Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metody probabilistyczne i statystyka 510-IS1-2PST
Wykład (WYK) Rok akademicki 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura uzupełniająca

1. J.Shao, Mathematical Statistics, Springer Texts in Statistics, Springer 2003.

2. J. Jakubowski, R. Sztencel, Rachunek prawdopodobieństwa dla (prawie) każdego, Wydawnictwo SCRIPT, Warszawa 2017.

3. Wykład z przedmiotu ,,Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka" na stronie http://wazniak.mimuw.edu.pl [dostęp 03.02.2023]

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Zna fundamentalne pojęcia, definicje i twierdzenia w rachunku prawdopodobieństwa i wybrane pojęcia z procesów stochastycznych - egzamin i/lub seria kartkówek.

Zna fundamentalne pojęcia statystyki matematycznej i metody wnioskowania statystycznego - egzamin i/lub seria kartkówek.

Umiejętności:

Potrafi omówić wybrane eksperymenty losowe oraz modele matematyczne, w jakich te rozkłady występują - egzamin.

Potrafi wyznaczyć parametry rozkładu zmiennej losowej o rozkładzie dyskretnym i ciągłym; potrafi wykorzystać twierdzenia graniczne i prawa wielkich liczb do szacowania prawdopodobieństw - egzamin.

Umie posłużyć się statystycznymi charakterystykami populacji i ich odpowiednikami próbkowymi - egzamin.

Metody i kryteria oceniania:

1. Do egzaminu dopuszczony jest student, który uzyskał zaliczenie ćwiczeń i laboratorium.

2. Na wykładzie przewidziane są kartkówki, za które można otrzymać łącznie 10 punktów. Punktowanie i zaliczanie kartkówek odbywa się zgodnie z zasadami obowiązującymi przy zaliczaniu ćwiczeń z tym, że w przypadku spóźnienia lub nieobecności na wykładzie, na którym była kartkówka studentowi uzyskuje za nią 0 punktów.

3. Egzamin składa się z dwóch części:

• praktycznej (zadaniowa),

• teoretycznej.

Student może uzyskać z egzaminu łącznie 70 punktów. Każdą z części egzaminu prowadzący ocenia we właściwej dla niej skali punktowej, z tym że ostateczny wynik przeliczana na określoną powyżej punktację z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

• Istnieje możliwość zwolnienia z każdej z części egzaminu. Ze zwolnienia może skorzystać student, który nie ściągał na kolokwium/kolokwiach i kartkówkach. Ponadto w przypadku części praktycznej uzyskał co najmniej 75% punktów z kolokwium/kolokwiów na ćwiczeniach, a w przypadku części teoretycznej uzyskał 75% punktów z kartkówek.

• Liczba zwolnionych studentów z danej części nie może przekroczyć 10% ogólne liczby studentówj. Zwolnienie następuję w kolejności osiągniętych wyników.

• Student zwolniony z danej części egzaminu otrzymuje liczbę punktów z danej części proporcjonalną do liczby punktów uzyskanych odpowiednio z kolokwiów lub kartkówek.

4. Podstawą do wystawienia oceny końcowej z egzaminu jest łączna suma punktów uzyskanych z: części praktycznej i teoretycznej egzaminu, kartkówek na wykładach oraz po 10% punktów zdobytych na ćwiczeniach i laboratorium. Ocena końcowa zgodna jest ze skalą ocen podaną w §23 ust. 6 Regulaminu Studiów UwB.

Zakres tematów:

Przestrzeń probabilistyczna - aksjomatyczne ujęcie prawdopodobieństwa. Prawdopodobieństwo warunkowe, całkowite i twierdzenie Bayesa oraz niezależność zdarzeń. Jednowymiarowe zmienne losowe: ich typy (dyskretne i ciągłe), rozkłady prawdopodobieństwa zmiennych losowych, dystrybuanta zmiennej losowej, wybrane parametry liczbowe i pozycyjne, niezależność oraz funkcje zmiennych losowych. Wielowymiarowe zmienne losowe. Wybrane nierówności dla momentów zmiennych losowych. Prawa wielkich liczb i centralne twierdzenie graniczne. Fundamentalne pojęcia statystyki. Zagadnienie estymacji: estymacja punktowa i przedziałowa wybranych parametrów. Testowanie hipotez statystycznych, testy parametryczne i nieparametryczne. Wybrane zagadnienia z teorii procesów stochastycznych.

Metody dydaktyczne:

Wykład - metoda podająca, konsultacje, praca z literaturą.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy piątek, 8:00 - 9:30, sala 2001
Jarosław Kotowicz 92/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Matematyki i Wydziału Informatyki - Kampus
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)