Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyczna nauka języka rosyjskiego cz. 3 340-RK1-3PNR3
Laboratorium (LAB) Rok akademicki 2024/25

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 180
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

- M. Karolczuk, R. Szymula, Общайтесь по-русски!, Białystok 2007.

Literatura uzupełniająca:

- T. Cwejman, W. Torzecka, Materiały do praktycznej nauki języka rosyjskiego, Warszawa 1984.

- W. Ingram, S. Paszt, Język rosyjski w ćwiczeniach, Warszawa 1981.

- A. Pado, Читай, пиши, говори, cz. II, Warszawa 1998.

- J. Dobrowolski, Туры по России, Warszawa 2011.

- S. Orzechowska, Ćwiczenia z ortografii rosyjskiej z zasadami pisowni, Wrocław 1994.

- K. Rumińska, H. Waszkielewicz, Język rosyjski. Mały podręcznik tekstów pisanych, Warszawa-Kraków 1996.

- Н. Г. Ткаченко, Тесты по грамматике русского языка, ч. 1, Москва 2006.

- Д. Э. Розенталь, Пособие по русскому языку, Москва 2006.

- Д. Э. Розенталь, И. Б. Голуб, Русский язык для поступающих в вузы, Москва 2006.

- Т. Барышникова, Весь русский язык в правилах и упражнениях, Москва 2004.

- Т. Барышникова, Вся орфография русского языка в правилах и упражнениях, Москва 2002.

- Т. Барышникова, Вся пунктуация русского языка в правилах и упражнениях, Москва 2003.

- В. В. Ежов-Строителев, Упражнения и задания по русскому языку для средней и старшей школы, Москва 2000.

- Н. Григорьева, Русский язык, Москва 2006.

- Artykuły prasowe, materiały internetowe.

Efekty uczenia się:

1. Potrafi przygotować typowe prace pisemne w języku rosyjskim (rozprawka, charakterystyka, opowiadanie, reportaż) z wykorzystaniem poznanych na I i II roku studiów podstawowych zasad ortograficznych (pisownia samogłosek nieakcentowanych w rdzeniach, pisownia przedrostków, użycie miękkiego i twardego znaku, pisownia „n” i „nn”, pisownia „nie” z różnymi częściami mowy, pisownia przysłówków), gramatycznych (deklinacja, koniugacja) i stylistycznych języka rosyjskiego, nowopoznanej leksyki (związanej z charakterystyką zewnętrzną i wewnętrzną człowieka, przyrodą, ochroną środowiska, sportem, turystyką, problemami wychowania i kształcenia) i zasad interpunkcyjnych zdania prostego i złożonego opanowanych w trakcie zajęć i na podstawie innych źródeł (K_U08, K_U11, K_U14);

2. Potrafi przygotować wypowiedzi ustne w języku rosyjskim z wykorzystaniem poznanych na I i II roku studiów podstawowych zasad fonetycznych (artykulacja samogłosek akcentowanych i nieakcentowanych i spółgłosek, podstawowe zasady intonacji rosyjskiej), gramatycznych (deklinacja i koniugacja) i stylistycznych języka rosyjskiego i nowopoznanej leksyki (związanej z charakterystyką zewnętrzną i wewnętrzną człowieka, przyrodą, ochroną środowiska, sportem, turystyką, problemami wychowania i kształcenia), opanowanej w trakcie zajęć i na podstawie innych źródeł (K_U08, K_U12, K_U14);

3. Potrafi posługiwać się podstawowymi pojęciami z zakresu językoznawstwa w języku rosyjskim (nazwy części mowy, nazwy kategorii gramatycznych itp.), co umożliwia mu pogłębianie znajomości zasad ortograficznych i gramatycznych, poznanych na I i II roku studiów, oraz efektywne korzystanie ze źródeł specjalistycznych (słowniki itp.) (K_W02, K_U04);

4. Potrafi wyszukiwać, analizować, selekcjonować i użytkować informacje dotyczące tematyki zajęć z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów (literatura piękna, literatura fachowa, prasa, Internet (K_U01);

5. Potrafi pracować i współdziałać w grupie podczas dyskusji i w trakcie przygotowywania prac projektowych, przyjmując w niej różne role (K_K02, K_K03, K_K10);

6. Potrafi postrzegać język rosyjski kompleksowo ze świadomością jego złożoności i zmienności znaczeń (K_W13).

Metody i kryteria oceniania:

Ad.1.

