Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Polityka społeczna i gospodarcza

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0300-EN1-3PSG Kod Erasmus / ISCED: 14.003 / (0310) Nauki społeczne i psychologiczne
Nazwa przedmiotu: Polityka społeczna i gospodarcza
Jednostka: Wydział Ekonomii i Zarządzania
Grupy: 3L niestac.studia ekonomiczne I st. - przedm.kierunkowe
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólne kierunkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Makroekonomia I cz. 1 0300-EN1-2MKR1
Makroekonomia I cz. 2 0300-EN1-2MKR2
Mikroekonomia cz. 1 0300-EN1-1MIK1
Mikroekonomia cz. 2 0300-EN1-1MIK2

Założenia (opisowo):

Zakłada się, że student będzie rozumiał podstawowe decyzje podejmowane przez polityków oraz ich znaczenie dla podmiotów gospodarczych, a także motywy ich podejmowania.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest wyjaśnienie podstawowych pojęć z zakresu polityki gospodarczej, jak też omówienie zasad poszczególnych rodzajów polityk gospodarczych oraz sposobów ich realizacji w praktyce. Przedstawione zostaną podstawowe cele i uwarunkowania realizacyjne polityki społecznej i gospodarczej, środki i sposoby ich osiągania, jak też międzynarodowy i globalny kontekst prowadzonej w Polsce polityki gospodarczej.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: niestacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Moduł 3 - przedmiot kierunkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: Nauki społeczne, ekonomia i finanse

Rok studiów /semestr: Rok III, Semestr V

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów): mikroekonomia, makroekonomia

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 18 godzin wykładu, 18 godzin ćwiczeń

Metody dydaktyczne: wykład (opisowy i konwersatoryjny) z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, studia przypadków, dyskusja

ćwiczenia - praca indywidualna, praca w grupach (quiz, debata), dyskusja, studia przypadków

Punkty ECTS: 4

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w wykładach: 18

Przygotowanie do egzaminu końcowego: 29

Egzamin: 1

Udział w ćwiczeniach: 18

Przygotowanie do ćwiczeń: 35

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami :

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 37 godz. ECTS 1,48

- o charakterze praktycznym: 10 godz. ECTS 0,40

Literatura:

Podstawowa:

Polityka gospodarcza, red. B. Winiarski, PWN, Warszawa 2012.

J. Kaja, Polityka gospodarcza. Wstęp do teorii, red. J. Kaja, SGH, Warszawa 2014.

Dodatkowa:

A. Benassy-Quere, et al., Economic Policy, Theory and Practise, Oxford University Press, 2010.

N. Acocella, G. Di Bartolomeo, A. Hughes Hallett, Macroeconomic paradigms and economic policy : from the Great Depression to the Great Recession, Cambridge University Press, 2016.

Polityka ekonomiczna: fakty, tendencje, dylematy, red. R. Horodeński, WSE, Białystok 2004.

Polityka gospodarcza, red. H. Ćwikliński, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2004.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

3PSG_W01 - Student posiada wiedzę o modelach gospodarki rynkowej i systemach ekonomicznych współczesnego świata. (KP6_WG1)

3PSG _W02 - Student zna relacje między podmiotami sfery realnej i sfery regulacji w skali krajowej i międzynarodowej. (KP6_WG2)

3PSG_W03 - Student ma wiedzę o poglądach na temat struktur i instytucji gospodarczych lub publicznych oraz ich historycznej ewolucji. (KP6_WG2)

UMIEJĘTNOŚCI

3PSG _U01 - Student potrafi przewidywać konkretne procesy i zjawiska z zakresu polityki gospodarczej z uwzględnieniem ich ram prawnych.(KP6_UW4)

3PSG _U02 - Student potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg konkretnych procesów oraz zjawisk ekonomicznych w zakresie polityki gospodarczej.(KP6_UW3)

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

3PSG_K01 Student ma świadomość swojej wiedzy i umiejętności oraz rozumie potrzebę stałego uczenia się, ze względu na dynamikę procesów rynkowych i społecznych zachodzących w świecie. (KP6_KK1)

Metody i kryteria oceniania:

Formy zaliczenia przedmiotu: egzamin pisemny (w szczególnych przypadkach ustny), ćwiczenia- ocenianie ciągłe, kolokwium.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Arkadiusz Niedźwiecki
Prowadzący grup: Emilia Jankowska-Ambroziak, Arkadiusz Niedźwiecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

ogólne kierunkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Makroekonomia I cz. 1 0300-EN1-2MKR1
Makroekonomia I cz. 2 0300-EN1-2MKR2
Mikroekonomia cz. 1 0300-EN1-1MIK1
Mikroekonomia cz. 2 0300-EN1-1MIK2

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest wyjaśnienie podstawowych pojęć z zakresu polityki gospodarczej, jak też omówienie zasad poszczególnych rodzajów polityk gospodarczych oraz sposobów ich realizacji w praktyce. Przedstawione zostaną podstawowe cele i uwarunkowania realizacyjne polityki społecznej i gospodarczej, środki i sposoby ich osiągania, jak też międzynarodowy i globalny kontekst prowadzonej w Polsce polityki gospodarczej.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: niestacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Moduł 3 - przedmiot kierunkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: Nauki społeczne, ekonomia i finanse

Rok studiów /semestr: Rok III, Semestr V

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów): mikroekonomia, makroekonomia

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 18 godzin wykładu, 18 godzin ćwiczeń

Metody dydaktyczne: wykład (opisowy i konwersatoryjny) z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, studia przypadków, dyskusja

ćwiczenia - praca indywidualna, praca w grupach (quiz, debata), dyskusja, studia przypadków

Punkty ECTS: 4

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w wykładach: 18

Przygotowanie do egzaminu końcowego: 29

Egzamin: 1

Udział w ćwiczeniach: 18

Przygotowanie do ćwiczeń: 35

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami :

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 37 godz. ECTS 1,48

- o charakterze praktycznym: 10 godz. ECTS 0,40

Literatura:

Podstawowa:

Polityka gospodarcza, red. B. Winiarski, PWN, Warszawa 2012.

J. Kaja, Polityka gospodarcza. Wstęp do teorii, red. J. Kaja, SGH, Warszawa 2014.

Dodatkowa:

A. Benassy-Quere, et al., Economic Policy, Theory and Practise, Oxford University Press, 2010.

N. Acocella, G. Di Bartolomeo, A. Hughes Hallett, Macroeconomic paradigms and economic policy : from the Great Depression to the Great Recession, Cambridge University Press, 2016.

Polityka ekonomiczna: fakty, tendencje, dylematy, red. R. Horodeński, WSE, Białystok 2004.

Polityka gospodarcza, red. H. Ćwikliński, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2004.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.