Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Roślinne i zwierzęce kultury in vitro

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0200-BS1-3RZV Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Roślinne i zwierzęce kultury in vitro
Jednostka: Instytut Biologii
Grupy: 3L stac. I stopnia studia biologiczne-przedm.obowiązkowe
III r. I st. biologii - semestr zim EM
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
specjalnościowe

Założenia (opisowo):

Student przed realizacja przedmiotu powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu fizjologii roślin i zwierząt, jak również biologii komórki i biochemii. Student powinien potrafić obsługiwać podstawowy sprzęt laboratoryjny (np. pipety, wirówki, wagi laboratoryjne, pH-metry) i wykonywać podstawowe obliczenia dotyczące stężeń przygotowywanych roztworów i obliczania zagęszczenia komórek w zawiesinie.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu wprowadzenie studenta w podstawowe zagadnienia związane z roślinnymi i zwierzęcymi kulturami in vitro zarówno od strony teoretycznej jak i praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy. Student poznaje procesy morfogenetyczne zachodzących w roślinnych kulturach in vitro, dowiaduje się o możliwościach świadomego sterowania tymi procesami, jak też o wykorzystywaniu roślinnych kultur in vitro w przemysłowych procesach biotechnologicznych. Student poznaje podstawowe techniki uzyskiwania, namnażania i przechowywania zwierzęcych i ludzkich komórek w warunkach in vitro, podstawowe mechanizmy sterowania rozwojem tych komórek oraz możliwości wykorzystania modeli in vitro w badaniach laboratoryjnych i praktyce medycznej.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki biologiczne, biologia

Rok studiów/semestr: III rok pierwszego stopnia, semestr zimowy

Liczba godzin dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć:

wykład - 15 godz., laboratorium - 30 godz.

Punkty ECTS: 4

Bilans nakładu pracy studenta: ogólny nakład pracy studenta:

100 godz., w tym:

udział w wykładach: 15 godz.

zajęciach laboratoryjnych: 30 godz.

przygotowanie się do zajęć, zaliczeń: 55 godz.

udział w konsultacjach, zaliczeniach: 5 godz.

Wskaźniki ilościowe:

nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 50 godz., 2 pkt. ECTS

nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 85 godz., 3,4 pkt. ECTS

Wykład:

W trakcie wykładu student zdobywa podstawową wiedzę dotyczącą specyfiki metody kultur in vitro w układach komórek roślinnych i zwierzęcych. Poznaje najważniejsze osiągnięcia kultur in vitro mające fundamentalne znaczenie dla rozwoju biotechnologii roślin i zwierząt. Dowiaduje się o możliwościach rozwoju komórek poza macierzystym organizmem i o obecnych sposobach i perspektywach wykorzystania kultur in vitro w rolnictwie, przemyśle i medycynie.

Laboratorium:

Student nabywa praktycznych umiejętności zakładania i prowadzenia roślinnych i zwierzęcych kultur in vitro. Poznaje specyfikę pracy w warunkach sterylnych i metodykę stosowaną w laboratoriach kultur in vitro.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Malepszy S. (red.). 2014. Biotechnologia roślin. PWN, Warszawa

2. Stokłosowa S. (red.). 2012. Hodowla komórek i tkanek. PWN, Warszawa.

Literatura uzupełniająca:

3. Woźny A., Przybył K. (red.). 2004. Komórki roślinne w warunkach stresu. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.

4. Haas R., Kronenvett R. 2009. Hematopoetyczne komórki macierzyste. Pytania i odpowiedzi. Medipharm Polska

5. H. Bartel. 2012. Embriologia. Wydawnictwo lekarskie PZWL.

Efekty uczenia się:

1. Student definiuje podstawowe typy kultur in vitro i opisuje uwarunkowania podstawowych procesów morfogenetycznych i fizjologicznych zachodzących w tych kulturach. KA6_WG6

2. Student podaje przykłady praktycznego wykorzystania kultur in vitro w gospodarce i medycynie. KA6_WG7, KA6_WG8

3. Student zna podstawowe metody kultur in vitro, potrafi wykonać zadania laboratoryjne w zakresie zakładania i prowadzenia roślinnych i zwierzęcych kultur in vitro. KA6_UW1, KA6_UO11

4. Student potrafi pracować w grupie, wykazuje postawę otwartą w stosunku do praktycznego zastosowania wiedzy z zakresu kultur in vitro. KA6_KR5, KA6_KO3

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceny pisemnych prac zaliczeniowych zgodne z Regulaminem studiów (Uchwała Senatu UwB nr 2527 z dn. 26 czerwca 2019 r.)

Metody dydaktyczne: wykład, konsultacje, wykonywanie doświadczeń według instrukcji podczas zajęć laboratoryjnych, analiza wyników eksperymentów przeprowadzanych samodzielnie przez studentów.

Formy zaliczenia przedmiotu: zaliczenie na ocenę laboratoriów, zaliczenie na ocenę wykładów

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Tylicki
Prowadzący grup: Magdalena Czerniecka, Aleksandra Staszak, Adam Tylicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Tylicki
Prowadzący grup: Magdalena Czerniecka, Aleksandra Staszak, Adam Tylicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.