Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Technologia informacyjna I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0300-ES1-1TEI1 Kod Erasmus / ISCED: 14.301 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Technologia informacyjna I
Jednostka: Wydział Ekonomii i Zarządzania
Grupy: 3L stac.studia ekonomiczne I st. - przedm.obowiązkowe
Ekonomia 1 rok 1 st. Stacjonarne sem letni
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Studenci w ramach przedmiotu nabywają umiejętność posługiwania się typowymi aplikacjami w celu przetworzenia informacji. W przypadku każdego z poznawanych programów komputerowych, część zajęć zostanie przeznaczona na dostosowanie programu do potrzeb użytkownika, wymianę danych z innymi aplikacjami i możliwościami automatyzacji wybranych operacji np. stosowania styli i szablonów. Wiedza zdobyta na zajęciach pozwoli w efektywny sposób zbierać i przechowywać informacje, analizować dane oraz wykorzystywać technologie informacyjne w procesie decyzyjnym.Celem zajęć jest zdobycie praktycznych umiejętności obsługi komputera związanych z zarządzaniem plikami, edycją dokumentów tekstowych, obsługą arkuszy kalkulacyjnych, baz danych i Internetu.


Skrócony opis:

Celem zajęć jest zdobycie praktycznych umiejętności obsługi komputera związanych z zarządzaniem plikami, edycją dokumentów tekstowych, obsługą arkuszy kalkulacyjnych, baz danych i Internetu.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: MODUŁ 1: przedmiot kształcenia ogólnego

Dziedzina nauk ekonomicznych

Dyscyplina: ekonomia

Wymagania wstępne: brak

Rok studiów/semestr: I rok/semestr 2

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: wykład 30 godzin ćwiczenia 30 godzin

Metody dydaktyczne:

- wykład prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, angażujący słuchaczy do czynnego udziału w wykładzie w formie dyskusji,

- ćwiczenia: ćwiczenia przy komputerze z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania

Punkty ECTS: 6

Bilans nakładu pracy studenta Rodzaj aktywności studenta Bilans nakładu pracy studenta Rodzaj aktywności studenta Liczba godzin

Udział w ćwiczeniach 30

Przygotowanie do ćwiczeń 15

Udział w wykładach 30

Realizacja zadań projektowych domowych 14

Udział w egzaminie 2

Przygotowanie do egzaminu 29

Przygotowanie do kolokwium 15

Praca zespołowa 11

Udział w konsultacjach 4

Razem: 150

Wskaźniki ilościowe Nakład pracy studenta związany z zajęciami Liczba godzin Punkty ECTS

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 66 2,64

o charakterze praktycznym 45 1,8

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Harasiewicz- Mordasewicz A., Excel 2007, Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2010

2. Negiro Tom, Po prostu PowerPoint 2007 PL = PowerPoint 2007 PL: błyskawiczny kurs tworzenia prezentacji, tł. Marcin Rogóż, Wydawnictwo "Helion", Gliwice 2008

3. Siemieniuk N., Zalewska-Bochenko A., Microsoft Word 2007, Microsoft PowerPoint 2007. Ilustrowany przewodnik dla studentów, Wydawnictwa WEiZ UwB, Białystok 2012

4. Sokół M.: Internet. Pierwsza pomoc, Helion, Warszawa 2009

Literatura uzupełniająca:

1. Schwartz S.: Po prostu Office 2007 PL, Helion, Warszawa 2008

2. Siemieniuk N., Sikorski J. (red.), Systemy informatyczne a funkcjonowanie organizacji gospodarczych, Wydawnictwa UwB, Białystok 2011

3. Siemieniuk N., Michalczuk G. (red.), Technologie informacyjne w zarządzaniu organizacjami, Wydawnictwa UwB, Białystok 2012

4. Wrycza S. (red.), Informatyka ekonomiczna, PWE, Warszawa 2010

5. Evans V., Dooley J., Wright S., Information Technology, Wydawnictwo Express Publishing, 2011

Efekty kształcenia:

WIEDZA

1TEI_W06 Student ma wiedzę pogłębioną dotyczącą metod i narzędzi wykorzystywanych w programach komputerowych służących do edycji dokumentów tekstowych oraz obsługi arkuszy kalkulacyjnych, przydatnych do pozyskiwania danych wykorzystywanych do opisu, analizy i prezentacji poszczególnych obszarów działalności gospodarczej. E1_W06 (egzamin w formie testu)

