Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Technologia informacyjna I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0300-ES1-1TEI1 Kod Erasmus / ISCED: 14.301 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Technologia informacyjna I
Jednostka: Wydział Ekonomii i Zarządzania
Grupy: 3L stac.studia ekonomiczne I st. - przedm.obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Studenci w ramach przedmiotu nabywają umiejętność posługiwania się typowymi aplikacjami w celu przetworzenia informacji. W przypadku każdego z poznawanych programów komputerowych, część zajęć zostanie przeznaczona na dostosowanie programu do potrzeb użytkownika, wymianę danych z innymi aplikacjami i możliwościami automatyzacji wybranych operacji np. stosowania styli i szablonów. Wiedza zdobyta na zajęciach pozwoli w efektywny sposób zbierać i przechowywać informacje, analizować dane oraz wykorzystywać technologie informacyjne w procesie decyzyjnym.Celem zajęć jest zdobycie praktycznych umiejętności obsługi komputera związanych z zarządzaniem plikami, edycją dokumentów tekstowych, obsługą arkuszy kalkulacyjnych, baz danych i Internetu.


Skrócony opis:

Celem zajęć jest zdobycie praktycznych umiejętności obsługi komputera związanych z zarządzaniem plikami, edycją dokumentów tekstowych, obsługą arkuszy kalkulacyjnych, baz danych i Internetu.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: MODUŁ 1: przedmiot kształcenia ogólnego

Dziedzina nauk ekonomicznych

Dyscyplina: ekonomia

Wymagania wstępne: brak

Rok studiów/semestr: I rok/semestr 2

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: wykład 30 godzin ćwiczenia 30 godzin

Metody dydaktyczne:

- wykład prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, angażujący słuchaczy do czynnego udziału w wykładzie w formie dyskusji,

- ćwiczenia: ćwiczenia przy komputerze z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania

Punkty ECTS: 6

Bilans nakładu pracy studenta Rodzaj aktywności studenta Bilans nakładu pracy studenta Rodzaj aktywności studenta Liczba godzin

Udział w ćwiczeniach 30

Przygotowanie do ćwiczeń 15

Udział w wykładach 30

Realizacja zadań projektowych domowych 14

Udział w egzaminie 2

Przygotowanie do egzaminu 29

Przygotowanie do kolokwium 15

Praca zespołowa 11

Udział w konsultacjach 4

Razem: 150

Wskaźniki ilościowe Nakład pracy studenta związany z zajęciami Liczba godzin Punkty ECTS

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 66 2,64

o charakterze praktycznym 45 1,8

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Harasiewicz- Mordasewicz A., Excel 2007, Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2010

2. Negiro Tom, Po prostu PowerPoint 2007 PL = PowerPoint 2007 PL: błyskawiczny kurs tworzenia prezentacji, tł. Marcin Rogóż, Wydawnictwo "Helion", Gliwice 2008

3. Siemieniuk N., Zalewska-Bochenko A., Microsoft Word 2007, Microsoft PowerPoint 2007. Ilustrowany przewodnik dla studentów, Wydawnictwa WEiZ UwB, Białystok 2012

4. Sokół M.: Internet. Pierwsza pomoc, Helion, Warszawa 2009

Literatura uzupełniająca:

1. Schwartz S.: Po prostu Office 2007 PL, Helion, Warszawa 2008

2. Siemieniuk N., Sikorski J. (red.), Systemy informatyczne a funkcjonowanie organizacji gospodarczych, Wydawnictwa UwB, Białystok 2011

3. Siemieniuk N., Michalczuk G. (red.), Technologie informacyjne w zarządzaniu organizacjami, Wydawnictwa UwB, Białystok 2012

4. Wrycza S. (red.), Informatyka ekonomiczna, PWE, Warszawa 2010

5. Evans V., Dooley J., Wright S., Information Technology, Wydawnictwo Express Publishing, 2011

Efekty uczenia się:

WIEDZA

1TEI_W06 Student ma wiedzę pogłębioną dotyczącą metod i narzędzi wykorzystywanych w programach komputerowych służących do edycji dokumentów tekstowych oraz obsługi arkuszy kalkulacyjnych, przydatnych do pozyskiwania danych wykorzystywanych do opisu, analizy i prezentacji poszczególnych obszarów działalności gospodarczej. E1_W06 (egzamin w formie testu)

