Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Chemia organiczna I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0200-CS1-2CHOR1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Chemia organiczna I
Jednostka: Instytut Chemii
Grupy: 3L stac. I stopnia studia chemiczne-przedm.obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Chemia ogólna II 0200-CS1-2CHO

Założenia (opisowo):

Znajomość podstaw chemii ogólnej i teoretycznej.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

1. Budowa atomu węgla, typy hybrydyzacji w związkach organicznych, kierunkowość wiązań.

2. Rodzaje izomerii, izomeria optyczna, budowa przestrzenna związków organicznych, konfiguracja względna i absolutna, systemy D, L, i R, S.

3. Węglowodory nasycone, konformacja, analiza konformacyjna etanu i n-butanu.

4. Struktura i nomenklatura alkanów.

5. Reakcje rodnikowe, halogenowanie i utlenianie alkanów.

6. Cykloalkany, konformacje cykloheksanu.

7. Węglowodory nienasycone, izomeria geometryczna, systemy cis, trans i Z, E.

8. Elektrofilowa addycja do alkenów, reguła Markownikowa. Karbokationy, ich trwałość, hiperkoniugacja.

9. Uwodornienie alkenów, rodnikowa i jonowa polimeryzacja, cykloaddycja.

10. Metateza alkenów, karbeny, katalizatory.

Pełny opis:

Celem wykładów i konwersatoriów jest zapoznanie studenta z podstawową wiedzą z zakresu chemii organicznej, pozwalającą na omówienie budowy związków organicznych (uwzględniając ich budowę przestrzenną) i ich właściwości fizycznych i chemicznych oraz wyjaśnienie mechanizmów podstawowych reakcji. Celem laboratoriów jest zapoznanie studenta z podstawowymi technikami izolacji i oczyszczania związków organicznych oraz oznaczania wybranych właściwości fizykochemicznych. Student podczas zajęć powinien opanować umiejętności manualne niezbędne w pracy laboratoryjnej, nauczyć się planowania i obserwacji eksperymentów, wyciągania z nich wniosków oraz opracowania wyników w formie pisemnej, powinien zapoznać się i stosować przepisy BHP, a w szczególności zasady bezpiecznego posługiwania się chemikaliami oraz selekcji i utylizacji odpadów chemicznych. Dodatkowo, zajęcia te powinny nauczyć studenta planowania i organizowania własnego czasu pracy, samodzielnego rozwiązywania problemów, jak i pracy w grupie.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Mastalerz P. Podręcznik chemii organicznej, Wydawnictwo Chemiczne, Wrocław, 1998.

Mastalerz P. Chemia organiczna, PWN, Warszawa, 1984.

McMurry J. Chemia organiczna, T. 1-5, PWN, Warszawa, 2005.

Morrison R.T., Boyd R.N. Chemia organiczna, PWN, Warszawa, 2009.

Hallas G. Stereochemia związków organicznych, PWN, Łódź, 1971.

Literatura uzupełniająca:

March J. Chemia organiczna, WNT, Warszawa, 1975.

Efekty uczenia się:

1. Posiada podstawową wiedzą z zakresu chemii organicznej, pozwalającą na omówienie budowy prostych związków organicznych (uwzględniając ich budowę przestrzenną) i ich właściwości fizycznych i chemicznych, wyjaśnienie mechanizmów podstawowych reakcji oraz umie wykorzystać tę wiedzę do rozwiązywania problemów praktycznych.

2. Posiada wiedzę i umiejętności z zakresu podstawowych technik izolacji i oczyszczania związków organicznych, oznaczania wybranych właściwości fizykochemicznych; opanował umiejętności manualne niezbędne w pracy laboratoryjnej; nauczył się planowania i obserwacji eksperymentów, wyciągania z nich wniosków oraz opracowania wyników w formie pisemnej.

3. Posiada wiedzę z zakresu BHP, a w szczególności zna zasady bezpiecznego posługiwania się chemikaliami oraz selekcji i utylizacji odpadów chemicznych i umiejętność stosowania tej wiedzy w pracy laboratoryjnej; potrafi pracować w grupie.

Posiada podstawową wiedzą z zakresu chemii organicznej, pozwalającą na omówienie budowy prostych związków organicznych (uwzględniając ich budowę przestrzenną) i ich właściwości fizycznych i chemicznych, wyjaśnienie mechanizmów podstawowych reakcji oraz umie wykorzystać tę wiedzę do rozwiązywania problemów praktycznych.

Sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:

K_W02 i K_W04 - egzamin pisemny, ocena aktywności w trakcie zajęć, referat.

Metody i kryteria oceniania:

Metody dydaktyczne:

• podające (wykład informacyjny, konsultacje objaśniające),

• problemowe (wykład konwersatoryjny),

• praktyczne (pokaz, ćwiczenia laboratoryjne, konwersatorium).

Warunki zaliczenia: student jest dopuszczony do egzaminu po zaliczeniu konwersatorium i laboratorium.

Formy pomiaru/oceny pracy studenta:

• egzamin pisemny,

• sprawozdania i sprawdziany pisemne z ćwiczeń laboratoryjnych,

• sprawdziany pisemne z konwersatorium,

• systematyczna ocena pracy na konwersatorium i ćwiczeniach laboratoryjnych.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.