Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język obcy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0200-CS1-2JEO4 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język obcy
Jednostka: Instytut Chemii
Grupy: 3L stac. I stopnia studia chemiczne-przedm.obowiązkowe
II rok Chemii Kryminalistycznej Semestr Letni
II rok Chemii Medycznej Semestr Letni
II rok Chemii ogólnej semestr letni
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

lektoraty
obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem lektoratu jest wykształcenie umiejętności czynnego posługiwania się językiem obcym w sytuacjach codziennej komunikacji, a także umiejętności rozumienia języka specjalistycznego z dziedziny chemii.

Skrócony opis:

Lektorat prowadzony jest w formie praktycznych ćwiczeń wszystkich sprawności językowych: mówienie, pisanie, czytanie, słuchanie. Wiedza sprawdzana jest w formie testów pisemnych, wypowiedzi pisemnych oraz na podstawie prezentacji z wybranej dziedziny nauk chemicznych.

Pełny opis:

Studia pierwszego stopnia;

profil ogólnoakademicki;

studia stacjonarne;

język obcy; przedmiot obowiązkowy,

moduł ogóolnouczelniany;

II rok, semestr IV.

Student powinien posiadać wiedzę z zakresu słownictwa i struktur gramatycznych języka obcego umożliwiającą podjęcie lektoratu na poziomie B2.

Liczba godzin: 30h. Forma prowadzenia zajęć: ćwiczenia 30 godz.

Punkty ECTS: 2

Ogólny nakład pracy studenta: 50 godz. w tym: udział w ćwiczeniach: 30 godz.; przygotowanie się do zajęć, zaliczeń, egzaminów: 19 godz.; egzamin 1 godz.;

Nakład pracy studenta wymagający bezpośredniego udziału nauczyciela 31 h = 1,2 pkt ECTS

Nakład pracy studenta o charakterze praktycznym 50 h = 2 pkt ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa:

Materiały autorskie opracowane na podstawie źródeł specjalistycznych z dedykowanych stron internetowych i kanałów edukacyjnych

English for Chemistry:film bank:

www.linguahouse.com

www.efch.jcj.uj.edu.pl

www.elementalmatter.info

www.onestopenglish.com

www.chemistryabout.com

periodictableofvideos

English in Chemistry, D.Horowska

English in Science and Technology, P. Domański

An Introductory Course in Scientific English, L. Szkutnik

Technical English Vocabulary and Grammar, N. Brieger, A. Pohl

Science , Keith Kelly

Basic English for Science. OUP

A Matter of Life. English for Chemistry, Microbiology and Biotechnology, Paola Briano

Professional English in Use Engineering, Mark Ibbotson, CUP

English for Natural Sciences, A.W. Kierczak

English for Environmental Engineering, M. Grzegożek, I. Starmach

Literatura uzupełniająca (materiał ogólny):

How English Works, M.Swan, C.Walter (OUP, 1997)

English Grammar in Use, R.Murphy (Cambridge UP, 1990)

English Vocabulary in Use, M.McCarthy, F.O’Dell (Cambridge UP, 1994)

First Certificate Language Practice, Michael Vince (Macmillan, 2003)

English Grammar Lessons, M.Dean ( OUP, 1993)

Język rosyjski:

Вольхин В.В. Общая химия. Основной курс. - СПб, М, Краснодар., 2008.

Филиппович Ю.В. Основы биохимии. - М., 2007.

Барагузина В.В. Общая и неорганическая химия: Учебное пособие - М.: ИЦ РИОР, 2013.

Глазунова О. И., Грамматика русского языка в упражнениях и комментриях, Санкт-Петербург "Златоуст" 2005.

