Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Analiza finansowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0300-ES1-2BANF Kod Erasmus / ISCED: 14.301 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Analiza finansowa
Jednostka: Wydział Ekonomii i Zarządzania
Grupy: 3L stac.studia ekonomiczne I st. - przedm.specjalnościowe
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

specjalnościowe

Założenia (opisowo):

Założeniem przedmiotu jest zapoznanie studentów od strony teoretycznej i praktycznej z podstawowymi metodami oraz narzędziami analizy finansowej mającymi zastosowanie w ocenie sytuacji finansowej jednostek gospodarczych.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia z "Analizy finansowej" mają na celu:

- wprowadzenie do zagadnień analizy finansowej, jej narzędzi i ich wykorzystania;

- uporządkowanie wiedzy w zakresie sprawozdawczości finansowej;

- zapoznanie studentów z podstawowymi metodami użycia narzędzi analizy finansowej;

- zapoznanie studentów z problemami interpretacji wyników analizy;

- przekazanie studentom wiedzy na temat działań ksiegowych i zdarzeń gospodarczych mających wpływ na sprawozdanie finansowe z punktu wiedzenia oceny sytuacji finansowej jednostki.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Moduł_4: Przedmioty specjalnościowe (Bankowość)

Dziedzina: nauki ekonomiczne

Dyscyplina: ekonomia i finanse

Rok studiów: II

Semestr: VI

Wymagania wstępne: Znajomość zagadnień z podstaw finansów, podstaw rachunkowości i sprawozdawczości finansowej

Liczba godzin: Ćwiczenia 15 godz.

Metody dydaktyczne:

- wspólna dyskusja, aktywność indywidualna

- samodzielne lub grupowe rozwiązywanie zadań i przykładów

- case study

- kolokwium pisemne

Punkty ECTS: 1

Bilans nakładu pracy:

- Ćwiczenia: 15

- Przygotowanie się do ćwiczeń: 3

- Udział w konsultacjach: 2

Przygotowanie się do zaliczenia - 3

Egzamin - 2

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. - 25

Liczba punktów ECTS - 1

Nakłąd pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 19 godz., tj. 0,76 ECTS

- o charakterze praktycznym: 22 godzi., tj. 0,88 ECTS.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. M. Jerzemowska (2018), Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo PWE, Warszawa.

2. B. Kołosowska, G. Voss, A. Hunterska (2018), Analiza finansowa w praktyce, Wydawnictwo Difin, warszawa.

3. N. Grzenkowicz, J. Kowalczyk, A. Kusak, Z. Podgórski (2017, Analiza finansowo-ekonomiczna jako narzędzie oceny kondycji przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.

4. F. Bławat, E. Drajska, P. Figura, M. Gawrycka, T. Korol, B. Prusak (2017), Analiza finansowa przedsiębiorstwa, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa.

5. J. Dyktus, M. Gaertner, B. Malik (2017), Sprawozdawczość i analiza finansowa, Wydawnictwo Difin, Warszawa.

Efekty uczenia się:

WIEDZA:

2AF_W01 zna standardowe metody matematyczne, statystyczne i narzędzia informatyczne gromadzenia, analizy i prezentacji danych z obszaru analizy finansowej E1_W06

2AF_W02 ma wiedzę o normach i regułach (organizacyjnych, prawnych, etycznych itp.) organizujących analizę finansową i o rządzących nimi prawidłowościach oraz o ich źródłach, naturze, zmianach i sposobach działania E1_W07

UMIEJĘTNOŚCI:

2AF_U01 potrafi, w oparciu o dyscyplinę naukową ekonomia i finanse, prawidłowo analizować i interpretować przyczyny i przebieg procesów i zjawisk finansowych E1_U01

2AF_U02 potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk w zakresie dyscypliny naukowej ekonomia i finanse E1_U02

2AF_U03 wykorzystuje zdobytą wiedzę z zakresu nauk ekonomicznych i dziedzin komplementarnych do analizy finansowej i rozstrzygania konkretnych problemów, proponując odpowiednie ich rozwiązania E1_U07

KOMPETENCJE:

2AF_K01 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności z zakresu analizy finansowej oraz rozumie potrzebę stałego uczenia się, ze względu na dynamikę procesów rynkowych i społecznych zachodzących w świecie E1_K01

2AF_K02 potrafi samodzielnie uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności w obszarze analizy finansowej E1_K06

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest osiągnięcie założonych efektów kształcenia. Szczegółowe formy przewidziane do ich weryfikacji, to:

- aktywność indywidualna: 5 pkt.

- zadania grupowe: 45 pkt.

- kolokwium: 50 pkt.

Przedziały punktowe:

5,0 – od 90%

4,5 – od 82%

4,0 – od 75%

3,5 – od 67%

3,0 – od 60%

Ogólne warunki uczestnictwa i zaliczenia przedmiotu określa Regulamin Studiów.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.