Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Chemia fizyczna I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0200-CS1-2CHF1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Chemia fizyczna I
Jednostka: Instytut Chemii
Grupy: 3L stac. I stopnia studia chemiczne-przedm.obowiązkowe
II rok Chemii Kryminalistycznej Semestr Letni
II rok Chemii Medycznej Semestr Letni
II rok Chemii ogólnej semestr letni
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Chemia ogólna II 0200-CS1-2CHO

Założenia (opisowo):

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z fizycznymi podstawami procesów chemicznych, dostarczenie podstaw zrozumienia trudnych zagadnień dotyczących zjawisk z zakresu termodynamiki, równowag fazowych, stanów skupienia i ukazanie powiązań tych zjawisk z innymi dziedzinami jak fizyka czy biologia.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Wykład zawiera treści związane z podstawowymi definicjami i prawami

termodynamiki, stanami skupienia, równowagami fazowymi oraz strukturą i oddziaływaniem cząsteczek.

Laboratorium składa się z 8 ćwiczeń wykonywanych przez studentów w parach.

Konwersatorium zawiera treści związane z termodynamiką i termochemią, stanami skupienia ciał oraz równowagami fazowymi.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Język przedmiotu: Polski

Rodzaj przedmiotu: Przedmiot obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: Nauki chemiczne, Chemia

Rok studiów /semestr: II rok pierwszego stopnia / semestr letni

Punkty ECTS: 6

Liczba godzin: 120

Forma prowadzenia zajęć: wykłady 45 godz., konwersatoria 30 godz., laboratoria 45 godz

Ogólny nakład pracy studenta: 175 godz. w tym: udział w wykładach, konwersatoriach i laboratoriach: 120 godz.; przygotowanie się do zajęć i zaliczeń: 42 godz.; udział w konsultacjach, zaliczeniach: 13 godz.

Wykład zawiera treści związane z podstawowymi definicjami i prawami

termodynamiki, stanami skupienia, równowagami fazowymi oraz strukturą i oddziaływaniem cząsteczek.

Laboratorium składa się z 8 ćwiczeń wykonywanych przez studentów w parach.

Konwersatorium zawiera treści związane z termodynamiką i termochemią, stanami skupienia ciał oraz równowagami fazowymi.

Literatura:

1. Atkins P.W. 1999. Podstawy chemii fizycznej, PWN, Warszawa.

2. Barrow G.N. 1978. Chemia fizyczna, PWN, Warszawa.Praca zbiorowa. 1980. Chemia fizyczna, PWN, Warszawa.

3. Pigoń K., Ruziewicz Z. 2005. Chemia fizyczna t. 1, PWN, Warszawa.

4. Sobczyk L., Kisza A. 1981. Chemia fizyczna dla przyrodników, PWN, Warszawa.

5. Drapała T. 1982. Chemia fizyczna z zadaniami, PWN, Warszawa-Poznań.

6. Sobczyk L., Kisza A. 1982. Eksperymentalna chemia fizyczna, PWN, Warszawa.

7. 2000, Podstawy chemii fizycznej z ćwiczeniami, skrypt, Wydawnictwo UWM, Olsztyn.

Efekty uczenia się:

Wiedza

1. Ma wiedzę z matematyki, fizyki i chemii pozwalającą na wyjaśnianie podstawowych pojęć, praw chemicznych oraz opisu zjawisk chemicznych: K_W01

2. Definiuje podstawowe pojęcia dotyczące chemii fizycznej, termodynamiki, elektrochemii, równowag fazowych, kinetyki chemicznej, fotochemii oraz opisuje powiązanie ich z innymi dziedzinami nauki: K_W08

3. Wybiera odpowiednie narzędzia informatyczne do oceny statystycznej wyników eksperymentu, obliczeń i przygotowania prezentacji: K_W11

4. Wyjaśnia podstawy budowy i zasady działania aparatury pomiarowej i sprzętu chemicznego: K_W12

5. Wymienia podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz metody i techniki ergonomii potrzebne w pracy zawodowej: K_W13

Umiejętności:

1. Identyfikuje i rozwiązuje problemy chemiczne w oparciu o zdobytą wiedzę, planuje i wykona proste badania doświadczalne: K_U01

2. Posługuje się aparaturą naukową i sprzętem laboratoryjnym podczas wykonywania eksperymentów chemicznych: K_U03

3. Interpretuje wyniki z przeprowadzonych eksperymentów, krytycznie ocenia wyniki, szacuje błędy pomiarowe, sporządza sprawozdania i raporty: K_U04

4. Stosuje podstawowe metody statystyczne i techniki informatyczne do interpretacji procesów chemicznych i analizy danych eksperymentalnych: K_U05

5. Uczy się samodzielnie wybranych zagadnień: K_U08

Kompetencje społeczne:

1. Przyjmuje różne role podczas pracy w grupie: K_K03

2. Jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo pracy własnej i innych: K_K05

3. Rozumie potrzebę popularno-naukowego przedstawiania wybranych zagadnień chemicznych i propagowania najnowszych osiągnięć chemii oraz krytycznie ocenia informacje rozpowszechniane w mediach, szczególnie z zakresu chemii: K_K07

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia laboratorium jest wykonanie części doświadczalnej, złożenie opisowego sprawozdania, zdanie kolokwium do każdego ćwiczenia z części teoretycznej.

Warunkiem zaliczenia konwersatorium jest uczęszczanie na zajęcia i zdanie pisemnego kolokwium obejmującego materiał realizowany w ramach ćwiczeń.

Zaliczenie laboratorium i konwersatorium jest warunkiem niezbędnym do przystąpienia do egzaminu.

Egzamin przeprowadzany jest w formie pisemnej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Naumowicz
Prowadzący grup: Ewa Gorodkiewicz, Katarzyna Karwowska, Joanna Kotyńska, Monika Naumowicz, Barbara Szachowicz-Petelska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Naumowicz
Prowadzący grup: Ewa Gorodkiewicz, Joanna Kotyńska, Monika Naumowicz, Aneta Petelska, Barbara Szachowicz-Petelska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.