11:30 - 13:00, sala A216 (kom)
Katarzyna Łukasiak 9/ szczegóły
2 co drugi poniedziałek (nieparzyste), 11:30 - 13:00, sala A216 (kom)
Katarzyna Łukasiak 8/ szczegóły
3 co drugi poniedziałek (parzyste), 8:00 - 9:30, sala A216 (kom)
Katarzyna Łukasiak 8/ szczegóły
4 co drugi poniedziałek (nieparzyste), 8:00 - 9:30, sala A216 (kom)
Katarzyna Łukasiak 3/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)