Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pracownia aparaturowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0200-CS2-1PRA Kod Erasmus / ISCED: 13.301 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pracownia aparaturowa
Jednostka: Instytut Chemii
Grupy: 2L stac. II stopnia studia chemiczne-przedm.obowiązkowe
I rok II st. Chemii fizycznej Semestr Zimowy
I rok II st. Chemii Nieorganicznej i Analitycznej Semestr Zimowy
I rok II st. Chemii Organicznej Semestr Zimowy
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów w sposób teoretyczny i praktyczny z nowoczesnymi instrumentalnymi metodami analitycznymi oznaczania analitów w próbkach o różnym pochodzeniu oraz zapoznanie studenta ze strategią wyboru metody do rozwiązywania konkretnego problemu analitycznego.

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów w sposób teoretyczny i praktyczny z nowoczesnymi instrumentalnymi metodami analitycznymi oznaczania różnych analitów.

Pełny opis:

1. Miareczkowanie strzykowe - prof. A. Kojło

2. Badanie wpływu interferencji na oznaczanie Ca i Mg w

winie metodą AAS - dr E. Zambrzycka

3. Zastosowanie spektroskopii NMR do wyznaczania struktury związków - dr P. Wałejko

4. Zastosowanie spektroskopii IR w analizie jakościowej i ilościowej - dr hab. A. Dubis

5. Podstawy analizy ilościowej metodą GC oznaczanie zawartości D(+) limonenu w olejkach cytrusowych - dr M. Sienkiewicz

6. Analiza jakościowa związków organicznych z wykorzystaniem GC-MS - dr K. Wołosewicz

7. Badanie stężenia fosfolipidów metodą HPLC - dr B. Szachowicz-Petelska

8. Rozdział węglowodorów aromatycznych metodą HPLC - dr E. Regulska

9. Wydzielanie i oznaczanie famotydyny w próbkach wody rzecznej - dr I. Kiszkiel -Taudul

10. Zjawisko interkalacji w bateriach litowych - dr A. Basa

11. Otrzymywanie i badanie właściwości elektrycznych liposomów - dr I. Dobrzyńska

12. Mikrowaga kwarcowa w badaniach elektrochemicznych - dr M. Wysocka-Żołopa

Literatura:

Zalecana literatura podstawowa:

J. Sadlej Spektroskopia molekularna

Z. Witkiewicz Podstawy chromatografii, WNT, Warszawa

A. Deifel, D. Treiber Barwniki spożywcze. Chemia w szkole 5, str. 268-279 (1998)

J. Gronowska Podstawy fizykochemii barwników. UMK Toruń 1997

Z. Marczenko, M. Balcerzak Spektrofotometryczne metody w analizie nieorganicznej. Wyd. 1 PWN Warszawa 1998

Z. Witkiewicz, J. Hetper Chromatografia gazowa PWN Warszawa 2001

Bo. Kalberg, Gil E. Pacey Strzykowa analiza przepływowa dla praktyków WNT 1994

Zalecana literatura dodatkowa:

P. W. Atkins Chemia fizyczna

Efekty uczenia się:

Wykazuje rozszerzona wiedzę dotyczącą nowoczesnych technik pomiarowych stosowanych w analizie chemicznej, objaśnia teoretyczne podstawy działania aparatury pomiarowej stosowanej w badaniach chemicznych. Rozumie znaczenie wykonywania analiz oraz zna kryteria wyboru metod analitycznych służących do rozwiązywania przedstawionych problemów

Opisuje podstawy teoretyczne metod instrumentalnych stosowanych w analityce związków nieorganicznych i organicznych. Charakteryzuje metody instrumentalne pod względem analitycznym (czułość, selektywnośc, dokładnośc) oraz praktycznym (dostępność aparatury pomiarowej, koszty i czas trwania analizy).

Posiada umiejętność przygotowania próbek do analizy i przeprowadzenia oznaczeń próbek nieorganicznych i organicznych odpowiednimi metodami instrumentalnymi. Potrafi opracować wyniki oznaczeń i dokonać ich interpretacji. Przedstawia w formie pisemnej sprawozdania z oznaczania wybranych zanieczyszczeń w próbkach środowiskowych. Rozumie znaczenie jakości wyników pomiarów w pracy laboratoriów analitycznych.

Potrafi zastosować wybrane metody analityczne w celu rozwiązania określonego problemu

Dyskutuje i pracuje w grupie nad podstawionymi problemami

Metody i kryteria oceniania:

Metody nauczania: seminarium, laboratorium

Formy zaliczenia przedmiotu: seminarium – zaliczenie na ocenę

Forma zaliczania ćwiczeń laboratoryjnych: sprawdzenie ustne przygotowania do każdego ćwiczenia w oparciu o podany materiał

Formy oceny pracy studenta: ustne zaliczenie teoretycznych podstaw danej metody analitycznej stosowanej w ćwiczeniu laboratoryjnym, ocena sprawozdania pisemnego z ćwiczeń laboratoryjnych

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 75 godzin więcej informacji
Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Szachowicz-Petelska
Prowadzący grup: Anna Basa, Ewa Cieszyńska, Izabela Dobrzyńska, Alina Dubis, Beata Godlewska-Żyłkiewicz, Ilona Kiszkiel-Taudul, Anatol Kojło, Aneta Nodzewska, Michał Sienkiewicz, Aneta Sokół, Barbara Szachowicz-Petelska, Karol Wołosewicz, Elżbieta Wołyniec, Elżbieta Zambrzycka-Szelewa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów w sposób teoretyczny i praktyczny z nowoczesnymi instrumentalnymi metodami analitycznymi oznaczania różnych analitów.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów w sposób teoretyczny i praktyczny z nowoczesnymi instrumentalnymi metodami analitycznymi oznaczania analitów w próbkach o różnym pochodzeniu oraz zapoznanie studenta ze strategią wyboru metody do rozwiązywania konkretnego problemu analitycznego.

Literatura:

Zalecana literatura podstawowa:

J. Sadlej Spektroskopia molekularna

Z. Witkiewicz Podstawy chromatografii, WNT, Warszawa

A. Deifel, D. Treiber Barwniki spożywcze. Chemia w szkole 5, str. 268-279 (1998)

J. Gronowska Podstawy fizykochemii barwników. UMK Toruń 1997

Z. Marczenko, M. Balcerzak Spektrofotometryczne metody w analizie nieorganicznej. Wyd. 1 PWN Warszawa 1998

Z. Witkiewicz, J. Hetper Chromatografia gazowa PWN Warszawa 2001

Bo. Kalberg, Gil E. Pacey Strzykowa analiza przepływowa dla praktyków WNT 1994

Zalecana literatura dodatkowa:

P. W. Atkins Chemia fizyczna

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.