Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język angielski cz.4

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0300-EN1-2ANG2 Kod Erasmus / ISCED: 14.301 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język angielski cz.4
Jednostka: Wydział Ekonomii i Zarządzania
Grupy: 3L niestac.studia ekonomiczne I st. - przedm.lektorskie
Ekonomia 2 rok 1 st. Niestacjonarne sem letni
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

lektoraty

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu rozwijanie podstawowych umiejętności językowych: mówienia, słuchania, czytania oraz pisania w kontekście

zawodowym.

Treścią przedmiotu są wybrane zagadnienia z języka angielskiego biznesowego i języka angielskiego ekonomicznego odpowiadające

specjalizacjom poszczególnych grup.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademickie

Forma studiów: niestacjonarne

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia

Rodzaj przedmiotu: lektorat języka angielskiego; przedmioty kształcenia ogólnego (MK_1); przedmiot obowiązkowy;

Dziedzina i dyscyplina nauki: językoznawstwo stosowane, języki specjalistyczne

Wymagania wstępne: brak

Rok studiów: II rok/II semestr

Zajęcia poświęcone są praktycznemu ćwiczeniu wszystkich sprawności językowych, konwersacjom, dyskusjom, prezentacjom oraz pracom pisemnym.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 18h - ćwiczenia

Metody dydaktyczne: praca z całą grupa, praca w parach i małych grupach, indywidualna praca studenta, prace projektowe

Bilans nakładu pracy studenta:

udział w ćwiczeniach – 18 h;

udział w konsultacjach – 1 h;

odrabianie prac domowych – 6 h;

przygotowanie do zajęć – 6 h;

przygotowanie do kolokwium i egzaminu– 17 h;

udział w egzaminie -2 h;

Łączny nakład pracy studenta - 50 h.

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami: Liczba godzin/Punkty ECTS

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 21/0,84

o charakterze praktycznym 29/1,16

Literatura:

Clark R., D. Baker, 2015: Oxford English for Careers. Finance 1. Oxford University Press.

Duckworth, M., Turner, R. "Business Result Upper-intermediate". Oxford.

Hughes, J., Nauton, J. "Business Result Intermediate". Oxford.

Flinders, S. "Professional English, Business: General". Penguin.

MacKenzie, I. Professional English in Use: Finance. Cambridge University Press.

Hobbs, M., Starr Keddle, J. "Commerce 2". Oxford.

McKellen, J.S., "Test your Busines English". Pearson Education Limited

breakingnewsenglish.com

www.warsawvoice.pl

www.bbc.com/news/business/

en.wikipedia.org/wiki/Category:Business

www.onestopenglish.com

Efekty uczenia się:

1. Student posługuje się językiem obcym w zakresie ekonomii na poziomie odpowiadającym wymaganiom określonym dla poziomu B2

Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. E1_U11/ANG_U01

2. Posiada umiejętność przygotowania różnego typu wystąpień ustnych (np. prezentacje, krótkie referaty) w języku obcym. Potrafi omówić

rysunki, wykresy, diagramy oraz zestawienia związane z tematyką właściwą dla swojego kierunku studiów. E1_U11, E1_U10/ANG_U01, ANG_U02

3. Potrafi aktywnie pracować w grupie, np. biorąc czynny udział w dyskusjach oraz dokonując ich podsumowania. E1_K02/ANG_K01

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę po IV semestrze.

Ocena prezentacji, prac pisemnych, aktywności na zajęciach

Testy cząstkowe

Testy i kartkówki uważa się za zaliczone jeśli student uzyska minimum 50% poprawnych odpowiedzi.

Prace pisemne oceniane będę w z zależności od stopnia złożoności danego tekstu.

Egzamin (pisemny i ustny) po IV semestrze. Egzamin pisemny składa się z zadań zamkniętych i otwartych w oparciu o wymagania szczegółowe SPNJO UwB.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Lektorat, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Kubas
Prowadzący grup: Iwona Kubas
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Lektorat, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Kubas
Prowadzący grup: Adam Kubas
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.