Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Transfer wiedzy i technologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0300-ES1-3PTWT Kod Erasmus / ISCED: 14.303 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Transfer wiedzy i technologii
Jednostka: Wydział Ekonomii i Zarządzania
Grupy: 3L stac.studia ekonomiczne I st. - przedm.specjalnościowe
Ekonomia 3 rok 1 st. Stacjonarne sem letni
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

specjalnościowe

Założenia (opisowo):

Celem zajęć jest nabycie przez studentów wiedzy dotyczącej warunków innowacyjności i procesów transferu technologii zachodzących we współczesnej gospodarce. W czasie wykładu omówione zostaną metody transferowania wiedzy i warunki jej skutecznej absorbcji. Przedmiot zakłada też przekazanie wiedzy z zakresu możliwości pomiaru i analizy procesów transferu technologii z wykorzystaniem ogólnodostępnych baz danych statystycznych. Omówione także zostaną zagadnienia związane z wpływem otwartego modelu innowacji na przebieg procesów transferu technologii.

Skrócony opis:

Problematyka zajęć obejmuje tematy zwiazane z procesem transferu technnologii, w tym międzynarodowego transferu technologii, jego przedmiotu, specyfiki, kanałów i czynników efektywności.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne Rodzaj przedmiotu: kierunkowy Moduł: M_3

Dziedzina i dyscyplina nauki: Nauki społeczne, dyscyplina: ekonomia i finanse

Rok studiów /semestr: studia pierwszego stopnia, rok 3, semestr 6 Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów): brak Liczba godzin zajęć dydaktycznych: wykład 30 godzin. Metody dydaktyczne: • wykład tradycyjny prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, angażujący słuchaczy do zadawania pytań w trakcie wykładu

Punkty ECTS: 4 pkt. Bilans nakładu pracy studenta (rodzaj aktywności i liczba godzin): • udział w wykładach w formie stacjonarnej (30 godz.) • studiowanie literatury przedmiotu (25 godz.) • przygotowanie do egzaminu końcowego (39 godz.) • udział w konsultacjach (4 godz.) • udział w egzaminie pisemnym (2 godz.) Łączny nakład pracy studenta: 100 godz. Wskaźniki ilościowe: • nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela (Liczba godzin/Punkty ECTS):

Tematy:

1. Znaczenie i istota wiedzy i technologii

2. Wiedza jako przedmit transferu

3. Transfer technologii. Istota i systematyka

4. Międzynarodowy transfer technologii

5. Kanały transferu technologii

6. Otwarte innowacje a transfer wiedzy

7. Ekosystemy innowacji a transfer technologii

6. Innowacje i platformy cyfrowe a transfer wiedzy

7. Platformy cyfrowe a kanały transferu wiedzy

8. Rola KNT w procesach transferu wiedzy i technologii

Literatura:

Literatura podstawowa:

A.H. Jasiński, Innowacje i transfer techniki w gospodarce polskiej, Wyd. UwB, Białystok 2000.

A.H. Jasińskim, R. Ciborowski, Ekonomika i zarządzanie innowacjami w warunkach zrównoważonego rozwoju, Wyd. UwB, Białystok 2012.

P. Lowe, Zarządzanie technologią. Możliwości poznawcze i szanse, „Śląsk”, Katowice 1999.

Technology transfer and small & medium enterprises in developing countries / editors, K. Ramanathan, Keith Jacobs, M. Bandyopadhyay ; Centre for Science & Technology of the Non-Aligned and other Developing Countries (NAM S&T Centre),New Delhi : Daya Publishing House, 2011.

Literatura uzupełniająca:

Zarządzanie innowacjami technicznymi i organizacyjnymi, M.Brzeziński (red.), Difin, Warszawa 2001, r.1, 4

Zarządzanie innowacjami. Wpływ innowacji na wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, M.Dworczyk, R.Szlasa (red.), Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2001, r.2

M.Kondratiuk-Nierodzińska, Współczesne procesy innowacyjne w wysoko rozwiniętej gospodarce rynkowej, Optimum. Studia Ekonomiczne, 2000, Nr 3(7), str.29-48

A.Sosnowska, K.Poznańska, S.Łobejko, J.Brdulak, K.Chinowska, Systemy wspierania innowacji i transferu technologii w krajach UE i w Polsce. Poradnik przedsiębiorcy, PARP, Warszawa 2003, r. 2

System transferu technologii i komercjalizacji wiedzy w Polsce – siły motoryczne i bariery, K.B.Matusiak, J.Guliński (red.), PARP, Warszawa 2010, r. 1, 3 i 4.

Firszt D., Międzynarodowy transfer technologii jako narzędzie budowania gospodarki opartej na wiedzy, „Zeszyty Naukowe” Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 741, Wyd. AE Kraków, Kraków 2007, str.103-116.

Efekty uczenia się:

Kompetencje społeczne

1TWiT_K01 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności oraz rozumie potrzebę stałego uczenia się, ze względu na dynamikę procesów transferu technologii (KP6_KK1)

Umiejętności

1TWiT_UW1 potrafi, w oparciu o dyscyplinę naukową ekonomia, prawidłowo analizować i interpretować przyczyny i przebieg procesów transferu wiedzy i technologii (KP6_UW1)

1TWiT_UW2 potrafi wykorzystywa podstawowę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania konkretnych procesów tranferu technologii (KP6_UW2)

1TWiT_UU1 wykorzystuje zdobytą wiedzę z zakresu nauk ekonomicznych i dziedzin komplementarnych do analizy i rozstrzygania konkretnych sytuacji związanych z przepływami technologii miedzy podmiotami (KP6_UU2)

Wiedza

1TWiT_WK1 ma podstawową wiedzę z obszaru ekonomiiki innowacji i transferu technologii, zna podstawowe pojęcia, kanały transferu i czynniki wpływające na przebieg procesów transferu (KP6_WK4)

Metody i kryteria oceniania:

Metody dydaktyczne:

- wykład tradycyjny prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, angażujący słuchaczy do zadawania pytań w trakcie wykładu,

Warunkiem uzyskania zaliczenia przedmiotu jest zdanie egzaminu (przygotowanego w formie testu na Platformie Blackboard)

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Wierzbicka
Prowadzący grup: Katarzyna Wierzbicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Roszkowska
Prowadzący grup: Dorota Roszkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.