Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyka zawodowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0200-BS1-2PZA Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyka zawodowa
Jednostka: Instytut Biologii
Grupy: 3L stac. I stopnia studia biologiczne-przedm.obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Przedmiot ma formę zajęć praktycznych w wybranych przez studenta jednostkach (państwowych i prywatnych instytucjach, zakładach laboratoriach) zajmujących się zagadnieniami zgodnymi z programem studiów.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Język przedmiotu: Polski

Rodzaj przedmiotu: Przedmiot obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: Nauki biologiczne, Biologia

Rok studiów /semestr: II rok pierwszego stopnia / semestr letni

Punkty ECTS: 4

Liczba godzin zajęć dydaktycznych:

Praktyka trwa 3 tygodnie = 15 dni roboczych

Bilans nakładu pracy studenta:

Ogólny nakład pracy studenta: 120 godz. w tym:

- wykonywanie zadań zleconych przez opiekuna, zgodnie z profilem instytucji, w której odbywają się praktyki

- zaliczenie praktyk

Nakład pracy studenta związany z zajęciami :

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 120 godz.

- o charakterze praktycznym - 120 godz.

Praktyka ma na celu utrwalenie i pogłębienie wiadomości i umiejętności zawodowych, zdobytych podczas wykładów i ćwiczeń na Uczelni. Studenci, aktywnie uczestnicząc w funkcjonowaniu Instytucji, zapoznają się z jej głównymi celami, zadaniami, zasadami funkcjonowania, przepisami BHP, strukturą organizacyjną, metodyką oraz zakresem wykonywanych analiz/zadań. Weryfikują i doskonalą umiejętność pracy w zespole, obsługi urządzeń laboratoryjnych/terenowych, pracy z materiałem badawczym, dokumentacji i opracowania wyników.

Literatura:

Literatura wskazana przez bezpośredniego opiekuna praktyki w zakładzie pracy.

Efekty uczenia się:

Efekty uczenia się:

1. Student ma pogłębioną wiedzę niezbędną do wykonywania czynności zawodowych w zakładzie pracy: KA6_WG1, KA6_WG2, KA6_WG3, KA6_WG4, KA6_WG5, KA6_WG6, KA6_WG7, KA6_WK8, KA6_WK9, KA6_WK10,

2. Student potrafi powiązać wiedzę teoretyczną z możliwościami wykorzystania jej w praktyce: KA6_WG6, KA6_UW1,KA6_KO3

3. Student posługuje się terminologią fachową w dyskusji ze specjalistami: KA6_UK9,KA6_KK2

4. Student nabiera praktycznej umiejętności stosowania elementarnych technik wykorzystywanych w pracy laboratoryjnej/terenowej oraz obsługi niezbędnych do tego urządzeń i aparatury:KA6_WG7,KA6_UW1,

5. Student prowadzi analizy, dokumentację i wnioskowanie na podstawie uzyskanych wyników i/lub danych literaturowych: KA6_WG7, KA6_UW1, KA6_UW2,KA6_UW6,KA6_KO3

6. Student wykazuje dbałość o bezpieczeństwo pracy w laboratorium/w terenie i świadomość poszanowania pracy własnej i innych: KA6_WK10, KA6_UW5,KA6_UO10, KA6_UO11, KA6_KR5

7. Student przyjmuje rolę w zespole stosownie do wyznaczonego zadania: KA6_UO10, KA6_KR6

8. Student wykazuje odpowiedzialność za powierzony sprzęt i bezpośrednie efekty swojej pracy: KA6_UO11, KA6_KO3, KA6_KR6

9. Student dostrzega konieczność stałego poszerzania wiedzy i umiejętności: KA6_UW8, KA6_UU12,KA6_KK1, KA6_KO3

Metody i kryteria oceniania:

Student uzyskuje ocenę na podstawie opinii i oceny opiekuna, uwierzytelnionej pieczęcią Instytucji oraz opisu zadań wykonywanych podczas praktyk, zawartego w dzienniczku praktyk.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Bonda-Ostaszewska
Prowadzący grup: Elżbieta Bonda-Ostaszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.