Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Chemia nieorganiczna zaawansowana 310-CS2-1CNOZ
Wykład (WYK) Rok akademicki 2024/25

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 25
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

1. Bielański A. 1994. Podstawy chemii nieorganicznej, PWN, Warszawa

2. Woollins J.D. 1994. Inorganic Experyments, Weinheim, New York

3. Cotton F. A. and Wilkinson G. 1980, Advanced inorganic chemistry, Wiley, New York

4. Próchnik F. 1991. Chemia metaloorganiczna. Pierwiastki przejściowe, PWN, Warszawa

5. Gerloch M., Constable E.C. 1994. Transition Metal Chemistry, Verlag, New York

6. Artykuły źródłowe i przeglądowe dotyczące omawianych zagadnień - odnośniki podawane podczas wykładów.

Efekty uczenia się:

1. Student zna najważniejsze zagadnienia w stopniu rozszerzonym, którymi zajmuje chemia nieorganiczna – KP7_WG1 - egzamin pisemny

2. Student potrafi opisać zagadnienia dotyczące związków kompleksowych – KP7_WG1 - egzamin pisemny

3. Student posiada wiedzę dotyczącą mechanizmów reakcji kompleksów i wymiany ładunku w układach homo- i heterogennych – KP7_WG1 - egzamin pisemny

4. Student potrafi opisać budowę, otrzymywanie, właściwości i zastosowanie nanocząstek – KP7_WG2 - egzamin pisemny

5. Student potrafi wskazać i opisać zagadnienia dotyczące chemii koordynacyjnej materiałów nanocząstkowych – KP7_WG1 - egzamin pisemny

6. Student potrafi samodzielnie korzystać z artykułów źródłowych dotyczących wybranych zagadnień z elektrochemii KP7_UW3- dyskusja.

Metody i kryteria oceniania:

Dopuszczenie do egzaminu – obecność na zajęciach minimum w 70%

Formy pomiaru/oceny pracy studenta z wykładów:

Egzamin pisemny

Zakres tematów:

Wykład dotyczy wybranych zagadnień z:

1. Podstawy budowy kompelksów

2. Podział i budowa podstawowych ligandów nieorganicznych i organicznych

3. Fizykochemiczne metody badania struktury kompleksów

4. Budowa i otrzymywanie karbonylkowych kompleksów metali przejściowych

5. Właściwości i zastosowanie karbonylkowych kompleksów metali przejściowych

6. Hydrokarbonylki, kompleksy nitrozowe

7. Kompleksy z organicznymi ligandami jednoelektronowymi (-karbylowymi)

8. Kompleksy karbenowe i karbynowe

9. Kompleksy alkenowe i alkinowe oraz ich wykorzystanie w technologii i syntezie organicznej

10.Kompleksy allilowe i dienowe

11.Kompleksy z udziałem ligandów pentadienylowych

12.Kompleksy metali przejściowych z ligandami sześcioelektrodowymi

13.Klastery

14.Kompleksy z udziałem eterów koronowych

15.Porfirynowe kompleksy metali przejściowych

16.Fullereny i ich pochodne jako ligandy w chemii koordynacyjnej

17.Nanocząstki. Otrzymywanie, właściwości i zastosowanie.

18.Chemia koordynacyjna materiałów nanoczastkowych

19.Mechanizmy reakcji kompleksów metali przejściowych

20.Mechanizmy wymiany ładunku w układach homo- i heterogennych

21.Kompleksy metaloorganiczne w katalizie organicznej

Metody dydaktyczne:

Metoda wykładowa, dyskusja

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)