Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wstęp do genetyki mikroorganizmów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0200-BS1-2WGM Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wstęp do genetyki mikroorganizmów
Jednostka: Instytut Biologii
Grupy: 3L stac. I stopnia studia biologiczne-przedm.obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student powinien posiadać zakres wiadomości ogólnobiologicznych na poziomie podstawowym matury z biologii.

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest wprowadzenie studenta w podstawowe zagadnienia z zakresu genetyki mikroorganizmów. Podczas realizacji przedmiotu student nabywa umiejętności biegłego posługiwania się podstawowymi technikami molekularnymi w mikrobiologii. Przedmiot umożliwia studentowi zrozumienie genetycznych podstaw funkcjonowania mikroorganizmów.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: przedmiot obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki biologiczne, biologia

Rok studiów/semestr: II rok I stopnia, semestr letni

Liczba godzin dydaktycznych z podziałem na formy formy prowadzenia zajęć: wykład - 15 godz., laboratoria - 30 godz.

Punkty ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta: ogólny nakład pracy studenta 75 godz., w tym udział w:

- wykładach: 15 godz.

- zajęciach laboratoryjnych: 30 gdz.

- przygotowaniu się do zajęć, zaliczeń: 24 godz.

- konsultacjach, zaliczeniach: 6 godz.

Wskaźniki ilościowe:

nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 51 godz, 2pkt ECTS

nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 60 godz., 2,4 pkt. ECTS

Przedmiot dotyczy podstawowych zagadnień związanych z genetyką mikroorganizmów.

Wykład ma na celu przybliżyć zagadnienia takie jak organizacja genomu mikroorganizmów, struktura i podstawowe reguły replikacji chromosomu bakteryjnego, organizacja pozostałych elementów genetycznych (plazmidów, transpozonów, integronów i innych), przyczyny zmienności genetycznej mikroorganizmów (rola mutacji oraz horyzontalnego transferu genów), budowa i zastosowanie bakteriofagów, genetyczne metody identyfikacji bakterii (analiza sekwencji 16S rRNA, hybrydyzacja DNA, MLST, metagenomika).

Zajęcia laboratoryjne dotyczą organizacji i struktury chromosomu bakteryjnego oraz plazmidów, roli mutacji i horyzontalnego transferu genów w ewolucji bakterii, filogenezy mikroorganizmów.

Literatura:

1. Baj J., Markiewicz Z. 2016. Biologia molekularna bakterii. PWN, Warszawa

2. Baj J. (redaktor), Mikrobiologia, PWN, 2018.

3. Singleton P. 2004. Bakterie w biologii, biotechnologii i medycynie. PWN, Warszawa

4. Dziewit Ł., Bartosik D. 2011. Genomy prokariotyczne w świetle analiz genomicznych, Postępy Mikrobiologii 50, s. 87-96.

5. Włodarczyk M. 2002. Co to jest plazmid? Kosmos 3, s. 231-240.

6. Kozdrój J. 2010. Izolacja kwasów nukleinowych ze środowiska - pierwszy krok w analizie metagenomu. Kosmos 59, s. 141-149.

Efekty uczenia się:

1. Student posługuje się terminologią fachową w celu opisu genomów mikroorganizmów oraz podstawowych procesów zachodzących w genomach: K_W03, K_W07, K_U07, K_K08

2. Student opisuje podstawowe techniki biologii molekularnej oraz ich zastosowania w genetyce mikroorganizmów: K_W01, K_U07

3. Student nabiera praktycznej umiejętności pracy z aparaturą laboratorium mikrobiologii stosowanej: K_U12, K_K02, K_K06

4. Student dobiera metody badawcze, planuje i przeprowadza eksperymenty z zakresu genetyki mikroorganizmów: K_W10, K_W14, K_U12

5. Student rozpoznaje, ocenia i wykazuje świadomość możliwych zagrożeń mikrobiologicznych w laboratorium oraz środowisku: K_U01, K_K07, K_U12

6. Student wykazuje dbałość o bezpieczeństwo pracy w laboratorium i świadomość poszanowania pracy własnej i innych: K_U16, K_K05, K_K09

Metody i kryteria oceniania:

Weryfikacja i ocena osiągniętych przez studenta efektów kształcenia następuje w czasie pisemnych kolokwiów (w trakcie laboratorium) i pisemnego końcowego testu zaliczeniowego obejmującego wiedzę przekazaną w czasie wykładów. Wymagana jest ocena pozytywna z każdego z ww.

Kryterium oceny pisemnych prac zaliczeniowych zgodne z kryteriami zawartymi w Uchwale 4/2014 Rady Naukowej IB Wydziału Biologiczno-Chemicznego UwB z 2.XII.2014 w sprawie ilościowych kryteriów oceny osiągnięć studentów weryfikowanych za pomocą pisemnych egzaminów i prac zaliczeniowych.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Święcicka
Prowadzący grup: Justyna Drewnowska, Izabela Święcicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.