Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Bankowość

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0300-EN1-3XBAN Kod Erasmus / ISCED: 14.301 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Bankowość
Jednostka: Wydział Ekonomii i Zarządzania
Grupy: 3L niestac.studia ekonomiczne I st. - przedm.specjalnościowe
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

specjalnościowe

Założenia (opisowo):

Celem cyklu wykładów z przedmiotu Bankowość jest zapoznanie studentów z teoretycznymi i praktycznymi zagadnieniami dotyczącymi funkcjonowania szeroko pojętej bankowości, ze szczególnym ukierunkowaniem na poznanie i zrozumienie działalności banków komercyjnych.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Program przedmiotu obejmuje najważniejsze i zaktualizowane zagadnienia z zakresu funkcjonowania wybranych światowych systemów bankowych i polskiego systemu bankowego, w tym działalności banku centralnego oraz banków komercyjnych. Szczególny nacisk kładzie się na nabycie umiejętności analizy- systemowej, podmiotowej oraz produktowej rynku bankowego.

Pełny opis:

Profil studiów Ogólnoakademicki

Forma studiów Niestacjonarne

Rodzaj przedmiotu Moduł-4, przedmiot specjalnościowy

Dziedzina i dyscyplina nauki:

Dziedzina: nauk społecznych

Dyscyplina: Ekonomia i finanse

Rok studiów III-ci/semestr studiów 6-ty

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów) Bez wymagań wstępnych

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć Wykład - 18 godz.; ćwiczenia - 18 godz.

Metody dydaktyczne:

- wykład tradycyjny prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, angażujący słuchaczy do zadawania pytań w trakcie wykładu oraz wykład w formie e-learningu;

ćwiczenia: angażujące studentów do pracy w formie projektu, pracy grupowej, rozwiązywanie zadań

Punkty ECTS- 4

Udział w wykładach 18 (w tym e-learning 5)

Przygotowanie się do wykładu 3

Przygotowanie do zaliczenia końcowego 12

Udział w ćwiczeniach 18 (w tym e-learning 5)

Przygotowanie do ćwiczeń 10

Przygotowanie do sprawdzianów 5

Przygotowanie prac domowych-pisemnych 4

Udział w konsultacjach 2

Zaliczenia końcowe 4

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami :

1. Wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela

Liczba godzin 20 Punkty ECTS 0,8

2. O charakterze praktycznym

Liczba godzin 22 Punkty ECTS 0,88

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA

1. Kosiński B., Nowak A.Z., Karkowska R., Winkler-Drews T.,Podstawy współczesnej bankowości, PWE, Warszawa 2017.

2. Iwanicz-Drozdowska M., Jaworski Wł. L., Szelągowska A., Zawadzka Z., Bankowość :instytucje, operacje, zarządzanie, Poltex, Warszawa 2017.

3. Świderska J., Galbarczyk T., Klimontowicz M., Marczyńska K., Bank komercyjny w Polsce. Podręcznik akademicki, Wydanie 2, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2016.

4. Choudhry M., The Principles of Banking, 1st Edition, John Wiley & Sons Singapore Pte. Ltd., Singapore 2012

5.Niczyporuk P., Talecka A., Bankowość. Podstawowe zagadnienia, Wydawnictwo Temida2, Białystok 2012.

6. Dobosiewicz Z., Bankowość, PWE, Warszawa 2011.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1. Pyka I., Cichy J., Nocoń A., Pyka A., Repolonizacja banków w Polsce. Przesłanki, założenia i dylematy zmian własnościowych, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2018

2. Skibińska-Fabrowska I., Banki centralne wobec kryzysu. Niestandardowe narzędzia polityki pieniężnej, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2017.

3. Szelągowska A., Współczesna bankowość spółdzielcza, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2012.

4. Białas M,. Mazur Z., Bankowość wczoraj i dziś, Wydawnictwo DIFIN, Warszawa 2013

5. Mishkin F. S., Serletis A., The economics of money, banking and financial markets, Pearson Canada, Toronto 2016.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

1BAN_W01- Student ma wiedzę na temat struktury sektora bankowego, zna rodzaje banków, produktów oraz usług bankowych E1_W02

1BAN_W02- Zna relacje między poszczególnymi elementami sektora bankowego, zna możliwości i zagrożenia wynikające ze współpracy klient-bank E1_W04

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

1BAN_K01- Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności w zakresie bankowości oraz rozumie potrzebę stałego uczenia się, ze względu na dynamikę procesów finansowych oraz rozwój produktów bankowych i potrzeb finansowych klientów banków E1_K01

Metody i kryteria oceniania:

Wykład - egzamin pisemny weryfikujący założone efekty kształcenia składający się z testu z pytaniami otwartymi i zamkniętymi (obowiązuje zakres tematyczny omawiany na zajęciach stacjonarnych oraz udostępniony Studentom na platformie e-learningowej).Podstawą zaliczenia egzaminu jest uzyskanie 51% łącznej ilości punktów z egzaminu.

Ćwiczenia: zaliczenie na podstawie aktywności na zajęciach (praca w grupach), rozwiązanych case study/zadań z platformy e-learningowej oraz kolokwium.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.