Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język obcy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0200-BS2-2JOB Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język obcy
Jednostka: Instytut Biologii
Grupy: 2L stac. II stopnia studia biologiczne-przedm.obowiązkowe
II r. II st. biologii - semestr zim BO
II r. II st. biologii - semestr zim BS
II r. II st. biologii - semestr zim MI
II r. II st. biologii - semestr zim SAD
Strona przedmiotu: http://spnjo.uwb.edu.pl
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

lektoraty
obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem zajęć jest wykształcenie umiejętności posługiwania się literaturą naukową i specjalistyczną terminologią z dziedziny nauk biologicznych w opracowaniach pisemnych i wystąpieniach ustnych.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Lektorat języka obcego na studiach 2° obejmuje doskonalenie praktycznych umiejętności językowych w zakresie czytania i rozumienia tekstów fachowych/specjalistycznych obejmujących dziedziny związane z kierunkiem studiów, analizę językową tych tekstów, doskonalenie umiejętności swobodnego wypowiadania się na ich temat w formie ustnej i pisemnej, w tym wyrażania opinii i ich uzasadniania, streszczenia głównych wątków/tez, prowadzenia ustnej dyskusji, rozwijania znajomości słownictwa fachowego z dziedziny biologii

Pełny opis:

Lektorat języka obcego na kierunku biologia

Studia drugiego stopnia

Profil ogólnoakademicki

Studia stacjonarne

0200-BS2-2JOB

Przedmiot obowiązkowy, moduł ogólnouczelniany

II rok/III semestr

Wymagania wstępne : ukończenie lektoratu na studiach pierwszego stopnia na poziomie B2.

Liczba godzin: 30

Forma prowadzenia zajęć: ćwiczenia

Punkty ECTS: 2

Bilans nakładu pracy studenta

Ogólny nakład pracy studenta: 50 godz. w tym: udział w ćwiczeniach: 30 godz.; przygotowanie się do zajęć i egzaminu: 16 godz.; udział w konsultacjach i egzaminie: 4 godz.

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 34 godziny, punkty ECTS : 1,4

Nakład pracy studenta o charakterze praktycznym : 50 godzin, punkty ECTS : 2

Lektorat ma za zadanie pogłębienie znajomości języka obcego poprzez prezentację swojej specjalizacji ze studiów I stopnia w formie ustnej, poprzez prezentację swojej specjalizacji na studiach II stopnia w formie pisemnej, pogłębia też swoją znajomość języka poprzez analizę artykułów naukowych z różnych dziedzin biologii.

Literatura:

Academic Reading and Study Skills for International Students, L.Rosenthal, S. Rowland.

Cambridge Academic English, M.Hewings, C. Thaine (cambridge 2012)

Oxford EAP –a Course in English for Academic Purposes,

E.de Chazal, S. McCarter (Oxford,2016)

Internetowe serwisy prasy naukowej i popularnonaukowej, np.:

www.gurdian.co.uk, www.sciencedaily.com , study.com, science.about; www.sfi.ie; www.nationalgeographics.org

www.nature.com , www.ed.ted.com ,

Efekty uczenia się:

Potrafi wyszukać i zrozumieć oraz dokonać analizy informacji z różnych źródeł (np. literatura fachowa z różnych dyscyplin biologicznych). Potrafi tłumaczyć teksty o tematyce związanej z realizowaną specjalizacją na język ojczysty oraz obcy. K_U03

Potrafi przygotować różne prace pisemne typowe dla kierunku studiów i specjalności (np. raporty, sprawozdania, opisy procesów, streszczenia artykułów naukowych i popularnonaukowych, streszczenia prac magisterskich). K_U05

Posiada pogłębioną umiejętność przygotowania różnego typu wystąpień ustnych właściwych dla studiowanego kierunku oraz kierunków pokrewnych (np. autoprezentacje, prezentacje, krótkie referaty). Potrafi wypowiadać się na tematy zawodowe związane z tematyką właściwą dla dziedziny nauk biologicznych. K_U06

Potrafi współdziałać i pracować w grupie przyjmując w niej różne role. Potrafi poprowadzić dyskusję w grupie oraz dokonać jej podsumowania. Wykazuje aktywność w interakcji w grupie. K_K04

Metody i kryteria oceniania:

Lektorat prowadzony jest w formie praktycznych ćwiczeń wszystkich sprawności językowych: w zakresie czytania i rozumienia tekstów fachowych, analizę tych tekstów,doskonalenie umiejętności wypowiedzi ustnej oraz pisemnej na dany temat,rozwijania znajomości słownictwa fachowego z dziedziny biologii

Zajęcia prowadzone są w formie stacjonarnej w sali.

Wiedza sprawdzana jest w formie testów pisemnych, pisemnego streszczenia oraz na podstawie ustnej prezentacji dziedziny specjalizacji studenta.

Formy zaliczenia przedmiotu: egzamin ustny w oparciu o specjalistyczne treści/ teksty realizowane na zajęciach.

