Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia literatury rosyjskiej, cz. 1 340-RM1-1HLR
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 60
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Podręczniki:

Historia literatury rosyjskiej, pod red. M. Jakóbca, Warszawa 1976.

Literatura rosyjska w zarysie, pod red Z. Barańskiego i A. Semczuka, Warszawa 1975.

Historia literatury rosyjskiej. Zarys, opr. B. Mucha, Wrocław 1989.

Wójcicka U., Siedem wieków literatury dawnej Rusi, Bydgoszcz 1990.

Wójcicka U., Literatura rosyjska XVIII wieku z elementami historii i kultury Rosji, Bydgoszcz 2008.

Błagoj D., Historia literatury rosyjskiej XVIII wieku, Warszawa 1955.

Кусков В. В., История древнерусской литературы, Москва 1966 i nast. wydania.

История русской литературы XI – XVII веков, под ред. Д. С. Лихачева, Москва 1985.

Благой Д. Д., Русская литература XVIII века, Москва 1945.

Бухаркин П. Е., История русской литературы XVIII века, Санкт-Петербург 2009.

Antologie:

Łużny R., Rosyjska literatura ludowa, Warszawa 1977.

Jakubowski W., Łużny R., Literatura staroruska. Antologia, Warszawa 1971.

Folklor. Literatura staroruska. Barok, wybór i opr. A. Warda, Łódź 2006.

Skrunda W., Literatura rosyjska XVIII wieku. Antologia, Warszawa, Wrocław 1986.

Русское народное поэтическое творчество. Хрестоматия, под ред. Н.И. Кравцова, Москва 1971.

Гудзий Н., Хрестоматия по древней русской литературе, Москва 1955.

Древняя русская литература. Хрестоматия, сост. Н.И. Прокофьев, Москва 1980.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę po semestrze I i II.

Warunki zaliczenia ćwiczeń: obecność na ćwiczeniach, aktywność na zajęciach odnotowywana każdorazowo, samodzielne opracowanie referatu na wskazany temat, zaliczenie kolokwium, zaliczenie kanonu lektur.

Sposoby weryfikacji:

kolokwium, obserwacja aktywności studenta przez prowadzącego, praca pisemna na zadany temat, wypowiedzi ustne studenta, praca roczna, referat/ prezentacja/ wypracowanie, ocena efektów pracy studentów w grupach.

Nieobecności:

Student (na pierwszych zajęciach, na których pojawi się po absencji) jest zobowiązany do usprawiedliwienia nieobecności i ustalenia z prowadzącym terminu zaliczenia treści omawianych na zajęciach, w których nie mógł uczestniczyć.

W celu uzyskania zaliczenia przedmiotu (w przypadku nieobecności poniżej 30%) student jest zobowiązany zaliczyć nieobecności w ramach konsultacji.

Dopuszczalna jedna nieobecność bez konieczności odpracowania.

Student nie otrzymuje zaliczenia po opuszczeniu powyżej 30% zajęć.

Zakres tematów:

Semestr I:

1. Ogólna charakterystyka literatury staroruskiej. Wpływy Bizancjum. Folklor rosyjski.

2. Analiza historycznoliteracka "Powieści lat minionych".

3. Kaznodziejstwo. "Słowo o prawie i łasce" Iłariona. Twórczość mnicha Cyryla Turowskiego. "Pouczenie dla dzieci moich" Włodzimierza

Monomacha.

4. Żywoty świętych. "Żywot Borysa i Gleba".

5. Analiza "Słowa o wyprawie Igora".

6. Cykl kulikowski – "Zadonszczyna" Sofoniusza.

7. Analiza historycznoliteracka "Żywota protopopa Awwakuma".

8. Poezja rosyjskiego baroku. Twórczość Symeona Połockiego.

9. Nurt satyryczny w literaturze rosyjskiej XVIII wieku. Twórczość satyryczna Antiocha Kantemira. Analiza satyry "К уму своему".

10. Nurt panegiryczny w literaturze rosyjskiej XVIII wieku. Analiza ody M. Łomonosowa "Нa день восшествия на престол Елисаветы

Петровны".

11. Cechy dramatu klasycystycznego na przykładzie dzieła A. Sumarokowa "Dymitr Samozwaniec".

12. Analiza ody G. Dierżawina "Фелица".

13. Nowe tendencje w dramaturgii rosyjskiej drugiej połowy XVIII wieku. Komedia D. Fonwizina "Synalek szlachecki".

14. Rosyjska proza sentymentalna. Analiza opowieści sentymentalnej "Biedna Liza" M. Karamzina.

Semestr II:

1. Twórczość W. Żukowskiego. Analiza elegii "Cmentarz wiejski". Ballady.

2. Twórczość I. Kryłowa.

3. Analiza komedii A. Gribojedowa "Mądremu biada".

4. Charakterystyka poematu romantycznego na przykładzie poematów południowych A. Puszkina.

5. Analiza historycznoliteracka "Eugeniusza Oniegina" A. Puszkina.

6. "Opowieści Biełkina" A. Puszkina na tle tendencji rozwojowych rosyjskiej prozy lat trzydziestych XIX wieku.

7."Córka kapitana" A. Puszkina jako przykład prozy historycznej lat 30 - tych XIX wieku.

8. M. Lermontow - liryk.

9."Bohater naszych czasów" M. Lermontowa jako powieść realistyczna i psychologiczna. Analiza historycznoliteracka.

10. Nowelistyka M. Gogola - "Newski Prospekt", "Nos", "Szynel".

11. Artyzm i nowatorstwo komedii M. Gogola "Rewizor".

12. "Martwe dusze" M. Gogola - analiza historycznoliteracka.

Metody dydaktyczne:

Metody podające (el. wykładu, prezentacje) i poszukujące (m. in. dyskusja, m. problemowa).

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 8:00 - 9:30, sala 28
Anna Sakowicz 10/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Instytutu Neofilologii
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)