Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Systemy ekonomiczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0300-EN2-2SEK Kod Erasmus / ISCED: 14.302 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Systemy ekonomiczne
Jednostka: Wydział Ekonomii i Zarządzania
Grupy: 2L niestac.studia ekonomiczne II st. - przedm.obowiązkowe
Ekonomia 2 rok 2 st. Niestacjonarne sem letni
Punkty ECTS i inne: 6.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Przedmiot obejmuje analizę systemów ekonomicznych i ich elementów składowych. Ponadto charakteryzuje czynniki rozwoju gospodarki światowej pod kątem uczestnictwa elementów rynkowych (liberalnych) i etatystycznych. W ramach zajęć przeprowadzana jest analiza efektywności systemów ekonomicznych ich możliwości w podnoszeniu konkurencyjności i szybszego

rozwoju gospodarczego. Przedmiot zawiera również szereg „case studies” dotyczących funkcjonowania wybranych gospodarek.

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest:

-przedstawienie przedmiotu i zakresu systemów ekonomicznych,

-zapoznanie studentów w pojęciami dotyczącymi elementów systemu gospodarczego,

-zapoznanie studentów z systemami ekonomicznymi występującymi na świecie,

-przekazanie studentom wiedzy na temat czynników wpływających i warunkujących dany system gospodarczy.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki,

Forma studiów: niestacjonarne,

Rodzaj przedmiotu: Moduł II przedmioty kierunkowe,

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki ekonomiczne,

Dyscyplina: ekonomia,

Rok studiów/semestr:II rok, IV semestr,

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów): mikro i makroekonomia,

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: Wykład 9 godzin, ćwiczenia 18 godzin

Metody dydaktyczne:

Wykład z wykorzystaniem rzutnika multimedialnego i prezentacji Power Point, wykorzystanie form aktywizujących studentów (np. konwersacja),

Punkty ECTS 6 pkt.

Bilans pracy nakładu studenta:

Wykłady: 9

ćwiczenia: 18

przygotowanie do ćwiczeń 25

studia literaturowe: 40,

udział w konsultacjach: 1 godzina

przygotowanie do egzaminu: 30 godzin,

egzamin: 2 godziny

ŁĄCZNY nakład pracy studenta: 150

Wskaźniki ilościowe: nakład pracy studenta związany z zajęciami:

1. Wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela:

Liczba godzin 30, punkty ECTS 1,15

2. O charakterze praktycznym

Liczba godzin 65, punkty ECTS 2,6

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Systemy gospodarcze : alternatywne rozwiązania? : praca zbiorowa / pod red. Stanisława Swadźby., Warszawa 2012

2. Mises L., Liberalizm w tradycji klasycznej, Arcana, Kraków 2005

3. Swadźba S. (red.), Analiza porównawcza poziomu liberalizacji systemów gospodarczych krajów członkowskich Unii Europejskiej, AE Katowice 2006

4. Systemy polityczne państw Unii Europejskiej. T. 1, T. 2/ red. Konstanty Adam Wojtaszczyk, Monika Poboży, Warszawa LIber 2013

5. Scott B. R., Capitalism :its origins and evolution as a system of governance, Harvard Business School, Boston 2011

6. Glenn M., Capitalisms and capitalism in the twenty-first century, Oxford University Press, New York 2011

Literatura uzupełniająca:

7. Hayek F.A., Konstytucja wolności, PWN Warszawa 2006

8. Bossak J., Bieńkowski W., Międzynarodowa zdolność konkurencyjna Wyzwania dla Polski na progu XXI wieku, SGH, Warszawa 2004

Efekty uczenia się:

Wiedza

2SEK_W01 ma elementarną wiedzę na temat systemów ekonomicznych występujących an arenie międzynarodowej-dyskusja na wykładzie i egzamin E2_W01-egzamin

2SEK_W02 ma rozszerzoną wiedzę na temat relacji zachodzących między podmiotami tego rynku i rządzących nimi prawidłowości-dyskusja na wykładzie i egzamin E2_W03-egzamin

Umiejętności

2SEK_U01 potrafi prawidłowo interpretować, wyjaśniać dane dotyczące poszczególnych systemów i wyjaśniać zjawiska i procesy dotyczące relacji miedzy podmiotami rynku E2_U01-egzamin

2SEK_U02 potrafi właściwie formułować własne opinie, stawiać proste hipotezy dotyczące problemów wynikających z oceny sytemu ekonomicznego i je weryfikować E2_U03egzamin

SEK_U03 Student dokonuje analizy procesów gospodarczych oraz stosuje metody badawcze do pogłębionej teoretycznie oceny tych zjawisk E2_U08, egzamin

Kompetencje

2SEK_K01 zna procesy zachodzące gospodarkach poszczególnych państw i potrafi je właściwie interpretować E1_K01-egzamin

Metody i kryteria oceniania:

