Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Chemia fizyczna II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0200-CS1-3CHF2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Chemia fizyczna II
Jednostka: Instytut Chemii
Grupy: 3L stac. I stopnia studia chemiczne-przedm.obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Chemia fizyczna I 0200-CS1-4CHF

Założenia (opisowo):

Celem przedmiotu jest przedstawienie studentom współczesnej wiedzy o chemii fizycznej, wyjaśnienie trudnych zagadnień dotyczących zjawisk z zakresu elektrochemii roztworów, zjawisk powierzchniowych, kinetyki chemicznej, fotochemii i ukazanie powiązań zjawisk elektrochemicznych ze zjawiskami z innych dziedzin jak fizyka czy biologia, a następnie wyegzekwowanie tej wiedzy od studentów.

Skrócony opis:

Treści przedmiotu Chemia fizyczna II związane z podstawowymi definicjami i prawami elektrochemii, elektrochemii roztworów elektrolitów, zjawiskami powierzchniowymi i adsorpcją, fizykochemią układów zdyspergowanych, koloidów i makrocząsteczek, kinetyką chemiczną i katalizą, fotochemia oraz fizykochemią ciała stałego.

Pełny opis:

Wykład zawiera treści związane z podstawowymi definicjami i prawami elektrochemii, elektrochemii roztworów elektrolitów, zjawiskami powierzchniowymi i adsorpcją, fizykochemią układów zdyspergowanych, koloidów i makrocząsteczek, kinetyką chemiczną i katalizą, fotochemia oraz fizykochemią ciała stałego.

Laboratorium składa się z 8 ćwiczeń wykonywanych przez studenta samodzielnie.

Konwersatorium zawiera treści związane z przewodnictwem elektrycznym roztworów elektrolitów, kinetyką chemiczną oraz ogniwami galwanicznymi.

Liczba godzin: 105

Forma prowadzenia zajęć: wykłady 30 godz., konwersatoria 30 godz., laboratoria 45 godz

Ogólny nakład pracy studenta: 175 godz. w tym: udział w wykładach, konwersatoriach i laboratoriach: 105 godz.; przygotowanie się do zajęć i zaliczeń: 57 godz.; udział w konsultacjach, zaliczeniach: 13 godz.

Literatura:

Barrow G.N. 1978. Chemia fizyczna, PWN, Warszawa.

Brdicka R. 1970. Podstawy chemii fizycznej, PWN, Warszawa.

Praca zbiorowa. 1980. Chemia fizyczna, PWN, Warszawa.

Pigoń K, Ruziewicz Z. 2005. Chemia fizyczna t. 1, PWN, Warszawa.

Sobczyk L., Kisza A. 1981. Chemia fizyczna dla przyrodników, PWN, Warszawa.

Libuś W., Libuś Z. 1987. Elektrochemia, PWN, Warszawa.

Ościk J. 1983. Adsorpcja, PWN, Warszawa.

Paszyc S. 1983. Fotochemia, PWN, Warszawa.

Atkins P.W. 1999. Podstawy chemii fizycznej, PWN, Warszawa.

Efekty uczenia się:

Wiedza

K_W01 Wyjaśnia podstawowe zasady i teorie w zakresie chemii fizycznej i elektrochemii.

K_W08 Definiuje podstawowe pojęcia z zakresu elektrochemii roztworów elektrolitów, zjawisk powierzchniowych, fizykochemia układów zdyspergowanych i koloidów, oraz kinetyki chemicznej i katalizy.

K_W14 Wyjaśnia podstawowe aspekty budowy i zasady działania polarymetru, konduktometru, spektrofotometru i wiskozymetru.

K_W15 Operuje podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz metodami i technikami ergonomii potrzebnymi przy stanowisku pomiarowym.

K_W12 Operuje podstawowymi metodami obliczeniowymi w rozwiązywaniu podstawowych problemów z zakresu chemii.

Umiejętności

K_U01 Identyfikuje i rozwiązuje problemy chemiczne w oparciu o zdobytą wiedzę.

K_U07 Potrafi w sposób przystępny przedstawić określone informacje z dziedziny chemii.

K_U03 Posługuje się aparaturą naukową i sprzętem laboratoryjnym podczas wykonywania eksperymentów chemicznych.

K_U04 Interpretuje wyniki przeprowadzonych doświadczeń chemicznych oraz porównuje otrzymane wartości eksperymentalne z danymi literaturowymi.

K_U05 Stosuje podstawowe metody statystyczne i techniki informatyczne do interpretacji procesów chemicznych i analizy danych eksperymentalnych.

Kompetencje społeczne

K_K02 Interesuje się podstawowymi procesami związanymi z chemią fizyczną i ich rolą w życiu codziennym.

K_K07 Samodzielne wyszukuje informacje w literaturze w celu podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych.

K_K03 Przyjmuje różne role podczas pracy w grupie.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia laboratorium jest wykonanie części doświadczalnej, złożenie opisowego sprawozdania, zdanie kolokwium do każdego ćwiczenia z części teoretycznej.

Warunkiem zaliczenia konwersatorium jest uczęszczanie na zajęcia i zdanie pisemnego kolokwium obejmującego materiał realizowany w ramach ćwiczeń.

Zaliczenie laboratorium i konwersatorium jest warunkiem niezbędnym do przystąpienia do egzaminu.

Egzamin przeprowadzany jest w formie pisemnej.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.