UMIEJĘTNOŚCI

1TEI_U09 Potrafi przy pomocy odpowiedniego oprogramowania przygotować prace, prezentacje multimedialne, domowe na zadany temat umiejętnie wyszukując przy tym m.in. materiały elektroniczne jako źródło danych do przygotowywania prac E1_U09 (projekt w formie prezentacji multimedialnej)

1TEI_U10 Potrafi przy pomocy odpowiedniego oprogramowania przygotować wypowiedź ustną na zadany temat weryfikując przy tym m.in. materiały elektroniczne jako źródło danych do przygotowywania prac E1_U10 (dyskusja w trakcie wykładu)

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

1TEI_K02 Potrafi pracować w grupie przy opracowywaniu rozwiązań wykorzystujących technologie informacyjne w różnych dziedzinach gospodarki E1_K02 (dyskusja w trakcie wykładu)

1TEI_K06 Potrafi samodzielnie, przy wykorzystaniu różnych technik informacyjnych, uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności E1_K06 (egzamin w formie testu ; dyskusja w trakcie wykładu)

Metody i kryteria oceniania:

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia przy komputerze z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania

Ćwiczenia - zaliczenie na podstawie pracy praktycznej przy komputerze na koniec semestru oraz na podstawie pracy własnej studenta podczas zajęć

Dopuszczalna liczba nieobecności 2 godz.

Nieobecności przekraczające dopuszczalny limit powinny być zaliczane na konsultacjach.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Nina Siemieniuk
Prowadzący grup: Adam Gardocki, Łukasz Siemieniuk, Nina Siemieniuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Celem zajęć jest zdobycie praktycznych umiejętności obsługi komputera związanych z zarządzaniem plikami, edycją dokumentów tekstowych, obsługą arkuszy kalkulacyjnych, baz danych i Internetu.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: MODUŁ 1: przedmiot kształcenia ogólnego

Dziedzina nauk ekonomicznych

Dyscyplina: ekonomia

Wymagania wstępne: brak

Rok studiów/semestr: I rok/semestr 2

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: wykład 30 godzin ćwiczenia 30 godzin

Metody dydaktyczne:

- wykład prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, angażujący słuchaczy do czynnego udziału w wykładzie w formie dyskusji,

- ćwiczenia: ćwiczenia przy komputerze z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania

Punkty ECTS: 6

Bilans nakładu pracy studenta Rodzaj aktywności studenta Bilans nakładu pracy studenta Rodzaj aktywności studenta Liczba godzin

Udział w ćwiczeniach 30

Przygotowanie do ćwiczeń 15

Udział w wykładach 30

Realizacja zadań projektowych domowych 14

Udział w egzaminie 2

Przygotowanie do egzaminu 29

Przygotowanie do kolokwium 15

Praca zespołowa 11

Udział w konsultacjach 4

Razem: 150

Wskaźniki ilościowe Nakład pracy studenta związany z zajęciami Liczba godzin Punkty ECTS

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 49 1,96

o charakterze praktycznym 45 1,8

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Harasiewicz- Mordasewicz A., Excel 2007, Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2010

2. Negiro Tom, Po prostu PowerPoint 2007 PL = PowerPoint 2007 PL: błyskawiczny kurs tworzenia prezentacji, tł. Marcin Rogóż, Wydawnictwo "Helion", Gliwice 2008

3. Siemieniuk N., Zalewska-Bochenko A., Microsoft Word 2007, Microsoft PowerPoint 2007. Ilustrowany przewodnik dla studentów, Wydawnictwa WEiZ UwB, Białystok 2012

4. Sokół M.: Internet. Pierwsza pomoc, Helion, Warszawa 2009

Literatura uzupełniająca:

1. Schwartz S.: Po prostu Office 2007 PL, Helion, Warszawa 2008

2. Siemieniuk N., Sikorski J. (red.), Systemy informatyczne a funkcjonowanie organizacji gospodarczych, Wydawnictwa UwB, Białystok 2011

3. Siemieniuk N., Michalczuk G. (red.), Technologie informacyjne w zarządzaniu organizacjami, Wydawnictwa UwB, Białystok 2012

4. Wrycza S. (red.), Informatyka ekonomiczna, PWE, Warszawa 2010

5. Evans V., Dooley J., Wright S., Information Technology, Wydawnictwo Express Publishing, 2011

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.