Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Dydaktyka chemii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0200-MSc-1METC Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Dydaktyka chemii
Jednostka: Instytut Chemii
Grupy: I rok II st. Chemii Fizycznej Semestr Letni
I rok II st. Chemii Kryminalistycznej i Sądowej Semestr Zimowy
I rok II st. Chemii Nieorganicznej i Analitycznej Semestr Letni
I rok II st. Chemii Organicznej Semestr Letni
WBCH - przedmioty nadobowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

nadobowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem w/w zajęć jest przygotowanie studenta do zawodu nauczyciela. Podczas tych zajęć omawia się zagadnienia związane z problemami dydaktyki chemii dotyczącymi wykonywania przyszłego zawodu nauczyciela chemii. Edukacja podlega ciągłym modyfikacjom związanym m.in. ze zmianami warunków zarówno społecznych i ekonomicznych. Zapewne ogromny wpływ na przebieg tego procesu ma rozwój współczesnych technologii stosowanych w nauce i w pracy. Wykorzystanie ich przez nauczyciela w procesie dydaktycznym może stanowić jeden z ważnych czynników wpływających na jakość nauczania. Uatrakcyjnienie lekcji materiałami multimedialnymi powoduje przyspieszenie i ułatwienie procesu zapamiętywania, zwiększa aktywność uczniów na lekcji, motywuje ich do samodzielnej pracy, zapewnia maksymalną indywidualizację nauczania, umożliwia rozwój nowych umiejętności.

Skrócony opis:

Zapoznanie studentów z podstawami dydaktyki chemii oraz z tematem podziału, celów i zasad potrzebnych w nauczaniu chemii. Zapoznanie ze środkami dydaktycznymi i ich możliwością w wykorzystaniu do pracy w charakterze nauczyciela. Nauczenie studentów wybranych form organizacyjnych nauczania chemii i podstawowych teorii dotyczących wychowania, uczenia się i nauczania chemii. Przygotowanie informacji oraz nauczenie planowania i prowadzenia eksperymentów na lekcjach chemii, a także formułowania wniosków i dokonywania obserwacji z nich płynących. Zapoznanie ze środkami dydaktycznymi i możliwością ich wykorzystania do pracy w charakterze nauczyciela. Wykształcenie podstawowych informacji dotyczących metod sprawdzania i oceniania osiągnięć uczniów oraz możliwości utrwalania wiedzy i metody nauczania służące ich utrwaleniu. Przekonanie o wadze zachowania zasad dotyczących BHP oraz zachowania się w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: nadobowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina naukowa: nauki chemiczne, chemia

Rok studiów semestr: I rok II stopnia/ semestr letni, oraz II rok II stopnia/ semestr zimowy

Liczba godzin dydaktycznych z podziałem na formy zajęć:

konwersatorium: 30 godz (I rok II stopnia/ semestr letni)

laboratorium na poziomie szkoły podstawowej: 30 godz (I rok II stopnia/ semestr letni)

praktyka z opiekunem w szkole podstawowej: 10 godz (I rok II stopnia/ semestr letni)

laboratorium na poziomie szkoły ponadpodstawowej: 30 godz (II rok II stopnia/ semestr zimowy)

praktyka z opiekunem w szkole ponadpodstawowej: 10 godz (II rok II stopnia/ semestr zimowy).

Punkty ECTS: 6

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w zajęciach– 90h

Przygotowanie do zajęć – 26h

Zaliczenie/ konsultacje/ egzamin – 34h

Wskaźniki ilościowe:

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela- 124h, 5 pkt ECTS

o charakterze praktycznym – 150h, 6pkt ECTS

Literatura:

1. Burewicz A., Gulińska H „Dydaktyka chemii., Wyd. Nauk. UAM, Poznań 2002

2. Hebron J. D. „Lekcja chemii”, PWN, Warszawa 2000

3. Galska-Krajewska A, Pazdro K. M., „Dydaktyka chemii”, PWN, Warszawa 1990.

4. Obowiązujące podręczniki i zbiory zadań do szkoły podstawowej i ponadgimnazjalnej

5. „Chemia w szkole” - czasopismo

Efekty uczenia się:

Student:

1. posiada wiedzę z zakresu dydaktyki chemii i szczegółowej metodyki nauczania chemii popartą doświadczeniem w jej praktycznym wykorzystaniu.

2. wykazuje umiejętność uczenia się i doskonalenia własnego warsztatu pedagogicznego z wykorzystaniem nowoczesnych środków i metod pozyskiwania, organizowania i przetwarzania informacji i materiałów.

3. jest praktycznie przygotowany do realizowania zadań zawodowych (dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych) wynikających z roli nauczyciela.

Metody i kryteria oceniania:

Konwersatorium:

Konsultacje, prezentacje.

Dopuszczenie do egzaminu – obecność na zajęciach minimum w 80%, zaliczenie przygotowanych i przedstawionych w czasie zajęć prezentacji na określony temat

Laboratoria:

Konsultacje, projekty (konspekty), sprawozdania.

Warunki zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych – obecność na zajęciach obowiązkowa, wykonanie wszystkich doświadczeń, złożenie kart pracy ucznia

Formy oceny pracy studenta:

• egzamin pisemny ( do zaliczenia potrzeba 51% maksymalnej liczby punktów).

Dopuszczenie do egzaminu – obecność na zajęciach minimum w 80%, zaliczenie prezentacji

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Wysocka-Żołopa
Prowadzący grup: Monika Wysocka-Żołopa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Dobrzyńska, Barbara Szachowicz-Petelska
Prowadzący grup: Izabela Dobrzyńska, Barbara Szachowicz-Petelska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

dodatkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia mają charakter praktyczny (laboratorium na poziomie szkoły ponadpodstawowej+ praktyki w szkole średniej). Przeprowadzane w trakcie zajęć ćwiczenia laboratoryjne pozwolą zrozumieć lepiej rolę eksperymentu w nauczaniu chemii. W czasie prowadzenia lekcji próbnych w szkole średniej stworzone zostaną warunki do stosowania aktywnych metod nauczania polegających głównie na rozwiązywaniu problemów związanych z praktyką zawodową, między innymi poprzez twórczą analizę programów nauczania i podręczników szkolnych, opracowanie ciekawych rozwiązań metodycznych, środków dydaktycznych oraz testów, wymagających stosowania aktywnych metod nauczania.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: nadobowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina naukowa: nauki chemiczne, chemia

Rok studiów semestr: I rok II stopnia/ semestr letni, oraz II rok II stopnia/ semestr zimowy

Liczba godzin dydaktycznych z podziałem na formy zajęć:

laboratorium na poziomie szkoły ponadpodstawowej: 30 godz (II rok II stopnia/ semestr zimowy)

praktyka z opiekunem w szkole ponadpodstawowej: 10 godz (II rok II stopnia/ semestr zimowy).

Punkty ECTS: 2

Literatura:

1. Burewicz A., Gulińska H „Dydaktyka chemii., Wyd. Nauk. UAM, Poznań 2002

2. Hebron J. D. „Lekcja chemii”, PWN, Warszawa 2000

3. Galska-Krajewska A, Pazdro K. M., „Dydaktyka chemii”, PWN, Warszawa 1990.

4. Obowiązujące podręczniki i zbiory zadań do szkoły podstawowej i ponadgimnazjalnej

5. „Chemia w szkole” - czasopismo

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.