Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Przedmiot do wyboru - Badania fizykochemiczne w kryminalistyce A

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0200-CS1-3PDWVIII-3 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Przedmiot do wyboru - Badania fizykochemiczne w kryminalistyce A
Jednostka: Instytut Chemii
Grupy: 3L stac. I stopnia studia chemiczne-przedm.fakultatywne specjalnościowe
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne specjalnościowe

Założenia (opisowo):

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z metodami fizykochemicznymi stosowanymi w badaniach kryminalistycznych.

Efekty uczenia się:

1. ma wiedzę z chemii pozwalającą na wyjaśnianie podstawowych pojęć, praw chemicznych oraz opisu zjawisk chemicznych – X1A_W03;

2. wyjaśnia podstawy budowy i działania aparatury pomiarowej i sprzętu chemicznego – X1A_W05;

3. identyfikuje i rozwiązuje problemy chemiczne w oparciu i zdobytą wiedzę – X1A_U01;

4. posługuje się aparaturą naukową i sprzętem laboratoryjnym podczas wykonywania eksperymentów chemicznych – X1A_U02;

5. interpretuje wyniki z przeprowadzonych eksperymentów, krytycznie ocenia wyniki, sporządza sprawozdania i raporty – X1A_U03

6. uczy się samodzielnie wybranych zagadnień – X1A_U07;

7. jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo pracy własnej i innych – X1A_K04

Metody i kryteria oceniania:

Wykład jest podzielony na dwa bloki tematyczne. Student pisze pierwszą część egzaminu po zrealizowaniu pierwszego z nich, zaś drugą - po odbyciu wykładów z drugiej części. Końcowa ocena z egzaminu jest średnią arytmetyczną uzyskanych ocen.

Warunki zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych – obecność na zajęciach obowiązkowa, wykonanie wszystkich ćwiczeń, złożenie sprawozdań i zaliczenie wejściówek.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Basa, Marta Hryniewicka
Prowadzący grup: Anna Basa, Marta Hryniewicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Treści przedmiotu Fizykochemiczne metody badań w chemii kryminalistycznej zawierają zagadnienia związane z technikami ekstrakcyjnymi, chromatograficznymi oraz spektroskopowymi.

Pełny opis:

Studia 1-ego stopnia, profil ogólnoakademicki, studia stacjonarne, 30W, 30 L, 7 ECTS,

Ogólny nakład pracy studenta: 100 godz. w tym: udział w zajęciach: 60 godz.; przygotowanie się do zajęć, zaliczeń, egzaminu: 40 godz.;

udział w konsultacjach, zaliczeniach, egzaminie 7,5 godzin.

Literatura:

Zalecana literatura podstawowa:

1. Z. Ruszkowski, Fizykochemia kryminalistyczna, CLK KGP, Warszawa 1992

2. Z.Kęcki, Podstawy spektroskopii molekularnej, PWN, 2017

3. Z. Witkiewicz, J. Kałużna-Czaplińska, Podstawy chromatografii i technik elektromigracyjnych, PWN, 2017

Zalecana literatura dodatkowa:

1. Publikacje w Forensic Chemistry (Wyd. Elsevier)

2. Th. Kubic, N. Petraco. Forensic Science Laboratory Manual and Workbook. Taylor & Francis Boca Raton, London, New York, Singapore 2005

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.