Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Informatyczne bazy prawnicze 370-AS2-1INB
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2024/25

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

1. Instrukcja obsługi Systemu Informacji Prawnej LEGALIS ON-LINE https://legalis.pl/pomoc/filmy-i-instrukcje

Zakładka: Instrukcja Użytkownika Systemu Legalis

2. Instrukcja obsługi Systemu Informacji Prawnej LEX ON-LINE

https://sip.lex.pl/#/

Lub http://prima.uwb.edu.pl/menu

Z listy baz wybieramy: LEX

3. https://pomoc.wolterskluwer.pl/wp-content/uploads/2017/07/Skr%C3%B3cona-instrukcja-SIP-LEX.pdf

4. Technologia informacyjna dla prawników, praca zbiorowa A. Burdziak, Ł. Cieślak, Ł. Goździaszek, S. Kotecka, P. Pęcherzewski, P. Rodziewicz, A. Zalesińska http://www.bibliotekacyfrowa.pl/dlibra/publication?id=36856&from=&dirids=53&tab=1&lp=1&QI=

5. System informacji prawnej w pracy sędziego, M. Kokoszyński, G, Wierczyński, LEX Wolters Kluwer Warszawa 2011

6. Informatyka prawnicza. Technologia informacyjna dla prawników i administracji publicznej, Wojciech Wiewiórowski, Grzegorz Wierczyński, Wyd. 2, Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska - OFICYNA, Stan prawny: 1.07.2008 r.

7. ePuap w praktyce praca zbiorowa Wrocław 2011

Efekty uczenia się:

Student:

- zna i rozumie prawne, etyczne, technologiczne uwarunkowania działalności zawodowej w sektorze administracji w tym zna wybrane metody i narzędzia opisu oraz techniki pozyskiwania danych związanych z administracją (KA7_WK2);

- potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę, formułować i rozwiązywać złożone oraz nietypowe problemy, potrafi innowacyjnie wykonywać zadania przez przystosowanie istniejących narzędzi informatycznych w tym potrafi znajdować podstawę prawną, orzecznictwo, literaturę dotyczącą materii administracyjnej (KA7_UW3);

- potrafi samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie prawa administracyjnego i zasad funkcjonowania administracji publicznej w tym potrafi uzupełniać wiedzę i umiejętności, rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny (KA7_UU1);

- jest gotów do zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu z zakresu prawa administracji publicznej (KA7_KK3).

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia jest uzyskanie co najmniej 60% punktów w teście zaliczeniowym. W przypadku konieczności prowadzenia zajęć czy zaliczenia w formie zdalnej stosowana będzie platforma EduPortal - spotkania wirtualne - Teams.

Punktacja procentowa - uzyskana ocena:

< 60% - 2,0

60-67% -3,0

68-75% - 3,5

76-83% - 4,0

84-91% - 4,5

92-100% - 5,0

Zakres tematów:

1. Wprowadzenie do problematyki tworzenia i funkcjonowania systemów informacji prawnej jako narzędzi wspomagających pracę studentów, prawników, sędziów oraz administrację publiczną.

2. Rodzaje baz danych:

a) z tekstami aktów prawnych,

b) z projektami aktów prawnych,

c) z orzeczeniami,

d) z piśmiennictwem prawniczym (czasopisma prawnicze, tezy z piśmiennictwa, komentarze i monografie, bibliografie)

3. Omówienie Internetowego Systemu Aktów Prawnych Sejmu RP (http://isap.sejm.gov.pl/),

4. Spójność systemu polskiego prawa i prawidłowy przebieg procesu legislacyjnego.

a) Działalność Rządowego Centrum Legislacji

www.rcl.gov.pl

b) zawartość dokumentów udostępnianych na stronie dziennikiurzedowe.pl

5. Prace Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej, przebieg procesu legislacyjnego - bazy wiedzy (sejm.gov.pl)

6. Prezentacja systemu informacji prawnej LEX dostępnego przez serwer Wydziału Prawa, (http://www.student.lex.pl/)

7. Prezentacja systemu informacji prawnej LEGALIS dostępnego przez serwer Wydziału Prawa, (http://www.student.legalis.pl/)

8. Źródła poznania orzeczeń (urzędowe zbiory oraz elektroniczne bazy):

a) Sądu Najwyższego (http://www.sn.pl/SitePages/Strona_startowa.aspx)

b) Trybunału Konstytucyjnego (http://otk.trybunal.gov.pl/orzeczenia/)

c) sądów administracyjnych

(http://orzeczenia.nsa.gov.pl/cbo/query)

d) sądów apelacyjnych

(http://orzeczenia.waw.sa.gov.pl/ )

e) Trybunału Sprawiedliwości UE (http://curia.europa.eu/juris/recherche.jsf?language=pl)

f) Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

(http://www.echr.coe.int/echr/en/hudoc )

9. Rejestry publiczne prowadzone w formie elektronicznej (wybór) ( http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje)

a) Krajowy Rejestr Sądowy

b) Krajowy Rejestr Karny

c) Rejestr Zastawów

d) Nowa księga wieczysta

e) Lista sądów powszechnych

f) Tłumacze przysięgli

g) Lista komorników sądowych

h) Lista osób posiadających licencję syndyka

10. Dostęp do aktów prawnych Unii Europejskiej

(http://eur-lex.europa.eu/pl/index.htm )

11. Procesy informatyzacji administracji publicznej w Polsce – projekt informatyczny Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej ePUAP – kanał udostępniania usług publicznych przez organy administracji publicznej dla obywateli, podmiotów gospodarczych

(http://epuap.gov.pl/wps/portal/)

Metody dydaktyczne:

Metoda: ćwiczeniowo - praktyczna (wyszukiwanie konkretnych aktów prawnych, orzeczeń, wzorów, komentarzy, itp. niezbędnych w pracy urzędnika państwowego). Zapoznanie studentów ze układem i sposobami wyszukiwania w konkretnych bazach informacji prawniczej, zarówno publicznych jak i komercyjnych. Konsultacje ze studentami.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
0/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)