Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Programowanie obiektowe 510-IS1-1WPO-23
Wykład (WYK) Rok akademicki 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Efekty uczenia się:

1. Zna podstawowe konstrukcje języka C/C++, w szczególności posługiwanie się zmiennymi wskaźnikowymi, alokację i dealokację pamięci. Zna podstawowe metody zapisu algorytmów, w szczególności schematy blokowe. Weryfikacja poprawności odpowiedzi na pytania teoretyczne dotyczące programowania strukturalnego w C/C++ na egzaminie pisemnym. 2. Zna podstawowe pojęcia i mechanizmy z dziedziny programowania obiektowego na przykładzie C++ (klasa, obiekt, zmienne i metody składowe, zmienne i metody statyczne, schematy klas w UML, tworzenie obiektów dynamicznych oraz automatycznych, zastosowanie konstruktorów i destruktorów). Zna najważniejsze mechanizmy obiektowe (abstrakcja danych, hermetyzacja składowych, dziedziczenie jednokrotne i wielokrotne, polimorfizm, klasy i metody abstrakcyjne, agregację obiektów ). Zna schematy UML prezentujące klasy, obiekty, dziedziczenie, agregację i kompozycję. Weryfikacja poprawności odpowiedzi na pytania teoretyczne dotyczące programowania obiektowego w C++ na egzaminie pisemnym. 3. Zna zagadnienia związane z mechanizmami obsługi sytuacji specjalnych (wyjątki), obsługą wejścia/wyjścia, plików oraz napisów za pomocą strumieni, klas i funkcji wzorcowych, korzystania z bibliotek i ich tworzenia. Weryfikacja poprawności odpowiedzi na pytania teoretyczne dotyczące zaawansowanych technik programowania w C++ na egzaminie pisemnym. 4. Potrafi (w stopniu średniozaawansowanym) projektować, implementować i analizować programy w paradygmacie strukturalnym w języku C/C++. Ocena proponowanych rozwiązań problemów praktycznych z programowania strukturalnego zleconych na egzaminie pisemnym. 5. Potrafi rozpoznawać konieczność stosowania i stosować najważniejsze mechanizmy z dziedziny programowania obiektowego (hermetyzację, dziedziczenie jednokrotne i wielokrotne, polimorfizm, agregację obiektów). Potrafi stworzyć poprawną hierarchię dziedziczenia klas do zadanego problemu modelowania rzeczywistości w paradygmacie obiektowym. Potrafi zaimplementować w C++ hierarchię klas zadaną schematem UML. Ocena proponowanych rozwiązań problemów praktycznych z programowania obiektowego zleconych na egzaminie pisemnym.

Metody i kryteria oceniania:

Dopuszczenie do egzaminu pisemnego jest warunkowane przez zaliczenie laboratoriów, zdobyta cześć maksymalnej liczby punktów z egzaminu pisemnego decyduje o ocenie końcowej. Ocena końcowa zgodna jest ze skalą ocen podaną w §23 ust. 6 Regulaminu Studiów UwB.

Zakres tematów:

Projektowanie i programowanie obiektowe na przykładzie języka C++. Wprowadzenie do programowania obiektowego. Klasa i obiekt. Konstruktory i destruktory. Własności metod składowych. Techniki dziedziczenia. Funkcje polimorficzne. Hermetyzacja. Funkcje zaprzyjaźnione. Przeciążenie operatorów i metod. Metody wirtualne. Strumienie wejściowe i wyjściowe. Wykorzystanie diagramów UML. Obsługa wyjątków. Szablony klas i funkcji. Wykorzystanie bibliotek klas.

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne: wykłady, konsultacje, praca z literaturą.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 11:30 - 13:00, sala Aula
Mariusz Rybnik 94/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Matematyki i Wydziału Informatyki - Kampus
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)