Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Bankowość

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0300-ES1-3XBAN Kod Erasmus / ISCED: 14.301 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Bankowość
Jednostka: Wydział Ekonomii i Zarządzania
Grupy: 3L stac.studia ekonomiczne I st. - przedm.specjalnościowe
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

specjalnościowe

Założenia (opisowo):

Celem cyklu wykładów i ćwiczeń z przedmiotu Bankowość jest zapoznanie studentów z teoretycznymi i praktycznymi zagadnieniami dotyczącymi funkcjonowania szeroko pojętej bankowości, ze szczególnym ukierunkowaniem na poznanie i zrozumienie działalności banków komercyjnych.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Program przedmiotu obejmuje najważniejsze i zaktualizowane zagadnienia z zakresu funkcjonowania wybranych światowych systemów bankowych i polskiego systemu bankowego, w tym działalności banku centralnego oraz banków komercyjnych. Szczególny nacisk kładzie się na nabycie umiejętności analizy- systemowej, podmiotowej oraz produktowej rynku bankowego.

Pełny opis:

Profil studiów Ogólnoakademicki

Forma studiów Stacjonarne

Rodzaj przedmiotu Moduł-4, przedmiot specjalnościowy

Dziedzina i dyscyplina nauki

Dziedzina: nauk społecznych

Dyscyplina: Ekonomia i finanse

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów) Bez wymagań wstępnych

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć Wykład - 30 godz., ćwiczenia – 30 godz.

Metody dydaktyczne:

- wykład tradycyjny prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, angażujący słuchaczy do zadawania pytań w trakcie wykładu,

- ćwiczenia: angażujące studentów do pracy w formie projektu, pracy grupowej, prezentacje multimedialne.

Punkty ECTS- 4

Bilans nakładu poracy:

Udział w wykładach 30

Przygotowanie się do wykładu 3

Przygotowanie do zaliczenia końcowego 12

Udział w ćwiczeniach 30

Przygotowanie do ćwiczeń 10

Przygotowanie do sprawdzianów 5

Przygotowanie prac domowych-pisemnych 4

Udział w konsultacjach 2

Zaliczenia końcowe 4

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami :

1. Wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela

Liczba godzin 66 Punkty ECTS 2,8

2. O charakterze praktycznym

Liczba godzin 22 Punkty ECTS 0,88

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

1. Kosiński B., Nowak A.Z., Karkowska R., Winkler-Drews T.,Podstawy współczesnej bankowości, PWE, Warszawa 2017.

2. Iwanicz-Drozdowska M., Jaworski Wł. L., Szelągowska A., Zawadzka Z., Bankowość :instytucje, operacje, zarządzanie, Poltex, Warszawa 2017.

3. Świderska J., Galbarczyk T., Klimontowicz M., Marczyńska K., Bank komercyjny w Polsce. Podręcznik akademicki, Wydanie 2, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2016.

4. Choudhry M., The Principles of Banking, 1st Edition, John Wiley & Sons Singapore Pte. Ltd., Singapore 2012

5.Niczyporuk P., Talecka A., Bankowość. Podstawowe zagadnienia, Wydawnictwo Temida2, Białystok 2012.

6. Dobosiewicz Z., Bankowość, PWE, Warszawa 2011.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1. Pyka I., Cichy J., Nocoń A., Pyka A., Repolonizacja banków w Polsce. Przesłanki, założenia i dylematy zmian własnościowych, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2018

2. Skibińska-Fabrowska I., Banki centralne wobec kryzysu. Niestandardowe narzędzia polityki pieniężnej, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2017.

3. Szelągowska A., Współczesna bankowość spółdzielcza, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2012.

4. Białas M,. Mazur Z., Bankowość wczoraj i dziś, Wydawnictwo DIFIN, Warszawa 2013

5. Mishkin F. S., Serletis A., The economics of money, banking and financial markets, Pearson Canada, Toronto 2016.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

1BAN_W01- Student ma wiedzę na temat struktury sektora bankowego, zna rodzaje banków, produktów oraz usług bankowych E1_W02

1BAN_W02- Zna relacje między poszczególnymi elementami sektora bankowego, zna możliwości i zagrożenia wynikające ze współpracy klient-bank E1_W04

UMIEJĘTNOŚCI

1BAN_U01- potrafi przygotować prace pisemne i prezentacje multimedialne dotyczące analizowanych zagadnień z zakresu bankowości, właściwie dobierając i weryfikując materiały źródłowe pod kątem ich aktualności i prawdziwości E1_U09

1BAN_U02- potrafi przygotować wypowiedź ustną dotyczącą funkcjonowania, przemian oraz aktualnej sytuacji poszczególnych elementów sektora bankowego, korzystając z aktualnych oraz zweryfikowanych źródeł E1_U10

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

1BAN_K01- Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności w zakresie bankowości oraz rozumie potrzebę stałego uczenia się, ze względu na dynamikę procesów finansowych oraz rozwój produktów bankowych i potrzeb finansowych klientów banków E1_K01

1BAN_K02- Potrafi pracować w grupie podczas warsztatów w czasie zajęć oraz podczas wyszukiwania, gromadzenia i przygotowywania materiałów na zajęcia E1_K02

Metody i kryteria oceniania:

Formy zaliczenia przedmiotu:

- ćwiczenia: zaliczenie na ocenę na podstawie aktywności i pracy w grupach na zajęciach, zadań/ testów rozwiązywanych on-line oraz kolokwium przeprowadzonego w formie zdalnej.

- zaliczenie końcowe w formie pisemnej, do którego dopuszczeni zostaną studenci posiadający zaliczenie z ćwiczeń. Test obejmujący materiał z zajęć w formie tradycyjnej i e-learningu. Zalicza min. 51% punktów możliwych do zdobycia.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.