UMIEJĘTNOŚCI

1TEI_U09 Potrafi przy pomocy odpowiedniego oprogramowania przygotować prace, prezentacje multimedialne, domowe na zadany temat umiejętnie wyszukując przy tym m.in. materiały elektroniczne jako źródło danych do przygotowywania prac E1_U09 (projekt w formie prezentacji multimedialnej)

1TEI_U10 Potrafi przy pomocy odpowiedniego oprogramowania przygotować wypowiedź ustną na zadany temat weryfikując przy tym m.in. materiały elektroniczne jako źródło danych do przygotowywania prac E1_U10 (dyskusja w trakcie wykładu)

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

1TEI_K02 Potrafi pracować w grupie przy opracowywaniu rozwiązań wykorzystujących technologie informacyjne w różnych dziedzinach gospodarki E1_K02 (dyskusja w trakcie wykładu)

1TEI_K06 Potrafi samodzielnie, przy wykorzystaniu różnych technik informacyjnych, uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności E1_K06 (egzamin w formie testu ; dyskusja w trakcie wykładu)

Metody i kryteria oceniania:

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia przy komputerze z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania

Ćwiczenia - zaliczenie na podstawie pracy praktycznej przy komputerze na koniec semestru oraz na podstawie pracy własnej studenta podczas zajęć

Dopuszczalna liczba nieobecności 2 godz.

Nieobecności przekraczające dopuszczalny limit powinny być zaliczane na konsultacjach.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Nina Siemieniuk
Prowadzący grup: Adam Gardocki, Łukasz Siemieniuk, Nina Siemieniuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Celem zajęć jest zdobycie praktycznych umiejętności obsługi komputera związanych z zarządzaniem plikami, edycją dokumentów tekstowych, obsługą arkuszy kalkulacyjnych, baz danych i Internetu.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: MODUŁ 1: przedmiot kształcenia ogólnego

Dziedzina nauk ekonomicznych

Dyscyplina: ekonomia

Wymagania wstępne: brak

Rok studiów/semestr: I rok/semestr 2

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: wykład 30 godzin ćwiczenia 30 godzin

Metody dydaktyczne:

- wykład prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, angażujący słuchaczy do czynnego udziału w wykładzie w formie dyskusji,

- ćwiczenia: ćwiczenia przy komputerze z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania

Punkty ECTS: 6

Bilans nakładu pracy studenta Rodzaj aktywności studenta Bilans nakładu pracy studenta Rodzaj aktywności studenta Liczba godzin

Udział w ćwiczeniach 30

Przygotowanie do ćwiczeń 15

Udział w wykładach 30

Realizacja zadań projektowych domowych 14

Udział w egzaminie 2

Przygotowanie do egzaminu 29

Przygotowanie do kolokwium 15

Praca zespołowa 11

Udział w konsultacjach 4

Razem: 150

Wskaźniki ilościowe Nakład pracy studenta związany z zajęciami Liczba godzin Punkty ECTS

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 49 1,96

o charakterze praktycznym 45 1,8

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Harasiewicz- Mordasewicz A., Excel 2007, Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2010

2. Negiro Tom, Po prostu PowerPoint 2007 PL = PowerPoint 2007 PL: błyskawiczny kurs tworzenia prezentacji, tł. Marcin Rogóż, Wydawnictwo "Helion", Gliwice 2008

3. Siemieniuk N., Zalewska-Bochenko A., Microsoft Word 2007, Microsoft PowerPoint 2007. Ilustrowany przewodnik dla studentów, Wydawnictwa WEiZ UwB, Białystok 2012

4. Sokół M.: Internet. Pierwsza pomoc, Helion, Warszawa 2009

Literatura uzupełniająca:

1. Schwartz S.: Po prostu Office 2007 PL, Helion, Warszawa 2008

2. Siemieniuk N., Sikorski J. (red.), Systemy informatyczne a funkcjonowanie organizacji gospodarczych, Wydawnictwa UwB, Białystok 2011

3. Siemieniuk N., Michalczuk G. (red.), Technologie informacyjne w zarządzaniu organizacjami, Wydawnictwa UwB, Białystok 2012

4. Wrycza S. (red.), Informatyka ekonomiczna, PWE, Warszawa 2010

5. Evans V., Dooley J., Wright S., Information Technology, Wydawnictwo Express Publishing, 2011

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.