Ocena formatywna: prace pisemne na zadany temat, ocena według kryteriów. Ocena podsumowująca: praca pisemna na zadany temat, ocena według kryteriów.

Ad.2.

Ocena formatywna: wypowiedzi ustne studenta na zadany temat, ocena według kryteriów. Ocena podsumowująca: wypowiedź ustna studenta na zadany temat, ocena według kryteriów.

Ad.3.

Ocena formatywna: przedłużona obserwacja studenta przez prowadzącego, ocena według kryteriów. Ocena podsumowująca: test pisemny gramatyczny, ocena według kryteriów.

Ad.4.

Ocena formatywna: przedłużona obserwacja studenta przez prowadzącego, ocena według kryteriów. Ocena podsumowująca: referat ustny na zadany temat, ocena według kryteriów.

Ad.5.

Ocena formatywna: przedłużona obserwacja studenta przez prowadzącego, ocena według kryteriów. Ocena podsumowująca: referat ustny na zadany temat przygotowywany przez grupę studentów, ocena według kryteriów.

Ad.6.

Ocena formatywna: przedłużona obserwacja studenta przez prowadzącego, ocena według kryteriów. Ocena podsumowująca: egzamin pisemny (dyktando i test gramatyczny), ocena według kryteriów.

Ocena końcowa:

Zaliczenie na ocenę. Ocena wystawiana jest na podstawie ocen z prac pisemnych (wypracowania, dyktanda, testy gramatyczne) oraz w oparciu o oceny z wypowiedzi ustnych. Przy ocenie uwzględnienia się również udział studentów w zajęciach (systematyczność i aktywność). Uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń jest warunkiem dopuszczenia do egzaminu (w sesji letniej).

W ciągu semestru dopuszczalne są 3 nieobecności. Nieobecności 4-6 zaliczane są na konsultacjach. Uzyskanie powyżej 6 nieobecności nie kwalifikuje studenta do zaliczenia przedmiotu.

- egzamin w semestrze letnim, warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń. Ocena z egzaminu wystawiana jest w oparciu o oceny uzyskane z części pisemnej (dyktando, test gramatyczny, wypracowanie).

Ćwiczenie ortograficzne – sprawdzenie znajomości zasad pisowni i punktuacji rosyjskiej; test gramatyczny – sprawdzenie znajomości zasad gramatyki rosyjskiej (ćwiczenia gramatyczne) i opanowania słownictwa związanego z tematyką zajęć (tłumaczenie zdań); wypowiedź pisemna – ocena wystawiana w oparciu o ocenę zawartości merytorycznej wypowiedzi (wiedza na temat danego zagadnienia), konstrukcji wypowiedzi (logiczna struktura wypowiedzi, argumentacja), zakresu i poziomu użytego słownictwa (bogactwo słownictwa, nasycenie leksyką specjalistyczną), poprawności gramatycznej i syntaktycznej; egzamin ustny - ocena wystawiana w oparciu o ocenę zawartości merytorycznej wypowiedzi (wiedza na temat danego zagadnienia), konstrukcji wypowiedzi (logiczna struktura wypowiedzi, argumentacja), zakresu i poziomu użytego słownictwa (bogactwo słownictwa, nasycenie leksyką specjalistyczną), poprawności gramatycznej i syntaktycznej, poprawności wymowy, poprawności akcentuacyjnej i intonacyjnej).

W związku możliwością przejścia na zdalny lub hybrydowy system nauczania zależnie od sytuacji epidemicznej, egzamin może odbyć się w formie zdalnej. W takiej sytuacji może zostać także zmieniona forma egzaminu i kształt jego poszczególnych części.

Zakres tematów:

Leksyka:

- Внешняя характеристика человека;

- Внутренняя характеристика человека (черты характера, достоинства и недостатки, темперамент человека, мужчина и женщина в современном мире, „новые русские”);

- Природа. Климатические зоны и их характеристики (климатические условия, почва, растения и животные, характерные для данной зоны);

- Загрязнение окружающей среды;

- Туризм, отдых;

- Спорт;

- Воспитание и образование.

Gramatyka:

- повторение грамматических правил.

Ortografia:

- повторение орфографических правил;

- пунктуация простого и сложного предложений.

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne: podające (objaśnienie lub wyjaśnienie), praktyczne (ćwiczenia przedmiotowe, dyskusja), problemowe.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)