Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Analiza finansowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0300-EN1-3XAFI Kod Erasmus / ISCED: 14.303 / (0311) Ekonomia
Nazwa przedmiotu: Analiza finansowa
Jednostka: Wydział Ekonomii i Zarządzania
Grupy: 3L niestac.studia ekonomiczne I st. - przedm.specjalnościowe
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

specjalnościowe

Założenia (opisowo):

Założeniem przedmiotu jest zapoznanie studentów od strony teoretycznej i praktycznej z podstawowymi metodami oraz narzędziami analizy finansowej mającymi zastosowanie w ocenie sytuacji finansowej jednostek gospodarczych.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu „Analiza finansowa" jest:

- wprowadzenie do zagadnień analizy finansowej, jej narzędzi i ich wykorzystania;

- uporządkowanie wiedzy w zakresie sprawozdawczości finansowej;

- zapoznanie studentów z podstawowymi metodami użycia narzędzi analizy finansowej;

- zapoznanie studentów z problemami interpretacji wyników analizy;

- zdobywanie przez studentów wiedzy o mechanizmach kształtujących kondycję finansową jednostek oraz umiejętności prowadzenia analizy;

- przekazanie studentom wiedzy na temat działań księgowych i zdarzeń gospodarczych mających wpływ na sprawozdanie finansowe z punktu wiedzenia oceny sytuacji finansowej jednostki.

Poza usystematyzowaniem i pogłębieniem wiedzy teoretycznej, zajęcia mają na celu zdobycie przez studentów umiejętności praktycznych zastosowań narzędzi analizy finansowej.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: niestacjonarne

Kod przedmiotu: 0300-EN1-3XAFI

Język przedmiotu: język polski

Rodzaj przedmiotu: moduł_4: przedmioty specjalnościowe (Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw)

Dziedzina i dyscyplina nauki: dziedzina: nauki ekonomiczne; dyscyplina: ekonomia

Rok studiów/semestr: III Rok/ semestr V

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów): znajomość zagadnień z podstaw finansów, podstaw rachunkowości i sprawozdawczości finansowej

Liczba godzin zajęć dydaktycznych - ćwiczenia 18 godz.

Metody dydaktyczne:

Samodzielne i zespołowe rozwiązywanie zadań oraz przykładów z zakresu analizy finansowej, angażowanie studentów do aktywnego uczestnictwa w ćwiczeniach i dyskusji; wykorzystanie metody przypadków; wykorzystanie prezentacji multimedialnych (referaty)

Punkty ECTS: 2 pkt.

Bilans nakładu pracy studenta:

- ćwiczenia - 18 godz.

- przygotowanie się do ćwiczeń - 14 godz.

- studiowanie literatury - 8 godz.

- udział w konsultacjach - 2 godz.

- przygotowanie się do zaliczenia końcowego - 6 godz.

- zaliczenie końcowe - 2 godz.

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. - 50

Nakłąd pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 22 godz., tj. 0,88 ECTS

- o charakterze praktycznym: 38 godzi., tj. 1,56 ECTS.

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA:

1. E. Nowak, Analiza sprawozdań finansowych, Wydawnictwo PWE, Warszawa 2017.

2. Analiza finansowa przedsiębiorstwa, (red.) G. Gołebiowski, Wydawnicwto Difin, Warszawa 2016.

3. W. Gabrusewicz, P. Gabrusewicz, Roczne sparwozdanie finansowe przedsiębiorstwa, Wydawnictwo PWE, Warszawa 2015.

4. M. Sierpińska, T. Jachna, Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, wydanie III, PWN, Warszawa 2004 i nowsze

5. M. Fridson, F. Alvarez, Financial Statement Analysis, A prractitioner's Guide, WILEY FINANCE 2015, DOI: 10.1002/9781119201489.

6. J. M. Wahlen, S. P. Baginski, M. Bradshaw, Financial reporting, financial statement analysis and valuation. A strategic perspective, Cengage Learning 2018, ISBN-978-1-337-61468-9.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1. Sprawozdanie finansowe według polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości, (red.) G. K. Świderska, W. Więcław, Wyd. III, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2016.

2. Problemy analizy finansowej w praktyce, (red.) B. Nita, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2016.

3. P. Golej, K. Prędkiewicz, Analiza finansowa przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Marina, Wrocław 2015.

Efekty uczenia się:

WIEDZA:

(3XAFI_W01) Student ma podstawową wiedzę na temat relacji gospodarczych oraz rządzących nimi prawidłowości, a w szczególności zagadnień i podstawowych kategorii ekonomicznych dotyczących sytuacji finansowej przedsiębiorstwa (E1_W04)

(3XAFI _W02) Student zna standardowe metody matematyczne, statystyczne i narzędzia informatyczne gromadzenia, analizy i prezentacji danych ekonomicznych i społecznych, które mogą być wykorzystane w analizie finansowej (E1_W06)

UMIEJĘTNOŚCI:

(3XAFI _U01) Student potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu analizy finansowej i pozyskiwać dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa na rynku (E1_U02)

(3XAFI _U02) Student potrafi obserwować i właściwie analizować przyczyny i przebieg konkretnych procesów oraz zjawisk społeczno-gospodarczych, zwłaszcza zachodzących w przedsiębiorstwie, oraz potrafi interpretować niezbędne w tym zakresie wskaźniki finansowe z wykorzystaniem standardowych metod i narzędzi stosowanych w analizie finansowej (E1_U03)

KOMPETENCJE:

(3XAFI _K01) Student prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z aktywnością w otoczeniu społeczno-gospodarczym oraz problemy pojawiające się w pracy zawodowej (E1_K04)

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.