Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pedagogika ogólna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0200-MSb-PO Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pedagogika ogólna
Jednostka: Wydział Biologiczno-Chemiczny
Grupy: WBCH - przedmioty nadobowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 0.25
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

nadobowiązkowe

Skrócony opis:

Cele przedmiotu:

Celem przedmiotu jest ogólne przygotowanie pedagogiczne obejmujące opanowanie podstawowej wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu pedagogiki. Studenci w ramach przedmiotu będą przygotowywani do realizowania zadań zawodowych (dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych) wynikających z roli nauczyciela.

Pełny opis:

Nazwa jednostki prowadzącej studia Centrum Edukacji Ustawicznej

Poziom kształcenia studia II stopnia

Nazwa studiów Specjalizacja nauczycielska

Kod przedmiotu

Język przedmiotu Język polski

Rok studiów /semestr I i/ lub II rok specjalizacji nauczycielskiej

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem

na formy prowadzenia zajęć Wykłady: 15

Punkty ECTS: 1

Bilans nakładu pracy studenta: ogólny nakład pracy studenta:

27 godz. w tym:

1) nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela:

- udział w wykładach: 15 godz.

- udział w konsultacjach: 2 godz.

2) nakład pracy studenta o charakterze praktycznym: 10 godz.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Day, Ch. (2008). Od teorii do praktyki: Rozwój zawodowy nauczyciela. Gdańsk: GWP.

Hejnicka-Bezwińska T. (2017). Praktyka edukacyjna w warunkach zmiany kulturowej. Warszawa: PWN.

Hejnicka-Bezwińska, T. (2015). Pedagogika. Podręcznik dla pierwszego stopnia kształcenia na poziomie wyższym. Warszawa: PWN.

Korczyński, S. (2014): Stres w pracy zawodowej nauczyciela. Kraków: „Impuls”.

Kunat, B. (2016). Spełnieni ale niedoceniani. Rozwój zawodowy nauczycieli plastyki, (rozdział 2 Teoretyczne podstawy rozwoju zawodowego nauczycieli). Białystok: Trans Humana, s. 40-76.

Kwiatkowska, H. (2008). Pedeutologia. Warszawa: WAiP.

Kwieciński, Z., Śliwerski, B. (red.). (2017). Pedagogika. Podręcznik akademicki, T.2, Warszawa: PWN.

Mądry-Kupiec, M. (2011). Komunikacja werbalna nauczyciela i ucznia na lekcji. Kraków: "Impuls.

McKay, M., Davis, M., Fanning, P. (2017). Sztuka skutecznego porozumiewania się. Sopot: GWP.

Nowotniak, J. (2002). Ukryty program rzeczywistości edukacyjnej. Szczecin: US.

Pankowska, D., Sokołowska-Dzioba, T. (2015). Skuteczna edukacja szkolna w kontekście zadań nauczyciela-wychowawcy. Lublin: UMCS, Lublin.

Paszkiewicz, A. (2014). Skuteczna praca wychowawcza nauczyciela z uczniem. Warszawa: Difin.

Szempruch, J. (2013). Pedeutologia: studium teoretyczno-pragmatyczne. Kraków: „Impuls".

Śliwerski B., (red.). (2006). Pedagogika. Podstawy o wychowaniu, T. 1, Gdańsk: GWP.

Woźniak – Krakowian, A. (2013). Syndrom wypalenia zawodowego nauczycieli. Częstochowa: Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza.

Zając, D. (2011). Etyka zawodowa nauczycieli: wybrane zagadnienia. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.

Efekty uczenia się:

Z: Rozporządzenie MNiSW z dnia 17.01.2012r. – standardy kształcenia nauczycieli

Student posiada wiedzę na temat:

• procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego, w tym działalności pedagogicznej (dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej) oraz ich prawidłowości i zakłóceń – 1b;

• głównych środowisk wychowawczych, ich specyfiki i procesów w nich zachodzących – 1e;

• podmiotów działalności pedagogicznej (dzieci, uczniów, rodziców i nauczycieli) i partnerów szkolnej edukacji (np. instruktorów harcerskich) oraz specyfiki funkcjonowania dzieci i młodzieży w kontekście prawidłowości i nieprawidłowości rozwojowych-1h;

• specyfiki funkcjonowania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych- 1i;

• etyki zawodu nauczyciela – 1m;

• projektowania ścieżki własnego rozwoju i awansu zawodowego -1l

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Kunat
Prowadzący grup: Beata Kunat
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.