Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia myśli ekonomicznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0300-EN2-1HME Kod Erasmus / ISCED: 14.302 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia myśli ekonomicznej
Jednostka: Katedra Ekonomii Politycznej
Grupy: 2L niestac.studia ekonomiczne II st. - przedm.obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem zajęć jest ukazanie najważniejszych dokonań w zakresie rozwoju myśli ekonomicznej, pozwalające na właściwsze pojmowanie współczesnej ekonomii i jej przyszłego wizerunku. W ramach realizowanego przedmiotu przedstawiana jest, zasadniczo w układzie chronologicznym, ewolucja poglądów ekonomicznych od okresu starożytności do drugiej połowy XX wieku. Ukazane idee ekonomiczne umiejscowione w określonej czasoprzestrzeni mają zwrócić uwagę na ciągłość procesu przemian w nauce-ekonomii.


Założenia: nabycie wiedzy w zakresie podstaw oraz treści głównych szkół myśli ekonomicznej, rozumienie przesłanek określonych poglądów, oraz ich przydatności w polityce gospodarczej. Główny cel to stymulowanie krytycznego myślenia, potrzeby poznania, rozumienia oraz oceny przydatności teorii ekonomicznych

Tryb prowadzenia przedmiotu:

lektura monograficzna
w sali

Skrócony opis:

Realizacja przedmiotu służy opanowaniu wiedzy obejmującej koncepcje i teorie ekonomiczne. Student nabywa umiejętność rozumienia przesłanek koncepcji ekonomicznych, ich interpretacji oraz oceny adekwatności.

Pełny opis:

profil ogólnoakademicki

studia niestacjonarne II stopnia

przedmiot podstawowe, moduł I

dziedzina nauki ekonomiczne, dyscyplina ekonomia

rok pierwszy, semestr drugi

18 godzin wykład, 18 godzin ćwiczenia

metody podające, aktywizujące, uczestniczące

7 punktów ECTS

Bilans nakładu pracy studenta (w godzinach):

Udział w wykładach 18

Przygotowanie do egzaminu 60

Udział w ćwiczeniach 18

Przygotowanie do ćwiczeń, czytanie tekstów źródłowych 60

Konsultacje z prowadzącymi 2

Egzamin 2

Razem: 160 godzin

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 36 godz. ECTS 1,44

o charakterze praktycznym: 0 godz. ECTS 0

Użyte metody dydaktyczne:

metoda podająca - wykład informacyjny

metoda problemowa - analiza tekstów ekonomicznych

metoda aktywizująca - studia przypadków

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

W. Stankiewicz, Historia myśli ekonomicznej, Wyd. PWE, Warszawa 2007.

R. Bartkowiak, Historia myśli ekonomicznej, PWE, Warszawa 2008

M.Skousen, Narodziny współczesnej ekonomii, Fijor Publishing, Warszawa 2012

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

J.Wozinski, Dzieje kapitalizmu, Prohibita, Warszawa 2017

D.Landes, Bogactwo i nędza narodów, Muza, Warszawa 2005

M.Snowdon, H.Vane, P.Wynarczyk, Współczesne nurty teorii makroekonomii, PWN Warszawa 1998

The history of economic thought: a reader, eds. S.G.Medema, W.J. Samuels, Routledge cop., London, New York 2013.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

1HME_W01 rozumie i objaśnia zależności między poglądami ekonomicznymi a działalnością gospodarczą, sytuacją polityczną, kulturową i społeczną w krajach E2_W04

1HME_W02 ma wiedzę o źródłach, sposobach pozyskiwania i klasyfikowania poglądów ekonomicznych E2_W06

1HME_W03 rozumie treści merytoryczne poszczególnych szkół ekonomicznych w zakresie mechanizmu funkcjonowania i rozwoju gospodarek E2_W09

UMIEJĘTNOŚCI

1HME_U01w oparciu o posiadaną wiedzę potrafi objaśniać i zinterpretować sens, przebieg oraz konsekwencje zdarzeń w procesie gospodarowania E2_U03

1HME_U02potrafi wykorzystać wiedzę do prowadzenia badań ekonomicznych E2_U06

1HME_U03 stosuje posiadaną wiedzę do proponowania rozwiązań dotyczących polityki gospodarczej wybranego kraju i okresu E2_U07

1HME_U04 potrafi opisać i zaprezentować wybrany problem, proces, poglądy bądź rozwiązanie dowolnego dylematu z zakresu działalności gospodarczej E2_U09

KOMPETENCJE

1HME_K01 posiada kompetencje do identyfikacji i rozstrzygania sporów w zakresie różnych poglądów na proces gospodarowania E2_K06

1HME_K02 potrafi uzupełniać dorobek ekonomii o własną interpretację zdarzeń E2_K06

Metody i kryteria oceniania:

Uzyskanie oceny pozytywnej z egzaminu (egzamin pisemny: pytania otwarte i zamknięte). Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń.

Ćwiczenia: ocenianie ciągłe podczas zajęć, analiza przeczytanych tekstów, aktywność przy rozwiązywaniu problemów

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.