Aktualne materiały z internetu

Efekty uczenia się:

Potrafi przygotować prace pisemne typowe dla kierunku studiów i specjalności (np. raporty, opisy procesów, streszczenia artykułów naukowych i popularnonaukowych) KA6_UK1. Potrafi posługiwać się słownictwem specjalistycznym z dziedziny chemii kryminalistycznej i sądowej w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację w języku obcym na poziomie B2. Czyta ze zrozumieniem teksty chemiczne. KA6_UK2, Posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych związanych z dziedziną nauk chemicznych (np. prezentacje, krótkie referaty) z wykorzystaniem różnorodnych źródeł KA6_UK3. Uczy się samodzielnie wybranych zagadnień.KA6-UU1 Potrafi samodzielnie uzupełnić nabytą wiedzę i umiejętności i rozwijać je interdyscyplinarnie. KA6_UU2

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia prowadzone są w formie stacjonarnej w sali oraz online 3 x2 godz. Wymagane jest zaliczenie modułów e-learningowych w terminie na co najmniej 50%. Materiał z modułów e-learningowych jest sprawdzany na testach pisemnych . Wiedza sprawdzana jest w formie testów pisemnych, pisemnego streszczenia oraz na podstawie ustnej prezentacji z dziedziny nauk chemicznych.

Formy zaliczenia przedmiotu: zaliczenie w formie pisemnej- test i ustnej-prezentacja. Obecność na zajęciach (dopuszczalne są 2 nieobecności w semestrze bez obowiązku odpracowania), przygotowanie do zajęć i aktywność;

Zaliczenie na ocenę oraz egzamin pisemny i ustny.

Język rosyjski:

Lektorat prowadzony jest w sali oraz zdalnie za pośrednictwem systemu USOSmail.

Formy zaliczenia przedmiotu: zaliczenie na ocenę na podstawie ocen cząstkowych z prac pisemnych, prac domowych, prac przesłanych mailowo po 16.03.2020 i egzamin pisemny w formie zdalnej po IV semestrze.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Lektorat, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Markowska, Barbara Poskrobko, Dorota Żmudzka
Prowadzący grup: Agnieszka Markowska, Dorota Żmudzka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Lektorat - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

lektoraty
obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem lektoratu jest wykształcenie umiejętności czynnego posługiwania się językiem obcym w sytuacjach codziennej komunikacji, a także umiejętności rozumienia i stosowania języka specjalistycznego z dziedziny chemii.

Pełny opis:

Tematyka ogólna:

1. Praca. Stanowiska pracy, formy zatrudnienia, staranie się o pracę; Rozmowa kwalifikacyjna; Przebieg kariery.

2. Świat wokół nas. Klimat i pogoda. Zagrożenia i problemy ekologiczne. Ochrona środowiska naturalnego człowieka. Chemia w środowisku i zagrożenia chemiczne.

3. Umysł: muzyka i emocje; rola snu dla zachowania zdrowia psychicznego; zaburzenia snu.

4.Elementy psychologii konfliktu. Mowa ciała-interpretacja body language

5. Media i środki komunikacji. Prasa, radio, telewizja, bieżące wydarzenia w kraju i na świecie;

Współczesna technologia, wynalazki.

Rozwijanie umiejętności pisania

CV, list motywacyjny list formalny (np. złożenie reklamacji), streszczenie artykułu

Zagadnienia specjalistyczne:

1.Właściwości fizyczne i chemiczne różnych substancji

2.Opis eksperymentu

3. Opis reakcji chemicznej

4.Liczby i działania matematyczne

5.Odkrycia naukowe, nazwy różnych dziedzin naukowych i specjalistów zajmujących się daną dziedziną/laureaci Nagrody Nobla

6.Wybrane zagadnienia z zakresu chemii medycznej i kryminologicznej.

