Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Genetyka mikroorganizmów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0200-BS2-1GMI Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Genetyka mikroorganizmów
Jednostka: Instytut Biologii
Grupy: 2L stac. II stopnia studia biologiczne-przedm.obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student powinien posiadać zakres wiadomości ogólnobiologicznych na poziomie studiów pierwszego stopnia z zakresu dziedziny nauk biologicznych.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest poszerzenie zakresu wiedzy studenta z genetyki mikroorganizmów. Podczas realizacji przedmiotu student nabywa umiejętności biegłego posługiwania się zarówno podstawowymi jak i zaawansowanymi technikami molekularnymi w mikrobiologii. Przedmiot umożliwia studentowi zrozumienie genetycznych podstaw funkcjonowania mikroorganizmów w środowisku naturalnym i antropogenicznym.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: przedmiot obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki biologiczne, biologia

Rok studiów/semestr: I rok II stopnia, semestr letni

Liczba godzin dydaktycznych z podziałem na formy formy prowadzenia zajęć: wykład - 15 godz., laboratoria - 15 godz.

Punkty ECTS: 2

Bilans nakładu pracy studenta: ogólny nakład pracy studenta 50 godz., w tym udział w:

- wykładach: 15 godz.

- zajęciach laboratoryjnych: 15 godz.

- przygotowaniu się do zajęć, zaliczeń: 16,3 godz.

- konsultacjach, zaliczeniach: 3,8 godz.

Wskaźniki ilościowe:

nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 33,8 godz., 1,4 pkt ECTS

nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 35 godz., 1,4 pkt. ECTS

Przedmiot dotyczy zaawansowanych zagadnień związanych z genetyką mikroorganizmów.

Wykład oraz zajęcia laboratoryjne mają na celu zapoznanie studenta z następującymi zagadnieniami: (i) organizacja oraz zmienność genomów mikroorganizmów, (ii) struktura i mechanizm replikacji chromosomu bakteryjnego, (iii) struktura i replikacja plazmidów, (iv) organizacja pozostałych elementów genetycznych (fagi, transpozony, integrony), (v) zmienność genetyczna mikroorganizmów (rekombinacje, mutacje, horyzontalny transfer genów), (vi) główny dogmat biologii DNA-RNA-Białko.

Literatura:

1. Baj J., Markiewicz Z. 2016. Biologia molekularna bakterii. PWN, Warszawa

2. Brown T.A. 2015. Genomy, PWN, Warszawa

3. Black J.G. 2008. Microbiology 7th edition, John Wiley and Sons

4. Dziewit Ł., Bartosik D. 2011. Genomy prokariotyczne w świetle analiz genomicznych, Postępy Mikrobiologii 50, s. 87-96.

5. Baj J. (redaktor), Mikrobiologia, PWN, 2018.

6. Artykuły publikowane w czasopiśmie Kosmos oraz Postępy Mikrobiologii

Efekty uczenia się:

1. Student posługuje się terminologią fachową w celu opisu genomów mikroorganizmów oraz podstawowych procesów zachodzących w genomach: K_W03, K_W07, K_U07, K_K08

2. Student opisuje podstawowe techniki biologii molekularnej oraz ich zastosowania w genetyce mikroorganizmów: K_W01, K_U07

3. Student nabiera praktycznej umiejętności pracy z aparaturą laboratorium mikrobiologii stosowanej: K_U12, K_K02, K_K06

4. Student dobiera metody badawcze, planuje i przeprowadza eksperymenty z zakresu genetyki mikroorganizmów: K_W10, K_W14, K_U12

5. Student rozpoznaje, ocenia i wykazuje świadomość możliwych zagrożeń mikrobiologicznych w laboratorium oraz środowisku: K_U01, K_K07, K_U12

6. Student wykazuje dbałość o bezpieczeństwo pracy w laboratorium i świadomość poszanowania pracy własnej i innych: K_U16, K_K05, K_K09

Metody i kryteria oceniania:

Weryfikacja i ocena osiągniętych przez studenta efektów kształcenia następuje w czasie pisemnego kolokwium (w trakcie laboratorium) i pisemnego końcowego egzaminu, obejmującego wiedzę przekazaną w czasie wykładów. Wymagana jest ocena pozytywna z każdego z ww.

Kryterium oceny prac zaliczeniowych zgodne z kryterium zawartym w:

Uchwała nr 1/2018 Rady Wydziału Biologiczno-Chemicznego Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 18 stycznia 2018r.w sprawie ilościowych kryteriów oceny osiągnięć studentów weryfikowanych za pomocą pisemnych egzaminów i prac zaliczeniowych

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.