Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język obcy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0200-OS1-2JOBIII Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język obcy
Jednostka: Wydział Biologiczno-Chemiczny
Grupy: 3L stac. I stopnia studia ochrony środowiska-przedm.obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

lektoraty
obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem zajęć jest wykształcenie umiejętności posługiwania się literaturą naukową i specjalistyczną terminologią z dziedziny ochrony środowiska w opracowaniach pisemnych i wystąpieniach ustnych.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali
zdalnie

Skrócony opis:

Lektorat języka obcego na kierunku ochrona środowiska ma na celu wykształcenie umiejętności posługiwania się językiem obcym w sytuacjach codziennej komunikacji oraz w dziedzinie nauk ścisłych, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony środowiska. Student uczy się poruszania w tematyce specjalistycznej, rozumienia ustnej prezentacji, wykładu, analizy artykułu naukowego i popularnonaukowego, uczy się swobodnej komunikacji samodzielnie stosując terminologię nauk ścisłych.

Pełny opis:

Lektorat języka obcego na kierunku ochrona środowiska

Studia pierwszego stopnia

Profil ogólnoakademicki

Studia stacjonarne

0200-OS1-2JOBIII

Przedmiot obowiązkowy, moduł ogólnouczelniany

II rok/III semestr,

Student powinien posiadać wiedzę z zakresu słownictwa i struktur gramatycznych języka obcego umożliwiającą podjęcie lektoratu na poziomie B2.

II rok, III semestr

Liczba godzin: 30h.

Punkty ECTS: 2

Ogólny nakład pracy studenta: 50 godz. w tym: udział w ćwiczeniach: 30 godz.; przygotowanie się do zajęć, zaliczeń, egzaminów: 20 godz.;

Nakład pracy studenta wymagający bezpośredniego udziału nauczyciela 30 h = 1,2 pkt ECTS

Nakład pracy studenta o charakterze praktycznym 50 h = 2 pkt ECTS

Efekty uczenia się:

Potrafi przygotować prace pisemne typowe dla kierunku studiów i specjalności (np. raporty, opisy procesów, streszczenia artykułów naukowych i popularnonaukowych). Potrafi posługiwać się słownictwem specjalistycznym z dziedziny ochrony środowiska w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację w języku obcym na poziomie B2. Czyta ze zrozumieniem naukowe teksty chemiczne. K_U09 K_U11

Posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych związanych z dziedziną nauk chemicznych (np. prezentacje, krótkie referaty) z wykorzystaniem różnorodnych źródeł. Uczy się samodzielnie wybranych zagadnień.

K_U10 K_U08

Potrafi współdziałać i pracować w grupie przyjmując w niej różne role. Wykazuje aktywność w interakcji w grupie. Rozumie ograniczenia własnej wiedzy i potrzebę jej pogłębiania. K_K01 K_K03

Metody i kryteria oceniania:

Lektorat prowadzony jest w formie praktycznych ćwiczeń wszystkich sprawności językowych: mówienie/komunikacja, pisanie, czytanie, słuchanie. Wiedza sprawdzana jest w formie testów pisemnych, wypowiedzi pisemnych oraz na podstawie prezentacji z wybranej dziedziny nauk biologicznych.

Formy zaliczenia przedmiotu: zaliczenie na ocenę

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.