Obecność na zajęciach (dopuszczalne są 2 nieobecności w semestrze bez obowiązku odpracowania), przygotowanie do zajęć i aktywność; zaliczenie na ocenę minimum dostateczną testu kontrolnego; praca pisemna- streszczenie, prezentacja ustna.

Zdanie egzaminu końcowego na ocenę dostateczną .

50% nieobecności na zajęciach dyskwalifikuje z możliwości przystąpienia do zaliczenia przedmiotu.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Lektorat, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Kuzia, Gocha Kvantaliani
Prowadzący grup: Anna Kuzia, Gocha Kvantaliani
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne lektoraty
lektoraty
obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Lektorat języka obcego na studiach drugiego stopnia obejmuje doskonalenie praktycznych umiejętności językowych w zakresie czytania i rozumienia tekstów fachowych/specjalistycznych obejmujących dziedziny nauk biologicznych, analizę językową tych tekstów, doskonalenie umiejętności swobodnego wypowiadania się na ich temat w formie ustnej i pisemnej, w tym wyrażania opinii i ich uzasadniania, streszczenia głównych wątków/tez, prowadzenia ustnej dyskusji, rozwijania znajomości słownictwa fachowego z różnych dziedzin biologii.

Pełny opis:

Lektorat języka obcego na kierunku biologia

Studia drugiego stopnia

Profil ogólnoakademicki

Studia stacjonarne

0200-BS2-2JOB

Przedmiot obowiązkowy, moduł ogólnouczelniany

II rok/III semestr

Wymagania wstępne : ukończenie lektoratu na studiach pierwszego stopnia na poziomie B2.

Liczba godzin: 30

Forma prowadzenia zajęć: ćwiczenia

Punkty ECTS: 2

Bilans nakładu pracy studenta

Ogólny nakład pracy studenta: 50 godz. w tym: udział w ćwiczeniach: 30 godz.; przygotowanie się do zajęć i egzaminu: 16 godz.; udział w konsultacjach i egzaminie: 4 godz.

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 34 godziny, punkty ECTS : 1,4

Nakład pracy studenta o charakterze praktycznym : 50 godzin, punkty ECTS : 2

Literatura:

Academic Reading and Study Skills for International Students, L.Rosenthal, S. Rowland.

Cambridge Academic English, M.Hewings, C. Thaine (cambridge 2012)

Oxford EAP –a Course in English for Academic Purposes,

E.de Chazal, S. McCarter (Oxford,2016)

Internetowe serwisy prasy naukowej i popularnonaukowej, np.:

www.gurdian.co.uk, www.sciencedaily.com , study.com, science.about; www.sfi.ie; www.nationalgeographics.org

www.nature.com , www.ed.ted.com ,

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Lektorat, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Kulik, Anna Kuzia
Prowadzący grup: Anna Kulik, Anna Kuzia
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

lektoraty
obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Lektorat języka obcego na studiach drugiego stopnia obejmuje doskonalenie praktycznych umiejętności językowych w zakresie czytania i rozumienia tekstów fachowych/specjalistycznych obejmujących dziedziny nauk biologicznych, analizę językową tych tekstów, doskonalenie umiejętności swobodnego wypowiadania się na ich temat w formie ustnej i pisemnej, w tym wyrażania opinii i ich uzasadniania, streszczenia głównych wątków/tez, prowadzenia ustnej dyskusji, rozwijania znajomości słownictwa fachowego z różnych dziedzin biologii.

Pełny opis:

Lektorat języka obcego na kierunku biologia

Studia drugiego stopnia

Profil ogólnoakademicki

Studia stacjonarne

0200-BS2-2JOB

Przedmiot obowiązkowy, moduł ogólnouczelniany

II rok/III semestr

Wymagania wstępne : ukończenie lektoratu na studiach pierwszego stopnia na poziomie B2.

Liczba godzin: 30

Forma prowadzenia zajęć: ćwiczenia

Punkty ECTS: 2

Bilans nakładu pracy studenta

Ogólny nakład pracy studenta: 50 godz. w tym: udział w ćwiczeniach: 30 godz.; przygotowanie się do zajęć i egzaminu: 16 godz.; udział w konsultacjach i egzaminie: 4 godz.

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 34 godziny, punkty ECTS : 1,4

Nakład pracy studenta o charakterze praktycznym : 50 godzin, punkty ECTS : 2

Literatura:

Academic Reading and Study Skills for International Students, L.Rosenthal, S. Rowland.

Cambridge Academic English, M.Hewings, C. Thaine (cambridge 2012)

Oxford EAP –a Course in English for Academic Purposes,

E.de Chazal, S. McCarter (Oxford,2016)

Internetowe serwisy prasy naukowej i popularnonaukowej, np.:

www.gurdian.co.uk, www.sciencedaily.com , study.com, science.about; www.sfi.ie; www.nationalgeographics.org

www.nature.com , www.ed.ted.com ,

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.