Studenci są oceniani na postawie egzaminu pisemnego o pytaniach otwartych i zamkniętych.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Roszkowska
Prowadzący grup: Dorota Roszkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

celem przedmiotu jest:

-przedstawienie przedmiotu i zakresu systemów ekonomicznych,

-zapoznanie studentów w pojęciami dotyczącymi elementów systemu gospodarczego,

-zapoznanie studentów z systemami ekonomicznymi występującymi na świecie,

-przekazanie studentom wiedzy na temat czynników wpływających i warunkujących dany system gospodarczy.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki,

Forma studiów: niestacjonarne,

Rodzaj przedmiotu: Moduł II przedmioty kierunkowe,

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki ekonomiczne,

Dyscyplina: ekonomia,

Rok studiów/semestr:II rok, IV semestr,

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów): mikro i makroekonomia,

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: Wykład 9 godzin, ćwiczenia 0 godzin

Metody dydaktyczne:

Wykład z wykorzystaniem rzutnika multimedialnego i prezentacji Power Point, wykorzystanie form aktywizujących studentów (np. konwersacja),

Punkty ECTS 6 pkt.

Bilans pracy nakładu studenta:

Wykłady: 9

ćwiczenia: 0

studia literaturowe: 40,

udział w konsultacjach: 1 godzina

przygotowanie do egzaminu: 30 godzin,

egzamin: 2 godziny

ŁĄCZNY nakład pracy studenta:

Wskaźniki ilościowe: nakład pracy studenta związany z zajęciami:

1. Wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela:

Liczba godzin 30, punkty ECTS 1,15

2. O charakterze praktycznym

Liczba godzin 65, punkty ECTS 2,6

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Systemy gospodarcze : alternatywne rozwiązania? : praca zbiorowa / pod red. Stanisława Swadźby., Warszawa 2012

2. Mises L., Liberalizm w tradycji klasycznej, Arcana, Kraków 2005

3. Swadźba S. (red.), Analiza porównawcza poziomu liberalizacji systemów gospodarczych krajów członkowskich Unii Europejskiej, AE Katowice 2006

4. Systemy polityczne państw Unii Europejskiej. T. 1, T. 2/ red. Konstanty Adam Wojtaszczyk, Monika Poboży, Warszawa LIber 2013

Literatura uzupełniająca:

4. Hayek F.A., Konstytucja wolności, PWN Warszawa 2006

5. Bossak J., Bieńkowski W., Międzynarodowa zdolność konkurencyjna Wyzwania dla Polski na progu XXI wieku, SGH, Warszawa 2004

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Wierzbicka
Prowadzący grup: Katarzyna Wierzbicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

celem przedmiotu jest:

-przedstawienie przedmiotu i zakresu systemów ekonomicznych,

-zapoznanie studentów w pojęciami dotyczącymi elementów systemu gospodarczego,

-zapoznanie studentów z systemami ekonomicznymi występującymi na świecie,

-przekazanie studentom wiedzy na temat czynników wpływających i warunkujących dany system gospodarczy.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki,

Forma studiów: niestacjonarne,

Rodzaj przedmiotu: Moduł II przedmioty kierunkowe,

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki ekonomiczne,

Dyscyplina: ekonomia,

Rok studiów/semestr:II rok, IV semestr,

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów): mikro i makroekonomia,

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: Wykład 9 godzin, ćwiczenia 0 godzin

Metody dydaktyczne:

Wykład z wykorzystaniem rzutnika multimedialnego i prezentacji Power Point, wykorzystanie form aktywizujących studentów (np. konwersacja),

Punkty ECTS 6 pkt.

Bilans pracy nakładu studenta:

Wykłady: 9

ćwiczenia: 0

studia literaturowe: 40,

udział w konsultacjach: 1 godzina

przygotowanie do egzaminu: 30 godzin,

egzamin: 2 godziny

ŁĄCZNY nakład pracy studenta:

Wskaźniki ilościowe: nakład pracy studenta związany z zajęciami:

1. Wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela:

Liczba godzin 30, punkty ECTS 1,15

2. O charakterze praktycznym

Liczba godzin 65, punkty ECTS 2,6

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Systemy gospodarcze : alternatywne rozwiązania? : praca zbiorowa / pod red. Stanisława Swadźby., Warszawa 2012

2. Mises L., Liberalizm w tradycji klasycznej, Arcana, Kraków 2005

3. Swadźba S. (red.), Analiza porównawcza poziomu liberalizacji systemów gospodarczych krajów członkowskich Unii Europejskiej, AE Katowice 2006

4. Systemy polityczne państw Unii Europejskiej. T. 1, T. 2/ red. Konstanty Adam Wojtaszczyk, Monika Poboży, Warszawa LIber 2013

Literatura uzupełniająca:

4. Hayek F.A., Konstytucja wolności, PWN Warszawa 2006

5. Bossak J., Bieńkowski W., Międzynarodowa zdolność konkurencyjna Wyzwania dla Polski na progu XXI wieku, SGH, Warszawa 2004

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.