Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Social media- warsztaty 480-SS2-1SMW2
Laboratorium (LAB) Rok akademicki 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Philip Kotler, Marketing, Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 2002

Andrzej Falkowski, Tadeusz Tyszka, Psychologia zachowań konsumenckich, Gdańsk: Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2002.

Paweł Tkaczyk, Narratologia, Warszawa : PWN, 2018

Earl Babbie, Badania społeczne w praktyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2004

Beata Michalska – Dominiak, Piotr Grocholiński, Poradnik Design Thinking, Helion 2019

Artur Jabłoński, Jak pisać, żeby chcieli czytać i kupować (copywriting &

webwriting)

https://arturjablonski.com/

https://paweltkaczyk.com/

Efekty uczenia się:

KP7_WG6 posiada pogłębioną wiedzę na temat relacji komunikacji i mediów w nowoczesnym społeczeństwie w aspekcie socjologicznym, kulturowym, politycznym, ekonomicznym (praca projektowa, aktywność na zajęciach)

KP7_WK4 potrafi scharakteryzować i wyjaśniać strategie decyzyjne i ich następstwa: jednostek, grup i instytucji w odniesieniu do sfery rynku i własnej przyszłości ((praca projektowa, aktywność na zajęciach)

KP7_UW2 potrafi dokonać krytycznej oceny danych, formułować

własne opinie, wyciągać wnioski z analizy (praca projektowa, aktywność na zajęciach)

KP7_UW7 posiada umiejętność samodzielnego wykorzystania zdobytej wiedzy w różnych zakresach i formach, rozszerzoną o krytyczną analizę skuteczności

i przydatności stosowanej wiedzy (praca projektowa, aktywność na zajęciach)

KP7_UW10 potrafi posługiwać się technologiami i narzędziami informatycznymi do pozyskiwania informacji, wspomagania procesów poznawczych

i komunikacyjnych oraz upowszechniania wiedzy (praca projektowa, aktywność na zajęciach)

KP7_UO1 jest otwarty na pracę w grupie, potrafiąc przyjmować w niej różne role i jest świadomy roli kreatywnego kierowania zespołem ludzkim (praca projektowa, )

KP7_KO1 ma pogłębioną świadomość znaczenia wiedzy socjologicznej w rozwiązywaniu problemów społecznych, jest otwarty na przekazywanie swojej

wiedzy(praca projektowa, aktywność na zajęciach)

KP7_KO2 jest przygotowany do pełnienia funkcji współorganizatora przedsięwzięcia o charakterze ekonomicznym, potrafi partycypować w planowaniu i przewidywaniu efektów takich przedsięwzięć (praca projektowa)

Metody i kryteria oceniania:

Ocena jest składową:

Praca indywidualna:

1) zaangażowania w pracę grupy projektowej (samoocena + ocena grupy) 2 +2 punkty

2) aktywny udział w zajęciach: dyskusja nad poszczególnymi zagadnieniami w oparciu o zadaną literaturę i wiedzę własną 2 punkty

Praca grupowa:

1) przygotowanie się na zajęcia (zrealizowanie poszczególnych etapów pracy projektowej) 8 punktów

2) ocena końcowego efektu pracy grupy projektowej (kryteria: kreatywność, adekwatność do potrzeb klienta, spójność) 4 punkty

3) ocena za prezentację efektów pracy projektowej 2 punkty

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest grupowa praca projektowa. Jest możliwa 1 nieobecność nieusprawiedliwiona.

Oceny:

20-18 bardzo dobra

17-16 dobry plus

15-14 dobry

13-12 dostateczny +

11-10 dostateczny

Zakres tematów:

Kampania marketingowa - wprowadzenie.

Rola badań społecznych w marketingu w social mediach.

Insight konsumencki

Podstawy kampanii marketingowych w social mediach

Analiza potrzeb klienta.

Analiza konkurencji. Benchmarking.

Analiza rynku w danej branży.

Marka. SWOT marki,

Cele kampanii.

Specyfika komunikacji w social mediach.

Storytelling jako narzędzie komunikacji.

Design Thinking

Metody dydaktyczne:

Praca projektowa, elementy Design Thinking, badania terenowe, wykład, praca w małych grupach, burza mózgów

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 9:45 - 11:15, sala 128A
Katarzyna Sztop-Rutkowska 27/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Historii, Wydziału Filozofii i Wydziału Socjologii
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)