Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Chemia nieorganiczna 310-JBS1-1CHN
Wykład (WYK) Rok akademicki 2024/25

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

1. F. Albert Cotton, Geofrey Wilkinson, Paul L. Gaus. “Chemia Nieorganiczna. Podstawy”. PWN, Warszawa 1995.

2. J.D. Lee „Zwięzła chemia nieorganiczna” PWN, Warszawa 1994.

3. A. Bielański „ Podstawy chemii nieorganicznej”. PWN, Warszawa 2002.

4. H.Puzanowska – Tarasiewicz, L. Kuźmicka, M. Tarasiewicz „Wstęp do chemii nieorganicznej”. Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku. Białystok 2001.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Absolwent zna i rozumie:

‒ KP6_WG1 zagadnienia z chemii pozwalającą na wyjaśnianie podstawowych pojęć, praw chemicznych oraz opisu zjawisk chemicznych

‒ KP6_WG2 zagadnienia z podstawowych działów chemii pozwalające na posługiwanie się terminologią i nomenklaturą chemiczną oraz tworzenia wzorów sumarycznych i strukturalnych

‒ KP6_WG3 stany skupienia materii, budowę atomu, właściwości pierwiastków i związków chemicznych

Umiejętności:

Absolwent potrafi:

‒ KP6_UW1 identyfikować i rozwiązywać problemy chemiczne w oparciu

o zdobytą wiedzę, planuje i wykona proste badania doświadczalne

‒ KP6_UU1 uczyć się samodzielnie wybranych zagadnień

Kompetencje społeczne:

Absolwent jest gotów do:

‒ KP6_KO1 interesowania się podstawowymi procesami chemicznymi

zachodzącymi w środowisku

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny.

Zakres tematów:

1.Występowanie pierwiastków, okresowość właściwości fizykochemicznych. Struktura pierwiastków i związków nieorganicznych. Klasyfikacja związków nieorganicznych i ich reakcje.

2. Ogólna charakterystyka pierwiastków bloku s. Właściwości fizykochemiczne, metody otrzymywania oraz zastosowanie litowców i berylowców.

3. Charakterystyka pierwiastków bloku p. Borowce – minerały, metody otrzymywania, właściwości. Struktura i klasyfikacja boranów, aluminotermia.

4. Węglowce – odmiany alotropowe węgla, klasyfikacja węglików.

5. Azotowce – odmiany alotropowe i właściwości fizykochemiczne fosforu, związki azotowców z tlenem, wodorem, fluorowcami, siarką Tlenki i tlenowe kwasy azotu i fosforu.

6. Ogólna charakterystyka tlenowców i fluorowców. Struktura cząsteczek, alotropia i własności fizykochemiczne, najważniejsze tlenki i kwasy.

7. Charakterystyka pierwiastków d-elektronowych (konfiguracje elektronowe, stopnie utlenienia, własności fizyczne i chemiczne, związki kompleksowe metali przejściowych) i ich zastosowanie.

8. Właściwości helowców; stan nadciekły, synteza Bartletta, związki helowców.

Metody dydaktyczne:

Wykład z prezentacją multimedialną

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)