Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Edytorstwo historyczne 470-HS1-2EDH
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

lkopolskich, „Kwartalnik Historyczny”, 1960, nr 3, s. 712-717.

3. Bloch Czesław, Przyczynek do metody wydawania pamiętników. Na przykładzie «Pamiętników» Prądzyńskiego w wydaniu Bronisława Gembarzewskiego, „Studia Źródłoznawcze”, 1964, t. 9, s. 117-136.

Efekty uczenia się:

KP6_WG6 zdaje sobie sprawę z różnorodności źródeł informacji dotyczących problematyki edytorstwa, rozumie konieczność uwzględniania różnych opinii na temat podejścia do edycji, KP6_WG10 ma podstawową wiedzę o specyfice przedmiotowej i metodologicznej edytorstwa historycznego, KP6_WG11 zna podstawowe metody badawcze i narzędzia warsztatu historyka w zakresie edycji źródeł historycznych oraz podstawowe metody upowszechniania pracy edytroskiej

KP6_WK6 rozpoznaje i zna różnice w podejściu do problemów modernizacji tekstu w okresie przed i międzywojennym oraz współcześnie

KP6_WK7 ma podstawową wiedzę na temat zasad ochrony własności intelektualnej

KP6_UW1 samodzielnie zdobywa wiedzę dotyczącą opinii na temat różnych edycji źródłowych zgodnie ze wskazówkami opiekuna naukowego

KP6_UW3potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i wykorzystywać informacje z wykorzystaniem różnych źródeł

, KP6_UW4, KP6_UW8 potrafi rozpoznać i ocenić wartość publikacji edytorskich

KP6_UK3 potrafi obsługiwać na poziomie podstawowym programy biurowe i wykorzystywać je do przygotowywania prac pisemnych

KP6_UK5 potrafi kompetentnie wypowiadać się publicznie na temat poszczególnych edycji źródłowych omawianych na zajęciach

KP6_KK1 ma krytyczną świadomość zakresu swojej wiedzy w zakresie edytorstwa historycznego i rozumie potrzebę dalszego, ciągłego rozwoju kompetencji w zakresie fachowym

KP6_KO2 docenia i szanuje, jak też jest gotów promować tradycje oraz dziedzictwo historyczne

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania: ocenianie bieżące w trakcie zajęć, kolokwium zaliczeniowe

Kryteria oceniania: obecność na zajęciach, aktywny udział w zajęciach, np. przy modernizacji edytowanego tekstu, zaliczenie kolokwiów weryfikujących wiedzę pozyskaną w trakcie pierwszej i drugiej części zajęć.

Zakres tematów:

1. Zajęcia organizacyjne – Edytorstwo jak nauka pomocnicza historii

2. Instrukcje wydawnicze dla źródeł średniowiecznych

3. O zasadach wydawania tekstów z epoki staropolskiej

- przypomnienie zasad ortografii polskiej XVI – XVIII w.

- omówienie Instrukcji wydawniczej dla źródeł historycznych od XVI do połowy XIX w., red. Kazimierz Lepszy, Wrocław 1953

- przedstawienie nowych projektów instrukcji wydawniczej dla źródeł okresu staropolskiego

4. Dlaczego polemiki? Problemy z Instrukcją wydawniczą… .

- problemy z zastosowaniem instrukcji wydawniczej na przykładzie Monumenta Reformationis Polonicae et Lithuanicae. Zabytki z wieku XVI-go, Wilno 1911 oraz Akt synodów różnowierczych w opr. M. Sipayłło

- przedstawienie edycji źródła Monumenta Reformationis… oraz Akt synodów różnowierczych

- omówienie recenzji i polemik z recenzjami dotyczących tych edycji

5. - 8. Przygotowanie do edycji tekstów staropolskich: modernizacja tekstu staropolskiego - ćwiczenia.

Metody dydaktyczne:

Elementy wykładu, elementy dyskusji, praca pod kierunkiem

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 11:30 - 13:00, sala 102
Marzena Liedke, Adam Miodowski 7/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Historii, Wydziału Filozofii i Wydziału Socjologii
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)