Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Makroekonomia I cz. 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0300-EN1-2MKR1 Kod Erasmus / ISCED: 14.301 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Makroekonomia I cz. 1
Jednostka: Wydział Ekonomii i Zarządzania
Grupy: 3L niestac.studia ekonomiczne I st. - przedm.obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem zajęć jest zapoznanie studenta z podstawowymi kategoriami i procesami makroekonomicznymi oraz sposobami wykorzystania różnych koncepcji do analizy mechanizmu ekspansji gospodarki i równowagi makroekonomicznej

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studenta z podstawowymi kategoriami i procesami makroekonomicznymi oraz sposobami wykorzystania różnych koncepcji do analizy mechanizmu ekspansji gospodarki i równowagi makroekonomicznej

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: niestacjonarne

Rodzaj przedmiotu: moduł 2 podstawowy

Dziedzina: nauki ekonomiczne; dyscyplina nauki: ekonomia

rok studiów/ semestr: II rok/ III semestr

wymagania wstępne: znajomość podstaw mikroekonomii

Liczba godzin dydaktycznych: 12 godzin wykładu i 12 godzin ćwiczeń

Metody dydaktyczne: wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych. Na ćwiczeniach praca w grupach, rozwiązywanie zadań i analiza przykładów, konwersacja

Punkty ECTS: 2

Bilans nakładu pracy studenta:

Rodzaj aktywności studenta Liczba godzin

Udział w wykładach 12

Przygotowanie się do wykładu 2

Przygotowanie do egzaminu końcowego 5

Egzamin 2

Udział w ćwiczeniach 12

Przygotowanie do ćwiczeń 9

Przygotowanie do kolokwium 5

Przygotowanie prac domowych-pisemnych 2

Udział w konsultacjach 1

Łączny nakład pracy studenta: 50 godzin (1 ECTS - 25 godzin)

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy Studenta związany z zajęciami :

Liczba godzin Punkty ECTS

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 27 1,08 ECTS

o charakterze praktycznym 23 0,92 ECTS

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

1. Ekonomia ogólna, red. Kazimierz Meredyk, Wydział Ekonomii i Zarządzania, Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2007.

2. D. Begg, G. Vernasca, S. Fischer, R. Dornbusch, Makroekonomia, PWE, Warszawa 2014.

3. J. E. Stiglitz, Ekonomia sektora publicznego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1. A. Z. Nowak, T. Zalega, Makroekonomia, PWE, Warszawa 2015.

2. R. E. Hall, J. B. Taylor, Makroekonomia, PWN, Warszawa 2010.

3. S. Marciniak, Makro- i mikroekonomia, PWN, Warszawa 2013.

4. M. Nasiłowski, System rynkowy. Podstawy mikro i makroekonomii, Wydawnictwo Key Text, Warszawa 2010.

5. P.A. Samuleson, W.D. Nordhaus, Ekonomia, Tom 2, PWN, Warszawa 2008.

Efekty uczenia się:

Efekty w zakresie wiedzy:

MKR1_W01 Student ma podstawową wiedzę z dziedziny nauk ekonomicznych i pokrewnych, zna podstawowe kategorie ekonomiczne. E1_W01

MKR1_W02 ma podstawową wiedzę o gospodarce i strukturach gospodarczych oraz na temat relacji gospodarczych. E1_W02, E1_W04

Efekty w zakresie umiejętności:

MKR1_U01 potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskać dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk w zakresie dyscypliny naukowej ekonomia E1_U02

MKR1_U02 posiada umiejętność obserwacji, rozumienia i analizowania zjawisk oraz procesów ekonomicznych za pomocą ekonomicznych metod naukowych E1_U08

MKR1_U03 potrafi przygotować wypowiedź ustną poświęconą konkretnemu zagadnieniu z zakresu nauk ekonomicznych i dyscyplin komplementarnych, właściwie dobierając i weryfikując materiały źródłowe do przygotowanych wystąpień ustnych E1_U10

Efekty w zakresie kompetencji:

MKR1_K01 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego ze względu na dynamikę przemian gospodarczych; potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób. E1_K01, E1_K06

MKR1_K02 potrafi identyfikować i rozstrzygać dylematy zawiązane z aktywnością w otoczeniu społeczno-gospodarczym E1_K04

Metody i kryteria oceniania:

Do egzaminu pisemnego dopuszczeni są jedynie studenci posiadający zaliczone ćwiczenia.

Warunkiem uzyskania zaliczenia ćwiczeń jest obecność na zajęciach (dopuszczalna jest 1 nieobecność w semestrze), uzyskanie zaliczenia pracy w grupie oraz zaliczenie kolokwium. Na ocenę końcową będzie miała wpływ indywidualna aktywność Studenta oraz wynik uzyskany z kolokwium. Nieobecność nieusprawiedliwiona i niezaliczona na konsultacjach, przekraczająca dopuszczalną ilość, kwalifikuje do niezaliczenia przedmiotu.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.