7.Graficzne środki przekazu informacji naukowej (tabele, wykresy, symbole)

8.terminy i zwroty związane ze światem nauki, prowadzonymi badaniami naukowymi, prace badawczo-rozwojowe

9.sformułowania publikacji naukowych, typowe zwroty i struktury zdań

10.umiejętność ustnego przekazania wiedzy specjalistycznej w formie prezentacji; język prezentacji i cechy dobrej prezentacji

Literatura:

Literatura podstawowa:

Materiały autorskie opracowane na podstawie źródeł specjalistycznych z dedykowanych stron internetowych i kanałów edukacyjnych

English for Chemistry:film bank:

www.efch.jcj.uj.edu.pl

www.elementalmatter.info

www.onestopenglish.com

www.chemistryabout.com

periodictableofvideos

English in Science and Technology, P. Domański

An Introductory Course in Scientific English, L. Szkutnik

Technical English Vocabulary and Grammar, N. Brieger, A. Pohl

Science , Keith Kelly

Basic English for Science. OUP

A Matter of Life. English for Chemistry, Microbiology and Biotechnology, Paola Briano

Professional English in Use Engineering, Mark Ibbotson, CUP

English for Natural Sciences, A.W. Kierczak

English for Environmental Engineering, M. Grzegożek, I. Starmach

Literatura uzupełniająca (materiał ogólny):

How English Works, M.Swan, C.Walter (OUP, 1997) English Grammar in Use, R.Murphy (Cambridge UP, 1990)

English Vocabulary in Use, M.McCarthy, F.O’Dell (Cambridge UP, 1994)

irst Certificate Language Practice, Michael Vince (Macmillan, 2003)

English Grammar Lessons, M.Dean ( OUP, 1993)

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Lektorat, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Gocha Kvantaliani, Agnieszka Markowska, Barbara Poskrobko
Prowadzący grup: Anna Harbig, Gocha Kvantaliani, Agnieszka Markowska, Barbara Poskrobko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Lektorat - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

lektoraty
obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem lektoratu jest wykształcenie umiejętności czynnego posługiwania się językiem obcym w sytuacjach codziennej komunikacji, a także umiejętności rozumienia i stosowania języka specjalistycznego z dziedziny chemii.

Pełny opis:

Studia pierwszego stopnia; profil ogólnoakademicki; studia stacjonarne; język obcy; przedmiot obowiązkowy, moduł ogóolnouczelniany; I i II rok, semestr I, II, III, IV. Student powinien posiadać wiedzę z zakresu słownictwa i struktur gramatycznych języka obcego umożliwiającą podjęcie lektoratu na poziomie B2.

Liczba godzin: 120h. Forma prowadzenia zajęć: ćwiczenia 30 godz. x 4 ( w tym maksymalnie do 25% online).

Punkty ECTS:8

Ogólny nakład pracy studenta: 200 godz. w tym: udział w ćwiczeniach: 120 godz.; przygotowanie się do zajęć, zaliczeń, egzaminów: 60 godz.; udział w konsultacjach, Zaliczeniach, egzaminie:20 godz.

Nakład pracy studenta związany z zajęciami :

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 180 h 7,2 ECTS

o charakterze praktycznym 200 h 8 ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa:

Materiały autorskie opracowane na podstawie źródeł specjalistycznych z dedykowanych stron internetowych i kanałów edukacyjnych

English for Chemistry:film bank:

www.linguahouse.com

www.efch.jcj.uj.edu.pl

www.elementalmatter.info

www.onestopenglish.com

www.chemistryabout.com

periodictableofvideos

English in Chemistry, D. Horowska

English in Science and Technology, P. Domański

An Introductory Course in Scientific English, L. Szkutnik

Technical English Vocabulary and Grammar, N. Brieger, A. Pohl

Science , Keith Kelly

Basic English for Science. OUP

A Matter of Life. English for Chemistry, Microbiology and Biotechnology, Paola Briano

Professional English in Use Engineering, Mark Ibbotson, CUP

English for Natural Sciences, A.W. Kierczak

English for Environmental Engineering, M. Grzegożek, I. Starmach

Literatura uzupełniająca (materiał ogólny):

How English Works, M.Swan, C.Walter (OUP, 1997) English Grammar in Use, R.Murphy (Cambridge UP, 1990)

English Vocabulary in Use, M.McCarthy, F.O’Dell (Cambridge UP, 1994)

irst Certificate Language Practice, Michael Vince (Macmillan, 2003)

English Grammar Lessons, M.Dean ( OUP, 1993)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.