Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Przedmiot do wyboru - Mikrobiologia ekonomiczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0200-BS2-2PW50 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia
Nazwa przedmiotu: Przedmiot do wyboru - Mikrobiologia ekonomiczna
Jednostka: Instytut Biologii
Grupy: 2L stac. II stopnia studia biologiczne-przedm.fakultatywne
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe
ogólnouniwersyteckie
specjalizacyjne

Wymagania (lista przedmiotów):

Mikrobiologia 0200-BS1-2MIK

Założenia (lista przedmiotów):

Biochemia 0200-BS1-2BCH

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z różnorodnymi sposobami produkcji, dystrybucji i konsumpcji dóbr związanych z aktywnością życiową mikroorganizmów.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: przedmiot do wyboru

Dziedzina i dyscyplina nauki: biologia

Rok studiów /semestr: II rok / 4 semestr

Wymagania wstępne: Student powinien posiadać podstawowe wiadomości z mikrobiologii

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: wykład – 15 godz., konwersatorium – 15 godz.

Metody dydaktyczne: wykład, praca projektowa, konsultacje

Formy zaliczenia przedmiotu: egzamin

Punkty ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta:

Ogólny nakład pracy studenta: 75 godz., w tym: udział w wykładach: 15 godz.; udział w zajęciach laboratoryjnych: 15 godz.; przygotowanie się do zajęć i zaliczeń: 41,3 godz.; udział w konsultacjach i zaliczeniach: 3,8 godz.

Wskaźniki ilościowe: nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 33,8 godz. 1,4 ECTS

- o charakterze praktycznym: 60 godz. 2,4 ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Libudzisz Z., Kowal K., Żakowska Z. 2008. Mikrobiologia techniczna. t. I i II. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Literatura uzupełniająca:

1. Walter C., Posten C. (Eds.) 2012. Microalgal biotechnology integration and economy. De Gruyter GmbH, Berlin/Boston

2. Lu X. 2014. Biofuels. From Microbes to Molecules. Caister Academic Press, Norfolk, UK

3. Bailey W. C. 2011. Biofilms: formation, development and properties. NOVA Science Publishers, Inc., New York

4. Shah N.P., da Cruz A.G., de Assis Fonseca Faria J 2011. Probiotic and Prebiotic Foods: Technology, Stability and Benefits to human health. NOVA Science Publishers, Inc., New York

Efekty uczenia się:

1. Student opisuje najnowsze technologie biosyntezy przez mikroorganizmy związków kluczowych dla gospodarki, medycyny, przemysłu farmaceutycznego i chemicznego (K_W06, K_K05).

2. Student przygotowuje projekt wdrożenia innowacji związanej z działalnością mikroorganizmów dla przemysłu (K_U02, K_U03, K_U06, K_U09).

3. Student wykazuje świadomość ścisłego związku mikrobiologii z biznesem (K_K08)

Metody i kryteria oceniania:

zaliczenie z oceną

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin, 14 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 14 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Oleńska
Prowadzący grup: Ewa Oleńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.