Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Mechanizmy ewolucji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0200-BS1-2MEW Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Mechanizmy ewolucji
Jednostka: Instytut Biologii
Grupy: 3L stac. I stopnia studia biologiczne-przedm.obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Genetyka 0200-BS1-2GEN

Założenia (opisowo):

Celem przedmiotu jest przedstawienie ewolucji jako złożonego procesu przebiegającego na poziomie: genów, osobników, populacji, gatunków i ponadgatunkowym, a także wyjaśnienie mechanizmów tego procesu.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z przebiegiem i mechanizmami procesu ewolucji. Studenci uzyskują wiedzę na temat mechanizmów generowania i utrzymywania zmienności genetycznej w populacjach oraz sposobami jej eliminowania w trakcie procesu adaptacji i specjacji. Studenci zapoznają się z przebiegiem ewolucji Homo sapiens i przekonują się, że gatunek ten podlega takim samym prawom ewolucji, jak wszystkie inne organizmy.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki biologiczne, biologia

Rok studiów/semestr: II rok pierwszego stopnia, semestr letni

Liczba godzin dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć:

wykład - 15 godz., laboratorium - 30 godz.

Punkty ECTS: 3

Ogólny nakład pracy studenta: 75 godz. w tym: udział w wykładach: 15 godz.; udział w laboratoriach: 30 godz.; przygotowanie się do zajęć, zaliczeń, egzaminu: 24 godz.; udział w konsultacjach, zaliczeniach, egzaminie: 6 godz.

Wskaźniki ilościowe:

nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 51 godz., 2 pkt. ECTS

nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 60 godz., 2,4 pkt. ECTS

Literatura:

1. Krzanowska H, Łomnicki A, Rafiński J, Szarski H, Szymura JM. 2002. Zarys mechanizmów ewolucji. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

2. Futuyma DJ. 2008. Ewolucja. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.

3. Szarski H. 1986. Mechanizmy ewolucji. PWN, Warszawa.

4. Brown TA. 2014. Genomy. PWN, Warszawa.

5. Dawkins R., 1994. Ślepy zegarmistrz. PIW, Warszawa.

6. Dawkins R., 1996. Samolubny gen. Prószyński i S-ka, Warszawa.

7. Mayr E., 1974. Populacje, gatunki i ewolucja. Wiedza Powszechna, Warszawa.

8. Krzywda-Pogorzelski M. Biologia. Spojrzenie na człowieka. PWN, Warszawa.

Efekty uczenia się:

1. Student opisuje zmienność populacji i gatunków oraz procesy prowadzące do powstania tej zmienności - K_W01, K_W07, K_W09, K_U06.

2. Student wykorzystuje zdobytą wiedzę w celu wykazania jedności i różnorodności organizmów żywych - K_U03.

3. Student posługuje się terminologią fachową w celu opisu procesów zachodzących w populacjach i między populacjami i gatunkami - K_W03, K_U06, K_K08.

4. Student współpracuje z grupą w celu przeprowadzenia symulacji laboratoryjnych i interpretacji uzyskanych wyników - K_W10, K_U16, K_K02, K_K05, K_K06.

Metody i kryteria oceniania:

Weryfikacja i ocena osiągniętych przez studenta efektów kształcenia następuje w czasie pisemnych kolokwiów (w trakcie laboratorium) i

pisemnego końcowego egzaminu zaliczeniowego obejmującego wiedzę przekazaną w czasie wykładów. Wymagana jest ocena pozytywna z

każdego z w.w.

Kryteria oceny pisemnych prac zaliczeniowych zgodne z kryteriami zawartymi w Uchwale 4/2014 Rady Naukowej IB Wydziału Biologiczno-

Chemicznego UwB z 2.XII.2014 w sprawie ilościowych kryteriów oceny osiągnięć studentów weryfikowanych za pomocą pisemnych

egzaminów i prac zaliczeniowych.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Jadwiszczak
Prowadzący grup: Agnieszka Bona, Katarzyna Jadwiszczak, Agata Kostro-Ambroziak, Ewa Oleńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.