Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język obcy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0200-BS1-3JOBIV Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język obcy
Jednostka: Instytut Biologii
Grupy: 3L stac. I stopnia studia biologiczne-przedm.obowiązkowe
III r. I st. biologii - semestr zim EM
III r. I st. biologii - semestr zim MI
III r. I st. biologii - semestr zim SAD
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

lektoraty
obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem lektoratu jest wykształcenie umiejętności czynnego posługiwania się językiem obcym w sytuacjach codziennej komunikacji, a także umiejętności rozumienia i stosowania terminologii nauk biologicznych.Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Lektorat języka obcego na kierunku biologia ma na celu wykształcenie umiejętności posługiwania się językiem obcym w sytuacjach codziennej komunikacji oraz w dziedzinie nauk ścisłych, ze szczególnym uwzględnieniem nauk biologicznych.

Pełny opis:

Lektorat języka obcego na kierunku biologia

Studia pierwszego stopnia

Profil ogólnoakademicki

Studia stacjonarne

0200-BS1-1JOB, 0200-BS1-2JOB, 0200-BS1-3JOB,

Przedmiot obowiązkowy, moduł ogólnouczelniany

I rok/II semestr, II rok/III i IV semestr, III rok/V semestr

Student powinien posiadać wiedzę z zakresu słownictwa i struktur gramatycznych języka obcego umożliwiającą podjęcie lektoratu na poziomie B2.

Liczba godzin: 120 (4 semestry x 30 godz.)

Forma prowadzenia zajęć: ćwiczenia

Punkty ECTS: 8

Bilans nakładu pracy studenta

Ogólny nakład pracy studenta: 200 godz. w tym: udział w ćwiczeniach: 120 godz.; przygotowanie się do zajęć, zaliczeń, egzaminów: 60 godz.; udział w konsultacjach, zaliczeniach, egzaminie: 20 godz.

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 140 ,

punkty ECTS : 5

Nakład pracy studenta o charakterze praktycznym: 200, punkty ECTS :8

Ćwiczenia z języka obcego poświęcone są zapoznaniu się z terminologią stosowaną w naukach biologicznych.Student uczy się poruszania w tematyce specjalistycznej, rozumienia ustnej prezentacji, wykładu, analizy artykułu naukowego i popularnonaukowego, uczy się swobodnej komunikacji samodzielnie stosując terminologię nauk ścisłych.

Efekty uczenia się:

Potrafi przygotować większość prac pisemnych typowych dla kierunku studiów i specjalności (np. raporty, opisy procesów, streszczenia artykułów naukowych i popularnonaukowych). Posiada umiejętność przygotowania różnego typu wystąpień ustnych (np. autoprezentacje, prezentacje, krótkie referaty). Potrafi posługiwać się słownictwem specjalistycznym z dziedziny nauk biologicznych w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację w języku obcym na poziomie B2. K_U06

Potrafi wyszukać i zrozumieć oraz dokonać analizy informacji z różnych źródeł (np. literatura naukowa i popularnonaukowa), związanych z dziedziną nauk biologicznych, posiłkując się terminologią specjalistyczną na poziomie B2. K_U07

Potrafi współdziałać i pracować w grupie przyjmując w niej różne role. Potrafi poprowadzić dyskusję w grupie oraz dokonać jej podsumowania. Wykazuje aktywność w interakcji w grupie. K_K02 K_K05

Metody i kryteria oceniania:

Formy zaliczenia przedmiotu: zaliczenie pisemne na ocenę po każdym semestrze, egzamin (pisemny i ustny) po V semestrze.

Na zaliczenie semestralne i egzamin wymagane jest uzyskanie 50% poprawnych odpowiedzi.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Lektorat, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Kulik, Anna Kuzia, Dorota Żmudzka
Prowadzący grup: Anna Kuzia, Dorota Żmudzka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Lektorat - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.