Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo karne 370-PS5-2PKA
Wykład (WYK) Rok akademicki 2024/25

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 50
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Właściwa dla całego przedmiotu (wskazane w części A sylabusa).

Efekty uczenia się:

WIEDZA, absolwent:

- ma pogłębioną wiedzę na temat zasad i instytucji z zakresu prawa karnego, cywilnego, administracyjnego, konstytucyjnego oraz procedur sądowych i administracyjnych - KA7_WG3; sposób weryfikacji: egzamin pisemny;

- zna i rozumie podstawową terminologię prawniczą - KA7_WK2; sposób weryfikacji: egzamin pisemny;

- zna system prawa polskiego, istniejące powiązania wewnątrz tego systemu oraz relacje i powiązania polskiego prawa z prawem Unii Europejskiej i z prawem międzynarodowym - KA7_WK4; sposób weryfikacji: egzamin pisemny;

- ma pogłębioną wiedzę o źródłach prawa polskiego, o procesie jego tworzenia i przeprowadzania zmian - KA7_WG6; sposób weryfikacji: egzamin pisemny;

Metody i kryteria oceniania:

Wykład - zgodnie z Komunikatem nr 7/2021 Dziekana Wydziału Prawa

Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 10 września 2021 r.

w sprawie wytycznych dotyczących formy zaliczeń i egzaminów poszczególnych zajęć na kierunku prawo od roku akademickiego 2021/2022 Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie oceny pozytywnej z zaliczenia ćwiczeń.

Egzamin końcowy odbędzie się w dwóch etapach:

Etap I - pisemny: czas trwania: do 90 minut, rozwiązanie testu składającego się z co najmniej 40-u pytań oraz rozwiązanie minimum 3-ch kazusów. Uzyskanie co najmniej 51% punktów możliwych do zdobycia na tym etapie stanowi warunek konieczny dla dopuszczenia studenta do etapu II. Niedopuszczenie lub nieprzystąpienie przez studenta do etapu II skutkuje końcową oceną niedostateczną za dane podejście.

Etap II – ustny – odpowiedź na 3 pytania sformułowane na podstawie listy zagadnień podanej studentom do wiadomości wcześniej. Za każdą odpowiedź można uzyskać max. 5 pkt

Uwaga: Uzyskanie ponad 75% punktów za realizację zadań e-learningowych w ramach ćwiczeń (lub odpowiednio innych zajęć) podnosi pozytywną ocenę za II etap o 0,5 stopnia. Ogółem za II etap można uzyskać maksymalnie 15 pkt.

Ocena uzyskana na II etapie równoznaczna jest z oceną końcową egzaminu.

Do zdania egzaminu konieczne jest uzyskanie co najmniej 8 pkt. Skala ocen pozytywnych:

8 – 9 pkt ocena 3

10 pkt ocena 3+

11 – 12 pkt ocena 4

13 pkt ocena 4+

14 – 15 ocena 5

W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej zastrzega się możliwość przeprowadzenia egzaminu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zakres tematów:

Wykład:

I. Zagadnienia wprowadzające

1. Pojęcie i rodzaje prawa karnego.

2. Prawo karne na tle innych gałęzi prawa i dyscyplin naukowych

3. Szczególne cechy i funkcje prawa karnego.

4. Źródła prawa karnego.

5. Wykładnia przepisów prawa karnego.

6. Zasady prawa karnego

7. Szkoły i kierunki w nauce prawa karnego

8. Zagadnienia kryminalizacji

II. Zasady obowiązywania ustawy karnej

1. Obowiązywanie ustawy w czasie

2. Obowiązywanie ustawy co do miejsca

3. Obowiązywanie ustawy co do osób

III. Przestępstwo

1. Pojęcie przestępstwa i jego elementy.

2. Ustawowe znamiona przestępstwa.

3. Zagadnienie związku przyczynowego.

4. Społeczna szkodliwość czynu

IV. Wina i okoliczności wyłączające winę

V. Okoliczności wyłączające bezprawność

VI. Formy popełnienia przestępstwa

1. Formy zjawiskowe

2. Formy stadialne

VII. Zbieg przestępstw i przepisów ustawy.

VIII. Pojęcie i istota kary

1. Pojęcie kary

2. Cele i funkcje kary

3. Racjonalizacje kary

IX. Katalog kar

X. Środki karne

1. Katalog środków karnych

2. Przesłanki orzekania środków karnych

XI. Środki związane z poddaniem sprawcy próbie

1. Pojęcie i formy probacji

2. Warunkowe umorzenie postępowania

3. Warunkowe zawieszenie wykonania kary

4. Warunkowe przedterminowe zwolnienie

XII. Środki zabezpieczające

XIII. Wymiar kary

1. Zasady sądowego wymiaru kary

2. Dyrektywy wymiaru kary

3. Nadzwyczajny wymiar kary

4. Zmiana kary orzeczonej

5. Zaniechanie ukarania sprawcy

XIV. Przedawnienie i zatarcie skazania

1. Przedawnienie

2. Zatarcie skazania

XV. Wybrane przestępstwa

1. Systematyka części szczególnej kodeksu karnego

2. Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu

3. Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu

1. Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji

2. Przestępstwa przeciwko wymiarowi sprawiedliwości

3. Przestępstwa przeciwko mieniu

4. Przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu

Metody dydaktyczne:

Wykład klasyczny uzupełniany prezentacjami multimedialnymi, konsultacje.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Ewa Guzik-Makaruk 0/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)