Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia myśli ekonomicznej 400-ES2-1HME
Wykład (WYK) Rok akademicki 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Bartkowiak R., Historia myśli ekonomicznej, PWE, Warszawa 2008.

2. Landreth H., Colander D. C., Historia myśli ekonomicznej, PWN, Warszawa 2005.

3. Luchinger R., 12 ikon ekonomii, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa 2007.

4. Skousen M., Narodziny współczesnej ekonomii, Fijor Publishing, Warszawa 2012.

5. Stankiewicz W., Historia myśli ekonomicznej, PWE, Warszawa 2007.

Literatura uzupełniająca:

1. Buchan J., Adam Smith: życie i idee, Difin, Warszawa 2008.

2. Ciborowski R., Kargol-Wasiluk A., Zalesko M. (red.), Ekonomiści szkoły austriackiej, Instytut Studiów Regionalnych, Białystok 2011.

3. Hunt E.K., Lautzenheiser M., History of economic thought. A critical perspective, M. E. Sharpe, London, New York 2011 (online https://eclass.uoa.gr/modules/document/file.php/ECON616/E.%20K.%20Hunt%2C%20Mark%20Lautzenheiser%20-%20History%20of%20Economic%20Thought_%20A%20Critical%20Perspective-M.E.%20Sharpe%20%282011%29.pdf).

4. Landes D., Bogactwo i nędza narodów, Muza, Warszawa 2008.

Literatura - Nobliści z ekonomii:

1. Akerlof G.A., Shiller R. J., Złowić frajera: ekonomia manipulacji i oszustwa, PTE, Warszawa 2017.

2. Dewatripont M., Rochet J., Tirole J. , Zbilansować banki: nauki z kryzysu finansowego, PTE, Warszawa 2016.

3. Shiller R.J., Finanse a dobrobyt społeczny, PTE, Warszawa 2016.

4. Schulz T., Ekonomia kapitału ludzkiego, Wolters Kluwer business, Warszawa 2014.

5. Stiglitz J.E. , Freefall: jazda bez trzymanki: Ameryka, wolne rynki i tonięcie gospodarki światowej, PTE, Warszawa 2010.

Efekty uczenia się:

WIEDZA, absolwent zna i rozumie:

1HME-W01 - w pogłębionym zakresie metody i narzędzia opisu oraz techniki pozyskiwania, analizy i prezentacji danych właściwych dyscyplinie nauk ekonomicznych, a także modelowania struktur gospodarczych w zakresie historii myśli ekonomicznej (KP7_WG3);

Efekt uczenia się będzie weryfikowany podczas dyskusji, debat, odpowiedzi podczas wykładów i egzaminu pisemnego w formie testu.

1HME-W02 - w zakresie pogłębionym różne rodzaje więzi społeczno-ekonomicznych oraz występujące między nimi prawidłowości również w odniesieniu do wybranych kategorii więzi społeczno-ekonomicznych w zakresie historii idei ekonomicznych (KP7_WK2);

Efekt uczenia się będzie weryfikowany podczas dyskusji, debat, odpowiedzi podczas wykładów i egzaminu pisemnego w formie testu.

Metody i kryteria oceniania:

Forma: egzamin w formie testu pisemnego z zagadnień omawianych podczas wykładów. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie pozytywnej oceny z ćwiczeń.

Kryterium oceniania: otrzymanie pozytywnej oceny wymaga uzyskania co najmniej 51% prawidłowych odpowiedzi, skala ocen: 51-60% (3,0), 61-70% (3,5), 71-80% (4,0), 81-90% (4,5), 91-100% (5,0)

Zakres tematów:

1. Idea porządku naturalnego. Narodziny ekonomii. System teoretyczny: A. Smitha, D. Ricardo, J. S. Milla, T. Malthusa - 1h.

2. Ekonomia marksistowska. Marksa teoria stosunków produkcji i własności - 1h.

3. Odrodzenie ekonomii klasycznej. Nurt subiektywno-marginalny - 1h.

4. Instytucjonalizm i neoinstytucjonalizm. Veblen i jego następcy - 1h.

5. System ekonomiczny J. M. Keynesa. Popytowa teoria dochodu narodowego - 1h.

6. Nowa makroekonomia - 1h.

7. Monetaryzm - 1h.

8. Nowa szkoła keynesowska - 1h.

9. Szkoła chicagowska - 1h.

10.Teoria praw własności - 1h.

11. Teoria publicznego wyboru - 1h.

12. Ordoliberalizm. Społeczna gospodarka rynkowa - 1h.

13. Polska myśl ekonomiczna II Rzeczypospolitej i współczesna - 1h.

14. Społeczna nauka kościoła. Idea pracy, kapitału i gospodarki rynkowej w Encyklikach - 1h.

15. Teorie wybranych laureatów nagrody Nobla w ekonomii - 1h.

Metody dydaktyczne:

Wykład tradycyjny (angażujący studentów do zadawania pytań i dyskusji) prezentacja multimedialna przygotowana w oparciu o dostępną literaturę naukową i bazy danych eurostatu i krajowych urzędów statyustycznych. Prezentacja wykładu jest wysyłana studentom na grupową skrzynkę poczty elektronicznej. Studenci mogą również korzystać z konsultacji u prowadzącego zajęcia.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co druga środa (parzyste), 16:50 - 18:20, sala 401
Jaroslav Volkonovski 17/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego w Wilnie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)