Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia administracji 370-AN1-1HAI
Wykład (WYK) Rok akademicki 2024/25

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

H. Izdebski, Historia administracji, wyd. 5, Warszawa 2001.

W. Witkowski, Historia administracji w Polsce 1764 – 1989, Warszawa 2007.

J. Malec, D. Malec, Historia administracji i myśli administracyjnej, Kraków 2003.

D. Janicka, Ustrój administracji w nowożytnej Europie, Toruń 2002.

A. Bereza, G. Smyk, W. P. Tekely, A. Wrzyszcz, Historia administracji w Polsce 1764 – 1989. Wybór źródeł, Warszawa 2006.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- absolwent zna i rozumie fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji w zakresie dotyczącym prawa administracyjnego (materialnego, procesowego i ustrojowego) oraz funkcjonowania administracji publicznej - KP6_WK1 - sposób weryfikacji - ocena wykonania zadań w ramach e-learningu, egzamin pisemny lub ustny;

- absolwent zna i rozumie podstawowe ekonomiczne, prawne, etyczne i inne uwarunkowania działalności zawodowej w sektorze administracji publicznej – KP6_WK2 - sposób weryfikacji - ocena wykonania zadań w ramach e-learningu, egzamin pisemny lub ustny;

Umiejętności:

- absolwent potrafi brać udział w debacie w obszarach tematycznych związanych z administracja publiczną i regulowanych przez prawo administracyjne – przedstawiać i oceniać różne opinie i stanowiska oraz dyskutować o nich – KP6_UK2 - sposób weryfikacji - ocena wykonania zadań w ramach e-learningu, egzamin pisemny lub ustny;

- absolwent potrafi współdziałać z innymi osobami w ramach prac zespołowych w obszarach tematycznych powiązanych z funkcjonowaniem administracji publicznej – KP6_UO2 - sposób weryfikacji - ocena wykonania zadań w ramach e-learningu, egzamin pisemny lub ustny;

Kompetencje społeczne

- absolwent jest gotów do zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu z zakresu prawa administracyjnego (materialnego, ustrojowego i procesowego) oraz przedmiotu działania administracji publicznej – KP6_KK3 - sposób weryfikacji - ocena wykonania zadań w ramach e-learningu, egzamin pisemny lub ustny;

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny lub w wyjątkowych przypadkach ustny - I i II termin. Do zdania egzaminu wymagane jest udzielenie wyczerpującej odpowiedzi na co dwa z najmniej z czterech zadanych pytań.

Oceniania będzie umiejętność udzielania odpowiedzi na cztery pytania /wybrane z pięciu podyktowanych pytań/ o charakterze opisowym z listy zagadnień przekazanych na wykładzie z uwzględnieniem wykonania zadań w e-learningu. Poprawne wykonanie co najmniej 75 % zadań e-learningowych w ramach wykładów podnosi pozytywną ocenę końcową o 0,5 stopnia.

W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej zastrzega się możliwość przeprowadzenia egzaminu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

ZAGADNIENIA NA EGZAMIN Z HISTORII ADMINISTRACJI

rok akademicki 2020/2021

1. Biurokratyczny model administracji według Maxa Webera.

2. Cechy administracji państwa absolutnego na przykładzie Francji Ludwika XIV.

3. System biurokratyczny jako podstawa organizacji administracji w monarchiach absolutnych.

4. Kameraliści i policyści – pierwsze doktryny prawa administracyjnego.

5. Administracja w Polsce czasów stanisławowskich (komisje rządowe wielkie, Rada Nieustająca).

6. System rządów parlamentarno-gabinetowych na wybranym przykładzie (Anglia, polska konstytucja 3 maja 1791, konstytucja III Republiki Francuskiej 1875)

7. Rewolucja francuska a administracja.

8. Organizacja administracji w napoleońskiej Francji.

9. Administracja w Księstwie Warszawskim

10. Sądownictwo a kontrola administracji – geneza, modele.

11. Najwyższy Trybunał Administracyjny w II RP.

12. Państwo prawne a administracja.

13. Autonomia Galicji.

14. Administracja centralna i terytorialna według konstytucji marcowej.

15. Samorząd terytorialny w II RP (po 1933 r.).

16. Wojewoda w II RP.

17. Starosta w II RP.

18. Samorząd gospodarczy i zawodowy w II RP.

19. Dekoncentracja w administracji II RP.

Zakres tematów:

1. Administracja wczesnowożytna

Administracja centralna i terytorialna Francji doby absolutyzmu.

Monarchie absolutyzmu oświeconego (Prusy i Austria) - Pozycja monarchy, administracja centralna i terenowa, korpus urzędniczy.

2. Administracja Polski w XVIII wieku

Początki monarchii konstytucyjnej – przemiany ustroju administracji czasów panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego i reform Sejmu Wielkiego. Polska myśl administracyjna doby Oświecenia. Administracja w okresie insurekcji kościuszkowskiej.

3. Administracja francuska doby rewolucji i czasów napoleońskich

Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela – znaczenie dla działalności aparatu administracyjnego. Reformy zarządu lokalnego o charakterze samorządowym doby rewolucji francuskiej. Administracja centralna czasów napoleońskich – podział resortowy. Nowy model administracji lokalnej – urząd prefekta. Ustrój administracji Księstwa Warszawskiego.

4. Administracja pruska w XIX wieku

Administracja a konstrukcja państwa prawnego. Reformy administracji pruskiej w XIX wieku. Powstanie i rozwój samorządu terytorialnego w Prusach. Niemcy –Lorenz von Stein – początki nauki administracji. Rudolf von Gneist – idee sądownictwa administracyjnego i samorządu terytorialnego.

5. Geneza i rozwój sądownictwa administracyjnego w Europie

Narodziny idei sądowej kontroli administracji w XIX wieku. Francuska Rada Stanu jako pierwowzór sądu administracyjnego. Rozwój sądownictwa administracyjnego w Austrii i Prusach.

6. Administracja państw autorytarnych i totalitarnych

Reżimy autorytarne – głowa państwa, administracja terytorialna.

Administracja państwa totalitarnych – państwa faszystowskie – Włochy i III Rzesza. Administracja Rosji bolszewickiej i ZSRR.

7. Administracja II Rzeczypospolitej

Administracja centralna, administracja ogólna przed i po unifikacji 1928 r. Samorząd terytorialny. Sądownictwo administracyjne i inne formy kontroli administracji. Polskie Państwo Podziemne

8. Administracja Polski Ludowej

Administracja centralna i terytorialna w latach 1944 – 1947. Ustrój administracji w okresie obowiązywania tzw. małej konstytucji z 1947 r. Administracja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej – reformy ustroju administracji terytorialnej lat 1972 – 1975.

Metody dydaktyczne:

Wykłady prowadzone w formie bezpośredniego kontaktu ze studentami /8 godzin/ oraz w formie e-learningu /7 godzin/ w postaci opracowań przekazanych drogą elektroniczną przez prowadzącego. Wykład klasyczny

- przedstawienie w sposób kompleksowy i uporządkowany najważniejszych zagadnień z zakresu historii administracji w Europie, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań obowiązujących na ziemiach polskich. Dyskusja ze studentami nad najważniejszymi kwestiami omawianymi podczas wykładów celem pobudzenia aktywności w zakresie formułowania opinii o procesie ewolucji ustroju i zakresu kompetencji poszczególnych organów administracji.

Możliwość przeprowadzenia konsultacji podczas dyżurów prowadzącego.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Kamil Niewiński 0/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)